AMSAK Amningsspecialistmottagning Stockholm
Barnmorskan Ann Tiits

AMSAK amningsspecialistmottagning stänger – permanent finansiering saknas

AMSAK amningsspecialistmottagning i region Stockholm har under fem år varit en mottagning att vända sig till vid amnings- och bröstkomplikationer. Nu stänger mottagningen och en unik samlad kompetens skingras.

AMSAK amningsspecialistmottagning har varit en projektverksamhet som finansierats med budgetmedel via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nu är den riktade budgetsatsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa slut och den 30:e juni 2022 stänger mottagningen och region Stockholm står utan amningsspecialistmottagning.

Mama Mia Söder är projektägare för AMSAK amningsspecialistmottagning och barnmorskan Ann Tiits är projektledare. AMSAK, som står för Amningssakkunniga i Stockholm, har tidigare tagit fram en kompetensbeskrivning för arbete med amning. Där beskrivs även vårdnivåer för amningsrådgivning, hjälp och stöd och specialistvård. Tanken med kompetensbeskrivningen var att ha en kompetensmodell för vilken utbildning som krävs på vilken nivå och att veta vilka som kan förväntas göra vad. Ett stöd för hälso- och sjukvården för att höja kunskapsnivån och amningskompetensen hos alla yrkesgrupper och professioner i hela vårdkedjan. Det är amningskompetensen som är utgångspunkten och det viktiga.

Hallå där Ann Tiits: varför startade du AMSAK amningsspecialistmottagning?

AMSAK har tidigare utarbetat Regionalt vårdprogram Bröstkomplikationer i samband med amning. Det har saknats en amningsspecialistmottagning inom mödravården/öppenvården i Stockholm. I samband med budgetsatsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa kunde vi söka projektmedel från regionen.
Vår målsättning med projektet har från början varit att verksamheten ska övergå till en permanent amningsspecialistmottagning med mål:

  • Att samarbeta och avlasta akutmottagningarna med vård av bröstkomplikationer.
  • Att sprida och öka kunskap om amning samt motverka omotiverade användning av formula och medicinsk överbehandling med antibiotika.
  • Att ge kvinnan/föräldrarna ett professionellt och individuellt bemötande och omhändertagande.
  • Att främja delaktighet så att kvinnor själva genom kunskap kan förebygga ytterligare bröstkomplikationer så tilliten stärks till den egna och barnets förmåga.
  • Att genom snabb och lättillgängligt digitalt amningsstöd ge förebyggande insatser både före och efter födseln.

Nu blir det inte så eftersom vi saknar permanent finansiering.

Vi vet genom till exempel Graviditetsenkäten att kvinnor önskar mer amningsstöd. Vi vet också att kvinnor inte riktigt vet var de ska vända sig för vård efter förlossningen. Hur många patienter har ni nått?

Under projektet har vi haft cirka 7000 rådgivande samtal och besök per år, det är inklusive återbesök. Många som sökt oss har behövt och fått uppföljande rådgivning.
Vi har haft en digital tjänst som gjort att mammor har kunnat kontakta oss tidigt, redan under första veckan efter förlossningen. Vi vet att många problem uppstår tidigt, därför är det viktigt med tidiga insatser. Vi behöver förebygga amningskomplikationer. Vi har haft mammor som kommit med sina barn för att få hjälp och ammande kvinnor med bröstkomplikationer som själva för egen del har behövt våra råd och stöd.

Ni har inom ramen för projektet även haft ett utbildningsuppdrag.
Vilka yrkesgrupper har ni utbildat?

Utbildningen har främst handlat om att höja basnivån för amningskunskap bland hälso- och sjukvårdspersonal i amningsvårdkedjan. Pandemin påverkade, så mycket har varit digitalt, till exempel utbildningsdagar som varit öppna för alla att delta på. Vi har haft riktade utbildningar, föreläst på uppdragsutbildning på KI, haft öppna föreläsningar och utbildningsdagar. Det har främst varit barnmorskor och barnsjuksköterskor från BVC som deltagit. Eftersom alla barnmorskor som jobbat på vår mottagning har lång klinisk erfarenhet och är amningsspecialister har vi haft handledning av studenter och vårdpersonal i vårdkedjan.

När stänger ni?

Nedstängningen av verksamheten kommer ske stegvis under våren och avslutas helt 30:e juni 2022. Vi känner sorg över att AMSAK amningsspecialistmottagnings samlade kompetens och erfarenhet försvinner. Mottagningen är den enda specialistmottagningen för amnings- och bröstkomplikationer i hela region Stockholm.

Var ska ammande mammor söka sig nu?

De får vända sig till 1177. Regionen har beslutat att amningsvården ska omstruktureras till BVC som ett sökt och beviljat tilläggsuppdrag enligt särskilda kriterier.
I nuläget finns 9 mindre amningsmottagningar på BVC, det finns cirka 110 BVC i hela Stockholm. I regionen finns också Amningscentrum på Södersjukhuset som är en sedan länge etablerad amningsmottagning.

Har ni försökt att få permanent finansiering för er verksamhet?
Vem fattar beslut om det?

Det är politiken i Region Stockholm som kan fatta det beslutet. Vi har försökt men inte fått något gehör. Men någon konsekvensanalys av det nya sättet att organisera amningsvården i regionen har ännu inte genomförts.

De flesta vårdområden har specialistmottagningar, det är bra både för patienter och för att lära upp nya kollegor, men det gäller tydligen inte för amning.

Det tar tid att bli specialist och expert inom ett område.
Hur lång yrkeserfarenhet har ni tillsammans?

PÅ AMSAK arbetade 12 barnmorskor, alla amningsspecialister med intresse och engagemang och lång klinisk erfarenhet. Kortast tid som barnmorska har den som jobbat i 21 år, den som jobbat längst har varit yrkesverksam i 44 år, övriga har arbetat omkring 30 år.

Det är många barnmorskeår och mycket klinisk erfarenhet tillsammans. En unik samlad kompetens som nu skingras.

___________________________________________________________

Mer info och kontakt: ann.tiits@mamamia.se

Slutrapport för AMSAK amningsspecialistprojekt kan läsas under senvåren 2022 via länkar på www.amsak-amningsmottagning.se

___________________________________________________________

WHO 10 steg som främjar amning Socialstyrelsen svensk översättning

Mer än bara mamma Socialstyrelsen 

___________________________________________________________

Kvinnokonventionen 
Artikel 12 – Hälsovård
Länderna ska säkerställa att kvinnor och män har samma tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive familjeplanering. Konventionsstaterna ska också garantera kvinnor lämplig vård vid graviditet, förlossning och amning.

Barnkonventionen 
24 Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna ska sträva efter att säkerställa att inget barn berövas sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.

Konventionsstaterna ska sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och ska särskilt vidta lämpliga åtgärder för att:

(a) minska spädbarns- och barnadödligheten,

(b) säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig hälso- och sjukvård med tonvikt på utveckling av primärvården,

(c) bekämpa sjukdom och undernäring, bland annat inom ramen för primärvården, genom utnyttjande av lättillgänglig teknik och tillhandahållande av lämpliga och näringsrika livsmedel och rent dricksvatten, med beaktande av de faror och risker som miljöförstöring innebär,

(d) säkerställa tillfredsställande hälso- och sjukvård för mödrar före och efter förlossningen,

(e) säkerställa att alla grupper i samhället, särskilt föräldrar och barn, får information om och har tillgång till undervisning om barnhälsovård och näringslära, fördelarna med amning, hygien och ren miljö och förebyggande av olycksfall och får stöd vid användning av sådana grundläggande kunskaper, (f) utveckla förebyggande hälso- och sjukvård, föräldrarådgivning samt undervisning om och hjälp i familjeplaneringsfrågor.

Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.

Konventionsstaterna åtar sig att främja och uppmuntra internationellt samarbete i syfte att gradvis uppnå det fulla förverkligandet av den rätt som erkänns i denna artikel. Särskild hänsyn ska härvid tas till utvecklingsländernas behov.

___________________________________________________________

Agenda 2030 Globala målen

___________________________________________________________

Liknande artiklar

Nytt policydokument om vård efter förlossning
Förlossningsvård

Nytt policydokument om vård efter förlossning

Vården efter förlossning behöver utvecklas, kvalitetssäkras och individualiseras så att kvinnor får stöd för sin…
Policydokument Amning
Amning

Policydokument Amning

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram ett policydokument för att klargöra förbundets ställningstagande gällande amning utifrån…
Nordiska amningsveckan 2020
Amning

Nordiska amningsveckan 2020

Vecka 42 är den nordiska amningsveckan. I år är det internationella temat ”Support breastfeeding for…
Amningskompetens i hela vårdkedjan
Amning

Amningskompetens i hela vårdkedjan

Nu finns en kompetensbeskrivning för arbete med amning. Den tar upp både formell och reell…
State of the art om amning och hud-mot-hud
Amning

State of the art om amning och hud-mot-hud

Universitetsbarnmorskan Kristin Svensson är amningsspecialist och forskare på Karolinska universitetssjukhuset och med anknytning till Karolinska…
Ammande kvinnor har rätt till kompetent och individanpassat amningsstöd
Amning

Ammande kvinnor har rätt till kompetent och individanpassat amningsstöd

Har svenska kvinnor tillgång till rätt kompetens och professionellt stöd när det gäller amning och…
Amning igår, idag och imorgon
Amning

Amning igår, idag och imorgon

Christine Rubertsson och Kristin Svensson var keynoteföreläsare och inledde konferens Reproduktiv hälsa 2018 i Stockholm.…
RIP Amningsmottagningen Danderyds sjukhus 2001-2018
Amning

RIP Amningsmottagningen Danderyds sjukhus 2001-2018

Den 27 april stängdes amningsmottagningen på Danderyds sjukhus (DS). En av mottagningens veteraner, barnmorskan Kerstin…
Amning en kvinnofråga, en hälsofråga, en rättighetsfråga?
Amning

Amning en kvinnofråga, en hälsofråga, en rättighetsfråga?

Hur är det möjligt? Man frågar sig gång på gång… Analys och kommentar Det nya
Amning och feminism – Go with the (milk) flow!
Amning

Amning och feminism – Go with the (milk) flow!

Inledningen till den feministiska amningskonferensen i Chapel Hill, North Carolina, är känslosam och inkluderande. Förstagångsbesökare,…