Svenska Barnmorskeförbundets policydokument

Nytt policydokument om vård efter förlossning

Vården efter förlossning behöver utvecklas, kvalitetssäkras och individualiseras så att kvinnor får stöd för sin fysiska och psykiska hälsa så länge som krävs och inte bara begränsat till postnatalperioden.

Under flera decennier har vården efter graviditet och förlossning nedmonterats och nedprioriteras. När man minskade vårdtiderna på 1990-talet hade det varit naturligt att utveckla motsvarande vård utifrån primärvård (mödrahälsovård). Egentligen är det helt självklart att kvinnor ska ha en tydlig vårdkedja så länge de behöver efter sin förlossning. Vad hände och hur kunde det bli så här? Har vi barnmorskor ett ansvar för att vården är så bristfällig idag? Har vi lämnat en arena som faktiskt ingår i vårt kompetensområde? Barnmorskan har kompetens att självständigt handlägga postnatalperioden och har en unik kompetens gällande puerperium, amning, nyföddhetsperiod och föräldraskap (Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2018).

Svenska Barnmorskeförbundet har under en längre tid diskuterat denna fråga och försökt påverka och påtala för myndigheter, politiker, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) med flera om denna bristfälliga vård och vi ser ett stort behov av att stärka vården efter graviditet och förlossning.

Vården efter förlossning behöver utvecklas, kvalitetssäkras och individualiseras så att kvinnor får stöd för sin fysiska och psykiska hälsa så länge som krävs och inte bara begränsat till postnatalperioden. Den vård som erbjuds efter förlossningen ska utgå från kvinnans behov, vara kontinuerlig och sammanhängande. Det behövs ett nationellt vårdprogram för vård efter förlossning under postnatalperioden. Det nationella vårdprogrammet för postnatalperioden bör vara en fortsättning på det medicinska basprogrammet under graviditet för mödrahälsovård: sexuell och reproduktiv hälsa.

Barnmorskor är ”första linjens vård” och har kompetens att bedöma fysisk och psykisk ohälsa och vid behov remittera till annan vårdinstans. Mödrahälsovården bör få ett utökat uppdrag att följa kvinnornas hälsa efter graviditet och förlossning. Ett sådant uppdrag skulle kunna bidra till ökad trygghet och kontinuitet i vårdkedjan.

___________________________________________________________

Läs mer om Vård efter förlossningen i Jordemodern nr 2 april 2021 och i
Svenska Barnmorskeförbundets Policydokument Vård efter förlossning (2021).

Ta del av Svenska Barnmorskeförbundets policydokument.

___________________________________________________________