Barnmorskan Eva Nordlund

Kommer barnmorskorna att nå fram till förhandlingsborden?

Kommer barnmorskorna att nå fram till förhandlingsborden? Kommer barnmorskorna att finnas med där besluten tas?

Aktuell information från fackförbundsutredningen

Jag får många frågor om barnmorskor kommer att nå fram med sina frågor i ett fackförbund som SRAT som består av 24 föreningar. Ett fackförbund som sedan i sin tur befinner sig i olika förhandlingsorganisationer beroende på vilket yrke det ska förhandlas för.

En av dessa förhandlingsorganisationer är AkademikerAlliansen (AA) som är en organisation för förhandlingssamverkan för akademiker på den kommunala/landstingskommunala sektorn. AkademikerAlliansen (AA) består av 17 fackförbund varav SRAT är ett.

AA driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter. De tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension. Många barnmorskor som är anställda inom kommuner och landsting berörs av dessa avtal.

___________________________________________________________

AkademikerAlliansen bedriver sitt arbete genom följande centrala organ:

Representantskapet
AkademikerAlliansens högsta beslutande organ är representantskapet. De fattar beslut om att träffa centrala avtal och inriktningen på arbetet. Alla förbund är företrädda i representantskapet.

Förhandlingsdelegationen
Förhandlingsdelegationen leder det löpande arbetet. Varje förbund har en representant i delegationen samt en ersättare.
___________________________________________________________

Frågor och svar

Jag fick några frågor från en medlem om vad det här egentligen innebär och vill på detta sätt delge er både frågor och svar eftersom ni är många som undrar.

Fråga 1. Hur många från SRATs 24 medlemsföreningar är företrädda i Representantskapet där de viktigaste besluten tas gällande kollektivavtal?
Om inte varje förening är representerad från SRAT – hur kommer vi då att driva barnmorskefrågor upp till central förhandling? Behöver vi samsas om vad som ska drivas till central förhandling med de andra 24 föreningarna eller har varje förening rätt att skicka med sina topp 10 frågor? Hur kan villkoren för vår profession förbättras ifall vi inte finns med där besluten tas?

Svar på fråga 1: Det beror på vilken typ av central förhandling som avses. Det skiljer mellan centrala förhandlingar i en avtalsrörelse och en central förhandling som sker efter oenighet i en lokal förhandling.

När det gäller en avtalsrörelse så fungerar det som så, att yrkanden som SRAT skall driva, fastställs av SRAT:s förbundsstyrelse.
Med största säkerhet kommer barnmorskorna att ingå i förbundsstyrelsen.
SRAT har tre ledamöter i AkademikerAlliansens, (AA), representantskap. Mandaten är inte fasta utan kan variera beroende på vilka frågor som skall behandlas av representantskapet. Det innebär att om det nu skulle vara så att en barnmorska inte är en av de ordinarie ledamöterna i representantskapet, vilket inte är särskilt troligt att hon inte är,  så kan en barnmorska delta i det möte där dessa yrkanden skall behandlas.

Gäller det en central förhandling som följer på en lokal förhandling som slutat i oenighet bestämmer SRAT själva tillsammans med barnmorskorna vem som skall föra förhandlingen. Antingen sköts förhandlingen av en eller flera barnmorskor eller tillsammans med en företrädare för SRAT om barnmorskorna hellre vill det.

Fråga 2. Samma fråga som ovan (fråga 1) fast för Förhandlingsdelegationen. Där vet jag att SRAT endast har en plats. Hur kommer barnmorskefrågorna att tas upp där när en person företräder 24 föreningar? Hur kan villkoren för vår profession förbättras ifall vi inte finns med där besluten tas?

Svar på fråga 2: Förhandlingsdelegationen är representantskapets arbetande organ. SRAT:s representant i delegationen driver de frågor som SRAT:s förbundsstyrelse eller en eventuell förhandlingsdelegation inom SRAT fastställt. Representantskapet är det högsta beslutande organet. Förhandlingsdelegationen utarbetar förslag som sedan representantskapet skall ta beslut om. Det innebär att förhandlingsdelegationen inte tar egna beslut. Samtliga förbund inom AA vill få genomslag för sina professionsfrågor på olika nivåer och det är fullt möjligt inom AA.

Fråga 3. Kommer AA att teckna ETT avtal för alla sina 17 förbund som SRAT och till exempel Sveriges Arkitekter och Kyrkans Akademikerförbund eller ETT EGET AVTAL för varje förbund? Förbunden är ju rätt så olika, arkitekterna har till exempel inte samma behov som barnmorskorna för bra nattavtal. Hur vet vi om det blir samma avtal för alla, att våra intressen blir sedda och hörda?

Svar på fråga 3: Det stämmer att det är AkademikerAlliansen (AA) som tecknar centrala avtal för de förbund som ingår i alliansen. När det gäller specialbestämmelser för enskilda medlemsförbund/medlemsgrupper, tecknas avtal för dessa i form av protokollsanteckningar. Det innebär att om till exempel en specialbestämmelse för barnmorskor skall tas in i det centrala avtalet så görs det genom en särskild reglering i en protokollsanteckning. Det görs just av den anledningen att just den bestämmelsen gäller för en särskild yrkesgrupp.

Utöver detta så finns också möjligheter att teckna lokala avtal om särskilda villkor. I det sammanhanget är det antingen barnmorskor, som ensamma eller tillsammans med SRAT, förhandlar fram villkoren.

___________________________________________________________

Ordförandekonferens 11 september 2018

Den 11 september samlas företrädare från landets lokalföreningar för ordförandekonferens och fördjupad diskussion om Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning.

Läs mer Frågor och svar om fackförbundsutredning2018 på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida.

Hör av dig om du har frågor!