Barnmorskan Eva Nordlund

Jag vill göra en sak helt tydlig

På sociala medier har vi i Svenska Barnmorskeförbundets styrelse blivit ordentligt utvärderade och ifrågasatta av Vårdförbundet vad gäller vår pågående utredning om att bilda en fackförening inom SRAT i Saco. Vi har näst intill idiotförklarats och fått veta att det inte är mycket vi förstår. Att vi sprider lögner och håller undan information. Att vi borde göra en ordentlig utredning och svara på alla frågor. Det gör vi utifrån det vi vet och vårt perspektiv.

Jag vill göra en sak helt tydlig

Svenska Barnmorskeförbundet kommer inte att befinna sig på sociala medier och delta i ändlösa diskussionstrådar med Vårdförbundet om för- och nackdelar för barnmorskeprofessionen kring att bilda en fackförening inom SRAT och Saco. Diskussionerna är för viktiga för det och det är inte konstruktivt för oss barnmorskor att hamna i en pajkastning om hur fackligt arbete ska bedrivas. Att bedriva komplicerade fackliga diskussioner i sociala medier tenderar att bli högst oprofessionellt och har på senaste tiden visat sig leda till att inte bara vår kompetens i Svenska Barnmorskeförbundet ifrågasätts – utan även SRAT och Saco:s organisation.

Mycket handlar om perspektiv och olika åsikter

Det är ingen hemlighet att Vårdförbundet är kritiska till Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning. Den 1 augusti lanserade/publicerade Vårdförbundet en text om barnmorskors framtida organisering. Avsändare var Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro som skrev om sin oro inför vad som kan hända om barnmorskor byter facklig tillhörighet. Det publicerades också frågor och svar med anledning av Svenska Barnmorskeförbundets utredning.
Informationen från Vårdförbundet, som även skickades hem i brevlådan i form av en flersidig illustrerad broschyr riktad till barnmorskor som är medlemmar med en uppmaning om att påverka Barnmorskeförbundets beslut, innehåller några felaktigheter och påståenden som behöver klargöras.

Mycket handlar förstås om vilket perspektiv man har som förbund och där har vi helt enkelt olika åsikter. Ett tydligt exempel på olika syn mellan Vårdförbundet och Svenska Barnmorskeförbundet är att vi under den här utredningen insett att just det kollektivistiska synsättet; ”tillsammans är vi starka ju fler vi är” inte har gynnat oss barnmorskor. Istället har vi, precis som Sineva Ribeiro beskriver, en svår kris där barnmorskors villkor inte på något sätt förbättrats genom Vårdförbundets traditionella fackliga struktur. Krisen som grundar sig i dåliga arbetsvillkor och en dålig arbetsmiljö har pågått under mycket lång tid. Under denna tid har vi inte sett några konkreta förslag från Vårdförbundet för specifikt barnmorskor, vilket är anledningen till att vi inom Svenska Barnmorskeförbundet nu utreder en annan facklig organisation. Vi och alla de barnmorskor – våra medlemmar – som gett oss uppdraget att utreda denna fråga anser att det krävs ett annat sätt att driva barnmorskefrågorna för att förbättra arbetsvillkor och löner och bedriva professionsutveckling.

Det är inte ovanligt att ett barnmorskeförbund driver både professions- och villkorsfrågor. Så sker i flera andra länder, inte minst i Norden. När Svenska Barnmorskeförbundet på 70-talet gick in i det som idag är Vårdförbundet var förutsättningarna annorlunda. Kvinnor behövde slåss tillsammans för bättre villkor och visa styrka genom att vara många. Idag är Svenska Barnmorskeförbundet ett starkt förbund, en professionsorganisation, som har den självklara kunskapen om barnmorskans profession och kompetensområde och våra specifika behov och villkor.  Det innebär att vi är starka nog att driva våra egna villkorsfrågor utifrån all den legitimitet och kunskap Svenska Barnmorskeförbundet har.

Sineva Ribeiro är också noga med att systematiskt skilja ut Svenska Barnmorskeförbundets styrelse från övriga medlemmar genom att påtala att det är ledningen som tagit initiativ till att utreda om barnmorskor ska byta facklig tillhörighet. Så går det naturligtvis inte till i en förening som styrs av stadgar.
Det är medlemmarna, ni barnmorskor, som via era lokalföreningar på förbundsstämman beslutar om vad förbundsstyrelsen ska arbeta med under verksamhetsperioden fram till nästa förbundsstämma. Vår utredning kommer alltså utifrån ett önskemål från er medlemmar som också gav oss i uppdrag att fortsätta utreda hur en övergång till att verka som facklig organisation kan se ut. Det slutgiltiga beslutet ska tas av medlemmarna på förbundsstämman i november 2018.

Barnmorskeförbundets styrelse har efter ett flerårigt arbete med den motion som antogs av förbundsstämman hösten 2015 kommit fram till att det här är en möjlig väg att gå. Motionen skrevs av Stockholms Barnmorskesällskap, lokalföreningen i Stockholm, och kom ur ett starkt missnöje med hur löne- och villkorsfrågorna drivits av Vårdförbundet. Stockholms barnmorskor är inte ensamma om att ifrågasätta, utan barnmorskor även på andra håll i landet har under lång tid påtalat sitt missnöje med sin situation och möjlighet att arbeta vettigt och enligt evidens.

Jag vill också göra helt klart att barnmorskor kommer att kunna driva sina frågor dit de vill om vi är tillräckligt många medlemmar i det nya barnmorskeförbundet. Arbetsgivaren vill förhandla med den organisation som har flest medlemmar. Så enkelt är det.

Barnmorskor är en egen grupp med väldigt specifika arbetsuppgifter i svensk hälso- och sjukvård. Därför kommer självklart barnmorskor att nå fram till förhandlingsbordet genom de centrala förhandlingsorganisationerna som SRAT ingår i eller direkt på den lokala nivån genom SRAT som självständig part. Ofta genom AkademikerAlliansen men även via Saco-S och andra förhandlingskarteller som förhandlar för till exempel lärare, forskare och privatanställda. SRAT har redan idag ett stort inflytande inom AkademikerAlliansen, vilket stärks ytterligare om barnmorskorna går över. Det finns olika möjligheter för barnmorskor att via SRAT vara med och påverka – och även vara delaktiga i processen. Mycket av det fackliga arbetet bedrivs också lokalt vilket är precis så som en barnmorskefackförening inom SRAT kommer att fungera.

Vårdförbundet och Sineva Ribeiro visar tydligt att de inte förstår hur det fackliga arbetet organiseras i SRAT, i samarbete med till exempel AkademikerAlliansen. Hon beskriver hur Svenska Barnmorskeförbundets frågor skulle hamna i konkurrens med andra gruppers intressen i SRAT.

Det är inte så det fungerar.

Det handlar om att tänka nytt

Svenska Barnmorskeförbundet tog kontakt med SRAT just för att vi fann deras fackliga organisation intressant och en möjlighet för oss barnmorskor att kunna arbeta på ett mer effektivt sätt kring vår profession.

Det finns frågor som behöver diskuteras och belysas, men mycket kommer att fungera på samma sätt som i Vårdförbundet eftersom Sverige har en tydlig modell för hur samverkan mellan arbetsmarknadens parter ska bedrivas. Som exempel har Vårdförbundet lyckats enormt bra med sitt nattarbetsavtal. Det finns inget som säger att inte ett liknande avtal kan uppnås för barnmorskor inom AkademikerAlliansen/SRAT/Saco.
I nuläget är det helt osannolikt att arbetsgivarna skulle försämra för en grupp barnmorskor inom en arbetsgrupp där det finns ett befintligt avtal sedan tidigare. De oorganiserade som inte är med i facket omfattas i regel av de kollektivavtal som arbetsgivarens tillämpar som exempel.

I den fackliga utredningen tänker jag då och då att det är lite som sagan om ”Kejsarens nya kläder”. Ibland måste man ta sitt förnuft till fånga och det har varit min utgångspunkt under alla möten där jag träffat er barnmorskor i lokalföreningarna i landet. Det handlar om att tänka nytt och våga tänka att vi kan och är starka tillsammans.

Varför skulle inte barnmorskor kunna vara förtroendevalda i en ny fackförening?

Några exempel på frågor som jag har mött och besvarat:


Varför skulle inte barnmorskor precis som idag kunna vara förtroendevalda i en ny fackförening och räcka till för sina kollegor där man arbetar och bor? 
Det är klart att det går när barnmorskor bara tar hand om barnmorskefrågor.

Varför skulle plötsligt arbetsgivarna inte vara intresserade av att samverka med barnmorskor och förhandla villkor och lön för att den fackliga tillhörigheten ändras? Självklart kommer det att fungera eftersom barnmorskor är en mycket viktig grupp inom hälso- och sjukvården och har ett helt eget kompetensområde (reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa).

Varför skulle inte ett väl fungerande fackförbund med uttalad inriktning mot profession, som SRAT inom Saco, kunna stödja och förhandla för Sveriges barnmorskor? Klart att det går och de förbund som ligger under SRAT är mycket nöjda med samarbetet. SRAT kommer att i tätt samarbete med de som kan de professionella frågorna, oss barnmorskor, driva våra specifika frågor.

Varför skulle inte SRAT med sina resurser som jurister, förhandlare, försäkringar i Folksam och sitt stora nätverk i Saco räcka till för den enskilda barnmorskans trygghet? Dessutom i tätt samarbete med Barnmorskeförbundet som kan de professionella frågorna.
Självklart kommer det fungera eftersom det redan är ett fungerande fackförbund med den fackliga service den enskilde medlemmen kan behöva.

Vad kommer hända om barnmorskor hamnar i samma organisation som sina kollegor läkarna? Jo, det kan ge ökat stöd för barnmorskors frågor och samverkan eftersom vi tillhör en gemensam paraplyorganisation där man samarbetar.

Så kan man också tänka.

Slutligen

Jag var med och drev Barnmorskeupproret – Nu är det nog. Vi var en oberoende grupp barnmorskor som tog hjälp av Vårdförbundet men också av Svenska Barnmorskeförbundet för att driva våra frågor för en trygg och säker vård för dem vi arbetar för och för oss barnmorskor. Då visade barnmorskor i hela landet att energin och handlingskraften finns när vi fokuserar på våra egna frågor.

Barnmorskeförbundet fortsätter sitt arbete med att försöka förbättra villkoren för oss barnmorskor för att vi ska nå fram till att arbeta evidensbaserat i alla delar av kvinno(sjuk)vården – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och vård.

Förbundsstämman sa enhälligt ja till att arbeta för en direktutbildning till barnmorska, vilket vi menar skulle stärka vår profession och ge samhället välutbildade barnmorskor betydligt snabbare. Vi har tagit fram en ny modern kompetensbeskrivning för den svenska legitimerade barnmorskan. Vi fortsätter att ta ansvar för att barnmorskor arbetar inom abortvården, med preventivmedelsrådgivning och preventivmedelsförskrivning och på ungdomsmottagningarna där barnmorskor är ovärderliga med sin kunskap och världsunika.

Vi fortsätter att kämpa för allas rätt till en barnmorska: En födande – en barnmorska, max 80 inskrivna gravida på mödravården per barnmorska och år, max fyra familjer per barnmorska postpartum på BB/eftervårdsavdelning samt att barnmorskan har vårdansvar under postnatalperioden.

Så där kan jag fortsätta för vi barnmorskor har så många arbetsuppgifter…

Har du inte börjat fundera på var du står i denna fråga är det definitivt dags nu.

Barnmorskor i hela Sverige arbetar intensivt för sina kollegor som är sommarsemester. De pusslar med schema, tar extrapass och sträcker sig långt för att alla kvinnor ska få en trygg och säker vård. Självklart behöver vi barnmorskor stärka vår professionella kunskap med ett fackligt mandat för att komma vidare.
En profession – en organisation.

Förbundsstämman fattar beslut om framtiden

Svenska Barnmorskeförbundet kommer att ta ansvar för att lägga fram ett realistiskt förslag för Sveriges barnmorskor den 14 november 2018. Då samlas alla lokalföreningar för en extra förbundsstämma. Men det förutsätter att webbenkäten som skickas ut till er medlemmar i slutet av sommaren fortsatt visar att ni är positiva till en förändring och ett nytt sätt att arbeta med våra egna frågor.

Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på webbenkäten och ger oss besked i vilken riktning ni tycker vi ska fortsätta.

Den 11 september träffas barnmorskor som representerar hela landet för att tillsammans med lokalföreningarnas ordförande diskutera och gå igenom alla frågor och titta på de olika förutsättningar som finns i landet.

Läs den information vi skickat i brev och lagt upp på hemsidan barnmorskeforbundet.se. Läs om fackförbundsutredningen i Jordemodern och här på barnmorskan.se – diskutera med varandra. Ta kontakt med din lokalförening för att fram föra dina tankar och åsikter inför förbundsstämman.

En profession – en organisiation
Svenska Barnmorskeförbundet

_____________________________________________________________________________

Frågor och svar juni 2018 – Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning – läs mer på barnmorskeforbundet.se.

___________________________________________________________