Barnmorskan Eva Nordlund
Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Det är viktigt att alla barnmorskor får rätt och saklig information

Kommentarer med anledning av debatt och felaktigheter om Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning.

Med anledning av blogginlägget ”En uppmaning till oss barnmorskor!” (20180625) och den följande diskussionen om Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning som publicerats på Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiros facebooksida vill Barnmorskeförbundet klargöra några sakfel.

 1. Barnmorskeförbundet kommer att bilda en fackförening inom SRAT om medlemmarna (förbundsstämman) så vill. Barnmorskeförbundet kommer samtidigt att vara barnmorskornas professionsorganisation. Barnmorskeförbundet fortsätter som tidigare men med den styrka ett fackligt mandat ger.
  En stor fördel för barnmorskor blir att Barnmorskeförbundet kommer att arbeta tillsammans med SRAT gällande vilka frågor som är angelägna för medlemmarna att driva fackligt. Det fackliga arbetet utgår alltså från barnmorskornas behov och önskemål och bedrivs genom olika förhandlingskarteller beroende på vilket verksamhetsområde det handlar om. Andra föreningar inom SRAT konkurrerar inte med Barnmorskeförbundet utan kan stötta solidariskt.
 2. Barnmorskor har kunskap om den vård de arbetar inom och ska därför driva professionens utveckling. Barnmorskor är också mest lämpade att driva sina fackliga frågor på grund av den kunskapen. Tillsammans med SRAT, som befinner sig i en facklig struktur inom Saco och har lång erfarenhet av facklig förhandling kan gemensamma strategier utvecklas för barnmorskors löne- och villkorsfrågor.
  I slutänden behöver varje barnmorska tänka efter hur hen ser på den fakta som framkommit och välja väg. Vara i ett stort förbund, med de för- men också nackdelar det kan innebära, eller följa med in i en helt ny organisation som bygger på andra principer och där barnmorskors spetskompetens och annorlunda förhandlingsordning kan ge andra vinster. Barnmorskor i Sverige är få i jämförelse med andra stora grupper inom hälso- och sjukvården vilket ger ett annat utgångsläge vid förhandling.
 3. SRAT har kollektivavtalsrätt för barnmorskans arbetsområden utom för ett litet område inom bemanningsföretagen. AkademikerAlliansen, där SRAT ingår, är den förhandlingsorganisation som förhandlar mot Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det betyder att många barnmorskor som arbetar inom landsting och kommun skulle beröras av det centrala ramavtal som AkademikerAlliansen(AA) förhandlar fram. Ett centralt ramavtal är övergripande.
  På andra nivåer, till exempel kliniknivå eller primärvårdsområde, förhandlar varje fackförbund inom AA självständigt. Det betyder att det är förtroendevalda barnmorskor som kan sin verksamhet, vet hur vården ska utformas och vad barnmorskor behöver, som förhandlar. Till sin hjälp har de förtroendevalda barnmorskorna särskilda förhandlare från SRAT och även stöd från Barnmorskeförbundet vid behov när den professionella kompetensen och kunskapen behöver förtydligas vid fackliga förhandlingar.
  Det innebär alltså en mer decentraliserad organisation där barnmorskor arbetar fackligt för barnmorskor. Nya typer av strukturer behöver skapas där förtroendevalda barnmorskor ingår i olika nätverk med varandra och ibland även tillsammans med andra yrkesgrupper inom SRAT. De barnmorskor som idag är anslutna till SULF, forskare och lärare, befinner sig inom en annan förhandlingskartell, Saco-S. Precis som de privatanställda barnmorskorna. Se Frågor och svar (20180614) på Barnmorskeförbundets hemsida.
 4. Barnmorskeförbundet har aldrig sagt att 6000 medlemmar behövs för att ge styrka så som det beskrivs i bloggtexten. Den siffran är tagen ur luften. Däremot vore det fantastiskt om alla medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet vill följa med i den nya fackföreningen för barnmorskor – och det skulle då bli cirka 6000 medlemmar.
  Det finns självklart en undre gräns för när det inte är rimligt att bilda en fackförening men den är långt under 6000 medlemmar.
 5. Barnmorskeförbundet har i sin utredning ännu inte fastställt vilken avgift som skulle vara aktuell för att driva det fackliga arbetet tillsammans med att professionsorganisationen är intakt. Målet är att avgiften totalt ska vara ungefär likvärdig eller lägre än den sammanlagda avgift barnmorskor tidigare betalat till Vårdförbundet/månad samt en gång om året till Barnmorskeförbundet.
 6. Barnmorskeförbundet är sina medlemmar.
  Våra 6000 medlemmar har en enorm bredd i sin kompetens. Till hjälp har vi stark professionell kunskap, både kliniskt förankrad men också våra forskare, lärare, våra internationellt sakkunniga barnmorskor och vårt etiska råd. Det betyder att det finns en stor expertis att vila på när Barnmorskeförbundets strategi, politik, vårdutveckling, internationella arbete och även det eventuella fackliga arbetet ska bedrivas. Vi anser att den professionella kompetensen och kunskapen är basen och en förutsättning för att komma längre i det fackliga arbetet. Barnmorskeförbundet är en professionsorganisation och det är något helt annat än ett nätverk på 32 barnmorskor och två barnmorskor i Vårdförbundets styrelse.
  I Barnmorskeförbundet består hela styrelsen av barnmorskor och till hjälp har vi våra råd och nätverk med spetskompetenta barnmorskor inom förbundet. Bakom oss har vi lokalföreningarna och 6000 barnmorskemedlemmar.
 7. Vårdförbundets intresse för att driva frågan om direktutbildning har varit svalt trots information om att att alla lärosäten där barnmorskeprogram finns jobbar med frågan. Barnmorskeförbundets samtliga lokalföreningar sa vid förbundsstämman 2017 ja till att försöka få till en statlig utredning kring barnmorskeutbildningen. Den behöver förlängas och en direktutbildning, anser landets lärosäten, kan vara rätt väg. I Vårdförbundets kongresshandlingar fanns inte en rad om Barnmorskeförbundets utbildningspolitik och att det är vad alla lärosäten arbetar för.  Att sjuksköterskor på många ställen i landet får betalt för att utbilda sig till barnmorskor är en självklarhet i den brist på barnmorskor som råder. Det har förekommit även tidigare vid barnmorskebrist. 

Vi formar framtidens barnmorskeorganisation.
En profession – en organisation.

Eva Nordlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

En uppmaning till oss barnmorskor! (20180625)
Inlägget som kommenteras ovan är publicerats på Vårdförbundets ordförandes facebooksida den 25 juni och därefter på Vårdförbundet Barnmorskebloggen ”En uppmaning till oss barnmorskor!” den 26 juni. Blogginlägget har kommenterats av Vårdförbundets förhandlingschef. På Barnmorskebloggen finns även ett brev från Vårdförbundets ordförande till alla barnmorskemedlemmar.
Det som bloggaren inledningsvis reagerar på är en uppmaning från Eva Nordlund – på hennes facebooksida – om att använda sommaren till att fundera på framtiden och framtidens barnmorskeorganisation. Barnmorskeförbundet som professionsorganisation och fackförening för barnmorskorna – vad vill du?

____________________________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet fackförbundsutredning 2018
Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning är inne på omgång två.
En första utredning gjordes efter en motion till förbundsstämman 2015 från Stockholms Barnmorskesällskap. Förbundsstämman 2017 beslutade därefter enhälligt att Barnmorskeförbundet skulle fortsätta utredningen med syftet att bilda fackförening. Samtal inleddes med SRAT – ett fackförbund inom Saco.
Mer information finns på barnmorskeforbundet.se

Eva Nordlund skriver regelbundet om fackförbundsutredningen i Jordemodern och här på barnmorskan.se. Rapporter från möten i landets lokalföreningar samt intervju med tidigare förbundsordförande Anna Nordfjell  finns publicerat här på barnmorskan.se

Frågor och svar om fackförbund juni 2018 – Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning.

___________________________________________________________