6th EMA Education Conference i Malmö november 2019
6th EMA Education Conference i Malmö november 2019
6th EMA Education Conference i Malmö november 2019
Ordförande i Saco Göran Arrius på 6th EMA Education Conference i Malmö november 2019.
Barnmorskorna Eva Nordlund och Mervi Jokinen på 6th EMA Education Conference i Malmö november 2019.
Keynote Fran McConville på 6th EMA Education Conference i Malmö november 2019
Barnmorskan Marie Klingberg-Allvin keynote på 6th EMA Education Conference i Malmö november 2019.
Panelsamtal på 6th EMA Education Conference i Malmö november 2019.
Svenska barnmorskestudenter medverkande i panelsamtal under 6th EMA Education Conference i Malmö november 2019.
Barnmorskestuderande på 6th EMA Education Conference i Malmö november 2019.
Barnmorskestuderande deltog i panelsamtalen på EMA Education Conference 2019 i Malmö. Nina (student, Linneuniversitetet), Erica (Svenska Barnmorskeförbundet), Yasmine (student, Lunds universitet), Hanna (student, Karolinska) och Emma (student, Karolinska).
Eva Nordlund och Mervi Jokinen avslutar 6th EMA Education Conference i Malmö november 2019.
Avslutning på 6th EMA Education Conference i Malmö november 2019.
6th EMA Education Conference Malmö Sweden 2019

Framtidens barnmorskeutbildning med fokus på student och kompetens

European Midwives Association (EMA) arrangerar regelbundet konferens med fokus på barnmorskeutbildning. För ett år sedan hölls den sjätte europeiska konferensen som Svenska Barnmorskeförbundet hade förmånen att få arrangera i samarbete med EMA i Malmö den 29-30 november 2019.
Vår avsikt var att konferensen skulle handla om framtidens barnmorskeutbildning, studentcentrerad utbildning och hur man kan utveckla barnmorskans kompetens.

Det europeiska barnmorskeförbundet European Midwives Association är en icke-vinstdrivande och icke-statlig organisation som företräder barnmorskans organisationer och sammanslutningar från medlemsstaterna i Europeiska unionen. EMA ska vara ett forum för barnmorskor i Europa att träffas och diskutera frågor om barnmorskans profession, kvinnors hälsa och barnmorskeutbildningen.

Jag (Mia Barimani) har under flera år haft förmånen att få vara styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och därtill under en period fått samarbeta med utbildningsrådet.  Utbildningsrådet utgörs av representanter från samtliga lärosäten och ska vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte om innehåll och former för utbildningen till barnmorska och därefter kunna lämna sakkunnig information till förbundsstyrelsen.

Svenska Barnmorskeförbundet och utbildningsrådet har samarbetat för att barnmorskeutbildningen måste förändras och utvecklas och vi har en gemensam syn på att barnmorskeutbildningen bör bli en direktutbildning.

Vi har också stora utmaningar inom klinisk verksamhet där våra platser på den verksamhets förlagda undervisningen inte räcker för att utöka platserna på barnmorskeutbildningarna runt om i Sverige. Därför såg jag denna europeiska utbildningskonferens som extra viktig. Vad kan vi lära oss av andra europeiska länder? Finns goda exempel? Vad kan vi dela med oss av gällande studentcentrerat lärande, professionell utveckling och klinisk handledning?

6th EMA Education Conference

Utifrån de abstrakt som granskades fick programmet två teman; barnmorskeutbildningens utveckling och barnmorskeprofessionens utveckling. Barnmorskeutbildningens utveckling handlade bland annat om studentcentrerat lärande som exempelvis problembaserat lärande, interprofessionellt lärande och skriftliga reflektioner. Programmet handlade också om utmaningar och utveckling inom barnmorskeutbildningen som exempelvis verktyg för att bedöma studenterna eller om de utmaningar vi har för att studenter ska få en utbildning med hög kvalitet. En hel del forskning presenterades också kring olika simuleringsträningar och suturfärdigheter. Temat om den professionella utvecklingen hade fokus på den nyutbildade barnmorskan, är hen väl förberedd? Under konferensen presenterades introduktionsprogram och tankar om hur vi kan förbereda en framtida generation av barnmorskor. Andra ämnen var kompetens inom antenatal och intrapartum-vård och professionaliseringen av barnmorskor i Europa.

Barnmorskeutbildningen ser verkligen olika ut i Europa. Hur kan vi hjälpa och stödja varandra?

Fick jag då med mig något från konferensen? Ja! Det jag tyckte var viktigast var att se att så många är engagerade i barnmorskeutbildning. En bra utbildning är en förutsättning för att utveckla vår profession men den ”nyfärdiga” barnmorskan behöver också ha och få stöd.

Det var berikande att det på konferensen fanns en så stor blandning av deltagare från hela Europa, vilket gjorde att vi kunde utbyta erfarenheter med varandra. Jag blev också varse att Sverige trots allt ligger i ”framkant”, att den svenska barnmorskan har en bred kompetens och är relativt självständig jämfört med kollegor i många andra europeiska länder. De flesta europeiska länder har en direktutbildning, men det finns också länder som erbjuder både och. Ett sådant exempel är England som förutom direktutbildning också erbjuder vidareutbildning efter en sjuksköterskeexamen, vilket de hade goda erfarenheter av.
___________________________________________________________

I Sverige krävs legitimation som sjuksköterska för att påbörja studier på barnmorskeprogrammet. Den svenska barnmorskeutbildningen är tre terminer och leder fram till en legitimation som barnmorska.
___________________________________________________________

6th EMA Education Conference
The midwifery education – fit for the 21st Century
November 29th-30th Malmö, Sweden

The very foundation of good midwifery practice is an excellent midwifery education.

EMA and the Swedish Association of Midwives welcome all subjects within the theme how the midwifery education can develop forward to the 21th Century. We would like to set a focus on how to develop midwifery competence, transcultural understanding and student-centred learning in midwifery education.

___________________________________________________________