Barnmorskorna Anna af Ugglas, Kyllike Christensson, Kristina Castell, Malin Bogren, Margareta Larsson, Barbro Fritzon och Louise Nordström.

Rätt vård i rätt tid är en jämställdhetsfråga

Barnmorskan Anna af Ugglas leder Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd. Ett mycket aktivt och kompetent råd som regelbundet sammanträder via Skype eftersom rådets medlemmar ofta befinner sig på olika platser och i olika länder och världsdelar.

Vilka är med i rådet?

Vi är alla barnmorskor med olika bakgrund och erfarenhet av internationellt arbete, global hälsa, forskning och barnmorskeutbildning. Till vardags arbetar vi på olika ställen inom både organisationer, lärosäten, forskningsinstitutioner och kliniker. Efter flera år inom FN, arbetar jag i dag som ledare för ett program och implementeringsteam på ett privat norskt not-for-profit-företag som satsar globalt för att kompetensutveckla barnmorskor.

Vad har ni på gång?

Internationella rådets arbete utgår från Svenska Barnmorskeförbundets riktlinjer och mål.  Nyligen har vi arbetat fram en strategi, en handlingsplan, för den kommande verksamhetsperioden. I den fokuserar vi på hur vi kan stärka barnmorskans profession genom att samarbeta med andra barnmorskeförbund. Just nu arbetar vi med att få igång ett samarbete med Sierra Leone och Ghana tillsammans med barnmorskeförbundet i Nederländerna
Vi fungerar också som sakkunniga till andra aktörer som Sida och Socialstyrelsen då vi har kompetens som omfattar både akademi, internationella organisationer och klinik. Vi försöker även stimulera internationella och nationella organisationer att inkludera svenska barnmorskor i både policy- och påverkansarbete – och inom akademin. Rådets medlemmar är aktiva på konferenser för att betona barnmorskans viktiga roll i hälsoarbetet men också att barnmorskor måste vara med där besluten fattas. Sveriges långa tradition av barnmorskor har en betydande roll för mycket av det barnmorskearbete som pågår i flera länder.

Och det har betydelse för kvinnors och barns hälsa.
Nästa år har WHO valt att satsa på att öka fokus på sjuksköterskor och barnmorskor, vilket är en fantastisk möjlighet att påverka den viktiga rollen för barnmorskor i hälsosystemet.

Världen behöver svenska barnmorskor.

Vad vill ni i internationella rådet uppmana till?

Världen behöver svenska barnmorskor. Vi har ett unikt kunnande, autonomi och status som kan (och bör) implementeras i andra länder för att få ned mödra- och barnadödligheten. Vår kunskap inom barnmorskeutbildning är ett exempel på hur vi kan påverka för framtiden. Det vore fantastiskt om vi kunde öka möjligheterna för svenska barnmorskor att arbeta mer utomlands inom alla nivåer.

Vilken är den viktigaste frågan just nu när det gäller global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, kvinnors hälsa och rättigheter? Hur kan barnmorskor bidra till att uppnå SDG2030?

För mig finns det tre stora frågor:

1) Att alla länder i världen strävar efter att alla barnmorskor, efter sin utbildning, besitter de kompetenser som International Confederation of Midwives föreskrivit. För mig är det absolut viktigast att barnmorskeutbildningen, tjänstetillsättningen, fortbildning och hälsosystemets stöd till barnmorskor är tillgodosett enligt internationell standard. Många länder har nurse-midwives och liknande, men vi vet att en professionell barnmorska kan utföra 87 procent av mödravård (inklusive preventivmedelsrådgivning).

2) Att kvinnor får rätt vård i rätt tid är en kvinno- och jämställdhetsfråga som ligger långt efter, och här måste det ske något.

Kvinnor har rätt till en professionell barnmorska under sin reproduktiva ålder. Positivt är att fler och fler nu pratar om respectful care och rättighet till att välja. Kvinnor önskar och ska bli bemötta av kompetent personal när de söker vård. WHO har börjat tala om kvinnors upplevelse av vården som viktigt, vilket är nytt och jag tror det kan komma att påverka ländernas attityd till kvinnor på sikt.

3) Vi måste visa för regeringar och beslutsfattare vinsten med att investera i barnmorskor samt kvinnors rätt till en vård med kvalitet. Tyvärr handlar implementering av barnmorskor om pengar. Därför Vi måste vi göra en kostnadsanalys av hur mycket samhället skulle spara på att ha tillräckligt många och väl utbildade barnmorskor i systemet. Vi måste visa vad länderna sparar genom att kvinnor överlever och inte skadas i samband med förlossning, för att inte prata om konsekvenser för de kvinnor som inte har tillgång till preventivmedel och säkra aborter. Detta påverkar samhällsutvecklingen och vi måste sätta en prislapp på detta för att motivera givare och länder att satsa på kvinnor och barnmorskor.

Tema för internationella barnmorskedagens 2019 var Midwives: Defenders of Women’s Rights. Vilken är den viktigaste frågan i Sverige just nu?

Kompetensdräneringen är ett faktum och den viktigaste frågan för oss.
Vi har en lång barnmorskehistoria att vara stolta över i Sverige, men dessvärre pågår en nedmontering av decenniers arbete genom att barnmorskor nu flyr sina arbetsplatser på grund av för hög arbetsbelastning, dålig lön och få möjligheter till kompetensutveckling. Konsekvenserna av detta kommer att kosta på flera sätt och ta mycket lång tid att reparera.
Det är en oerhörd brist på ledarskap, sakkunskap och insikt från politiskt och beslutsfattande håll. Man lyssnar inte på professionen, vilket är förvånande eftersom Sverige har lägst mödra- och barnadödlighet i världen. Vi vet vad som fungerar, men har inte förmåga att få det att fungera – det är för mig obegripligt och en stor sorg. Sverige är fortfarande ett föregångsland i barnmorskefrågan, men inte länge till om detta får fortsätta.

Internationella rådet har träffat Socialstyrelsens Chief Nurse Officer och haft möjlighet att framföra behovet av en Chief Midwife Officer här i Sverige. England har just installerat sin första CMO vilket kommer ha en stor effekt på beslutsfattande nivå att stärka professionen i landet. Sverige bör snarast ta samma initiativ.

____________________________________________________________________________
Internationella rådet träffades för möte i samband med Svenska Barnmorskeförbundets planeringsdagar i januari 2019: Anna af Ugglas, Kyllike Christensson, Kristina Castell, Malin Bogren, Margareta Larsson, Barbro Fritzon och Louise Nordström. På bilden saknas Kerstin Erlandsson, Marie Klingberg-Allvin, Helena Lindgren och Ingela Wiklund som också ingår i rådet.
____________________________________________________________________________