Professorsbloggen Marie Klingberg-Allvin: Midwifery in Somaliland - A decade of progress and a future decade of action.
Barnmorskan professor Marie Klingberg-Allvin

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 4: Midwifery in Somaliland

Professorn med globalt engagemang. Följ barnmorskan Marie Klingberg-Allvin, professorn med globalt engagemang, när hon bloggar om barnmorskan, kvinnors hälsa och rättigheter, srhr med fokus på global hälsa under #barnmorskansår2020.

Midwifery in Somaliland
– A decade of progress and a future decade of action

På Barnmorskans dag 5 maj synliggörs barnmorskor och vårt viktiga arbete världen över. Barnmorskors villkor och förutsättningar skiljer sig väsentligt globalt. Det är många kollegor som med små resurser arbetar för att utveckla barnmorskeprofessionen, förbättra vårdens kvalitet och för alla kvinnors rätt till vård kopplat till deras sexuella och reproduktiva hälsa.

Utan att förringa de utmaningar vi har på hemmaplan vill jag lyfta fram barnmorskor som arbetar i ett sammanhang där väldigt lite resurser är en daglig utmaning för att kvinnor ska få tillgång till säker vård. Jag vill även lyfta fram samarbetsformer kring utbildning och forskning som bidrar till utveckling i ett lågresurs sammanhang och även inom svensk barnmorskeutbildning och vård i Sverige.

Somaliland är en del av Somali regionen och rapporterar en av de högsta mödra- och barnadödlighetstalen i världen.

Den totala befolkningen i Somaliland är uppskattad till 3, 5 miljoner invånare. Brist på personal, långa avstånd till kliniker och sjukhus, fattigdom och andra kulturella och socioekonomiska hinder är ständiga utmaningar för kvinnor i behov av vård och även för barnmorskor.  En bidragande orsak till dödlighet och sjuklighet bland kvinnor är den akuta bristen på barnmorskor vilket gör att andelen hemförlossning med stöd av en outbildad så kallad ”Traditional Birth Attendants” är hög.  En majoritet av kvinnorna är omskurna (FGM: kvinnlig könsstympning), kunskap om och användning av preventivmedel är låg och kvinnor föder i snitt cirka 6 barn.

För 10 år sedan fanns cirka 220 yrkesverksamma barnmorskor i Somaliland medan det i själva verket skulle behövas minst 2 200 och cirka 1100 kvinnor av 100 000 dog årligen i samband med graviditet. På senare år har Somaliland, som är ett postkonfliktområde, gjort betydande framsteg när det gäller att utveckla landet. Somaliland är mer politiskt stabilt och säkrare än resten av Somaliregionen (Puntland och Federala staten Somalia) och har en fungerande regering som kontinuerligt arbetar för att bygga hållbara hälsovårdssystem för att nå kvinnor och barnen särskilt på landsbygden. Landet har sedan 2004 ett Sjuksköterske- och Barnmorskeförbund (SLNMA) och år 2012 blev de medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM). I det här sammanhanget vill jag lyfta barnmorskor som Fouzia Ismail, ordförande SLNMA, Faduma Abdukar, ansvarig sjuksköterske-barnmorskeutbildning Amoud Universitet, Jama Ali Egal, doktorand, ansvarig barnmorskeutbildning, Hargesia Universitet, Roda Ali, ansvarig för kvalitetssäkring kvinnokliniken, Hargesia sjukhuset. Tillsammans med sina kollegor ligger de bakom utvecklingen av barnmorskans profession i postkonflikt Somaliland som starkt gått framåt det senaste decenniet. Deras intensiva arbete har byggt ett progressivt barnmorskeförbund (SLNMA) och startat enheter för sjuksköterske- och barnmorskeutbildning på lokala universitet (Faculty of Nursing and Midwifery) för att stärka professionernas status och påbörja att utveckla starka utbildnings och forskningsmiljöer.

Mina kontakter med kollegor i Somaliland startade 2010 genom Högskolan Dalarnas samarbete med SLMNA samt två lokala universitet Hargesia Universitet och Amoud Universitet. Vid ett första besök i Sverige år 2011 deltog SLNMA i Svenska Barnmorskeförbundets konferens i samband med barnmorskeförbundets 125-årsjubileum och firandet av 300 år med utbildade barnmorskor i Sverige. Det var i samband med det som de träffade dåvarande ICM presidenten Bridget Lynch och diskuterade medlemskap i ICM.

Idag finns det cirka 1200 legitimerade barnmorskor och medlemmar i SLNMA och av dem har cirka 50 en magisterexamen. Mödradödligheten har minskat och uppskattas ligga kring 730 (2019). Förbundet samarbetar och får finansiering av UNFPA, Somalia och finns representerade i expertgrupper inom Hälsoministeriet och etablerar tillsammans med universiteten utvecklingsprojekt för att stärka utbildning och påbörja forskning. De 50 barnmorskorna med magisterexamen har varit pionjärer i att bedriva forskning inom området SRHR med stöd av Sverige.
SIDA har genom UNFPA stöttat arbetet med att ta fram en Barnmorskestrategi 2018 – 2023 för Somaliregionen och de lokala barnmorskeförbunden i regionen har medverkat och förankrat arbetet hos respektive regering (Somaliland och Federala Staten Somalia). Hösten 2018 genomförde SLNMA, UNFPA, hälsoministeriet, lokala universitet och Högskolan Dalarna en workshop för att diskutera olika sätt att implementera barnmorskestrategin och uppnå målet med hög kvalitet i utbildning och ökade utbildningsplatser. Ordförande för SLNMA sitter idag i regeringens COVID19 expertgrupp och förbundet har agerat snabbt och genom mobiler får barnmorskor utbildning och stöd att hantera COVID19 inom vården av gravida kvinnor.
Sveriges bidrag över tid, genom biståndsmedel och barnmorskekompetens, har varit en viktig del utvecklingen och under 10 år har det byggts upp tillit och förtroende mellan samarbetspartners i de båda länderna.

NGL barnmorskorna – Kapacitetstärkande insatser för att stärka barnmorskeutbildning och forskning säkerställer hållbar utveckling lokalt

Kontakten mellan barnmorskor i Somaliland och Sverige startade 2008 genom att Anna-Berit Ransjö Arvidsson och Annika Johansson, båda från Karolinska Institutet, besökte SLNMA och universitet i Hargesia. Det fanns ett stort behov av att utbilda barnmorskor och Högskolan Dalarnas kompetens inom barnmorskeutbildning och nätbaserat lärande var intressant och ett planeringsarbete, samt jakt på medel, påbörjades.
Genom ett planeringsanslag från SIDA år 2010 och strategiska medel från Högskolan Dalarnas satsning på nätbaserat lärande, påbörjade vi en gemensam utveckling av ett nätbaserat magisterprogram i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Under 2013 beviljades vi medel från Sida vilket gav oss möjlighet att starta programmet och fortsätta stötta universiteten och SLNMA att utveckla både utbildningar och sjuksköterske/barnmorskeprofessionen. Målet med satsningen var att utbilda framtida barnmorskelärare och ledare inom SRHR för att stärka kvalitet på barnmorskeutbildning och var ett nyskapande sätt att vara med och förbättra mödra- och barnhälsa i Somaliland. Projektledare var barnmorskan Kerstin Erlandsson, koordinator Fatumo Osman, kursledare Christina Pedersen och barnmorskan Ulrika Byrskog.  Samarbetet gav oss samtidigt ökad kunskap om den situation och förutsättningar som somaliskfödda kvinnor och familjer i Sverige bär med sig från hemlandet.  Samarbetet mellan universitet och barnmorskeförbund i Somaliland, under åren 2013-2016, finns att följa på bloggen NGLMIDWIVES NGLBARNMORSKORNA.

Transkulturella perspektiv driver kvalitet i vår svenska barnmorskeutbildning

Högskolan Dalarna är unik genom den bredd av nätbaserad utbildning och forskning som bedrivs med koppling till sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter för kvinnor i Somaliland och somaliskfödda kvinnor samt familjer i Sverige. Genom nationella forskning och den nätbaserade utbildning som bedrivs i samarbete med universitet i Somaliland har en bred kunskapsbas byggts upp som bidrar till att fylla kunskapsluckor i Somaliland och Sverige. Gemensamt för utbildnings- och forskningsprojekten i Somaliland och Sverige är att de sker i nära samverkan med omgivande aktörer såsom hälsoministeriet, universitet och barnmorskeförbund i Somaliland samt kommun och landsting i Sverige.

Samhällsnyttan står i fokus i de projekt som genomförts och bedrivs och skapar förutsättningar för att nyförvärvad kunskap kommer till nytta på bästa sätt. Forskningen handlar framförallt om graviditet, förlossning, hälsa och föräldrastöd. Både de somaliskfödda kvinnornas-, familjernas- och barnmorskornas perspektiv studeras och delar av forskningen har genomförts i Somaliland. Forskningen ger transkulturella perspektiv och är viktig i ett integrationsperspektiv. Det finns ett stort behov av mer kunskap inom området för att bättre kunna möta vårdbehov och anpassa stödinsatser i Sverige. Det är Ulrika Byrskog och Fatumo Osmans forskning som bidrar med kunskap från Sverige. Tanken är att resultaten, förutom ökad kunskap till berörda aktörer i Somaliland och Sverige, också ska lägga en grund för strategier och ytterligare interventioner som på kostnadseffektiva sätt ska kunna möta utbildnings- och vårdbehov för kvinnor i Somaliland och anpassa stödinsatser för somaliskfödda kvinnor och familjer i Sverige.

Vi har tagit nästa steg i vårt samarbete för att stärka barnmorskans profession genom fortsatt satsning på kvalitet i utbildning och genom att stärka lokal forskningskapacitet.

Baserat på den nyligen lanserade Barnmorskestrategin för Somaliregionen initierade vi arbetet med att utveckla forskningssamarbete och att bygga en agenda för barnmorskeforskning som involverar akademin i Sverige och Somalia.
Tre doktorander inom området kvinnors och barns hälsa är registrerade vid Högskolan Dalarna. Samarbetet med Hargesia Universitet, Somaliland fortsätter och Uppsala Universitet i Sverige har bjudits in att medverka.

___________________________________________________________

Filmer av mediaproducent Emilia Henriksson

NGL Midwives in Somaliland (2014)
Dalarna University is partnering with Somaliland Universities to reduce maternal and child mortality by strengthening midwifery

#NGLmidwives Master’s Degree for Midwifes in Somaliland (2015)
On September 13, 2015, 24 students at Hargeisa University and Amoud University graduated with a Master’s Degree.

Mediaproducenten Emilia Henriksson fick Annapriset för filmprojektet Barnmorskorna.  Anna-priset delas årligen ut till en person som skapat ett projekt med rörliga bilder som till innehåll och form och med stark konstnärlighet gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål. Emilia Henriksson från Falun var 2015-års vinnare med filmprojektet Barnmorskorna.

___________________________________________________________