Wilson Center Washington mars 2020. Barnmorskan Anneka Knutsson, chef för SRHR, UNFPA, New York modererade och deltagare var Elena Ateva, White Ribbon Alliance, International Confederation of Midwives (ICM) presidenten Franka Cadée och professor barnmorskan Marie Klingberg-Allvin.
Figur UNFPA
Wilson Center Washington mars 2020. Barnmorskan Anneka Knutsson, chef för SRHR, UNFPA, New York modererade och deltagare var Elena Ateva, White Ribbon Alliance, International Confederation of Midwives (ICM) presidenten Franka Cadée och professor barnmorskan Marie Klingberg-Allvin.

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 3: Barnmorskans betydelse

Professorn med globalt engagemang. Följ barnmorskan Marie Klingberg-Allvin, professorn med globalt engagemang, när hon bloggar om barnmorskan, kvinnors hälsa och rättigheter, srhr med fokus på global hälsa under #barnmorskansår2020.

Den svenska barnmorskan lyfts fram i det globala arbetet för att säkerställa universell tillgång till sjukvård (Universal Health Coverage).

Det är UNFPA, New York, som står värd för evenemang med fokus på #barnmorskansår2020 och barnmorskans betydelse för att länder ska lyckas att möta kvinnors behov av vård under hela sin livscykel.

Den 5-6 mars var jag inbjuden till Wilson Center, Washington för att delta vid ett rundabordsamtal och en öppen panel diskussion. Den svenska barnmorskan Anneka Knutsson, chef för SRHR, UNFPA, New York modererade båda eventen och deltagare var International Confederation of Midwives (ICM)  presidenten Franka Cadée samt Elena Ateva, White Ribbon Alliance och internationella experter inom området.

Mitt bidrag var att berätta om vår svenska vårdmodell som vilar på nära samarbete mellan barnmorskor och andra professioner samt barnmorskans breda kompetensområde och ansvar för stora delar av hälso- och sjukvården inom sexuell och reproduktiv hälsa (SRH). En summering av eventet finns publicerad.

Barnmorskans roll diskuterades utifrån länders olika utmaningar kopplat till mödradödlighet och sjuklighet och vad som krävs för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Ett starkt hälso- och sjukvårdssystem är centralt för att uppnå det som kallas ”Universal Health Coverage” vilket innebär att alla människor ska få tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, till en kostnad som inte försätter dem i fattigdom. Idag lever minst hundra miljoner människor i extrem fattigdom till följd av att de tvingas lägga en alltför stor andel av sina inkomster på sjukvård.

UNFPA ligger bakom Nairobi Summit bakgrundsdokument ”Sexual and Reproductive Health and Rights: An essential element of Universal Health Coverage” (2019). Rapporten lyfter fram de delar inom SRHR som anses vara viktigt för att man ska uppnå UHC (Figur). Definitionen speglar mycket väl den svenska barnmorskans kompetensområde och pekar på behovet av att arbeta utifrån ett livs-cykel perspektiv.

Den svenska barnmorskans breda kompetensområde är unikt globalt och väcker nyfikenhet. Vad ligger bakom den svenska modellens framgång?
Vad har varit viktigast?

Den svenska barnmorskans professionella utveckling och den positiva utvecklingen inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige hänger ihop med en politisk vilja och professionens egna starka drivkraft för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans hela kompetens- och verksamhetsområde. Barnmorskans status i samhället och i sjukvårdssystemet tillsammans med tydliga politiska satsningar på SRHR och jämställdhet har byggt en profession med stor betydelse för att ungdomars, kvinnors och mäns hälsa. Hög kvalitet på barnmorskeutbildning och stark forskning för att driva kunskapsutveckling är en viktig grund för professionsutveckling. Det är en styrka att studenter vid svensk barnmorskeutbildning utbildas på avancerad nivå (magisterexamen) utifrån en tvärvetenskaplig ansats; medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och omvårdnad. Det ger förmågor som förbereder blivande barnmorskor att vara verksamma både inom primär och akutsjukvård, att anta ett holistiskt perspektiv i varje vårdsituation, att ta ledarskapet och föra in ett multidimensionellt perspektiv i utveckling av vården. Akademisering av barnmorskeutbildning och satsningar på forskning inom området under de senaste 20 åren gör att det är primärt barnmorskor som utbildar barnmorskor, inte läkare som det kan se ut i andra länder.

Barnmorskor är ryggraden i sexuell och reproduktiv hälsovård.

Samtalen och diskussionerna i Washington utgick ifrån att barnmorskor är ryggraden i sexuell och reproduktiv hälsovård. Barnmorskors kompetens gör att dom har en stor betydelse för att världen ska uppnå SDG2030 och Universal Health Coverage. Tydliga satsningar på barnmorskor och på så sätt stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bör ses som ett av de mest effektiva sätten att bidra till ökad jämställdhet och bekämpa fattigdom.

Utmaningen för att uppnå UHC skiljer sig mellan länder och beror på hur man definierar innehållet i SRHR och hur det kopplar till barnmorskans roll.

Svensk vårdmodell av nära samarbete mellan barnmorskor och andra professioner samt barnmorskans ansvar för preventivmedelsrådgivning, och numera även medicinsk abort, har varit en framgångsfaktor när det gäller SRHR i Sverige.
Globalt kan barnmorskor vara lösningen för att öka kvinnors tillgång till preventivmedel och därmed minska antalet oplanerade graviditeter, osäkra aborter som leder till sjuklighet och dödlighet i många låginkomstländer. Att barnmorskan ansvarar för preventivmedelsrådgivning, postabortvård och är delaktig i abortvård, när lagen tillåter, ligger i linje med ICM kompetensbeskrivning.

De kommande tio åren = Decade of Action.

Kvinnor är i hög utsträckning både vårdgivare och vårdtagare.

För närvarande finns det 22 miljoner sjuksköterskor och 2 miljoner barnmorskor världen över som ansvarar för att leverera mer än 80 procent av sjukvården i låg-resurs sammanhang och står för mer än hälften av världens arbetskraft inom hälsovården. Det krävs mer än 9 miljoner sjuksköterskor och barnmorskor för att uppnå UHC och de globala målen för hållbar utveckling.

Centralt i diskussionerna var vikten av att öka takten för jämställdhet och att uppnå lika rättigheter och förutsättningar för kvinnor och män globalt. Genomförandet av de Globala målen för hållbar utveckling- agenda 2030 gör gällande att de kommande 10 åren är ett viktigt årtionde även kallat ”decade of action”. Under år 2020 bidrar UN Womens kampanj Generation Equality till debatt och skapar ett tillfälle för världen att fokusera på jämställdhet.

Öka takten för jämställdhet

För närvarande saknar mer än hälften av världens befolkning tillgång till UHC och Corona pandemin leder till att hälso- och sjukvårdssystem i låg-resurs sammanhang försvagas ytterligare. Utmaningen att utveckla effektiva hälsosystem globalt ställs på sin spets och det kommande decenniet blir viktigare än någonsin.
Att inleda med #barnmorskansår2020 och samtidigt även sätta världens jämställdhetsarbete i fokus är gott. Det går tydligt hand i hand och blir en kick-off för ”decade of action” som ska gynna kvinnor – både som vårdgivare och vårdtagare.

___________________________________________________________

The Importance of Midwives in Achieving Universal Health Coverage
Wilson Center mars 2020
___________________________________________________________