Svenska Barnmorskeförbundets ordförande konferens 2024.

Hela landet samlat för ordförandekonferens

Ordföranden för Svenska Barnmorskeförbundets lokalföreningar samlades den 13 mars i ett gemensamt digitalt möte. Det var ett digert program där förbundets strategier och riktningen för framtiden diskuterades.

Förbundsordförande Eva Nordlund inledde mötet och välkomnade den första inbjudna gästen Susanne Åhlund, Chief Midwifery Officer (CMiO) på Socialstyrelsen, som berättade om sitt arbete och uppdrag i rollen som CMiO på Socialstyrelsen. Susanne Åhlund är en av fyra professionsföreträdare på Socialstyrelsen som alla arbetar gentemot Världshälsoorganisationen, WHO, med syfte att bidra till god hälsa och välbefinnande utifrån de globala målen (Agenda 2030). Susanne Åhlunds roll innebär även att lyfta in barnmorskans roll i pågående arbeten inom myndigheten och att stärka barnmorskan för att möta befolkningens behov inom sexuell och reproduktiv hälsa.

– Jag vill verkligen lyfta hur viktigt vårt samarbete med WHO är och det är ett förtroende att få vara representant för Socialstyrelsen och barnmorskor i Sverige i de sammanhangen. Vi i Sverige ses som oerhört kompetenta och vår kunskap efterfrågas, berättade Susanne Åhlund.

Utökad förskrivningsrätt och direktutbildning 

Charlotta Elvander, vice ordförande, presenterade kommande föreläsningar och diskussionsforum med utgångspunkt från aktivitetsplanen där fokus är att stärka och utveckla barnmorskeprofessionen. Erica Solheim, vice ordförande, berättade om förbundets arbete inom folkhälsofrämjande arbete och mer specifikt amning och psykisk ohälsa. Ett kommande evenemang under hösten är ett webbinarium kring psykisk ohälsa. Mer information publiceras i kalendariet på hemsidan. Erica Solheim beskrev även hur arbetet med att bygga upp och utveckla nätverket fackligt förtroendevalda för ungdomsmottagningar fortsätter.

Li Thies-Lagergren, styrelseledamot och ordförande i Utbildningsrådet, presenterade förbundets pågående arbete med att påverka att det tillsätts en utredning om direktutbildning och i andra hand en förlängd utbildning till barnmorska. En översyn kring hur kompetensförsörjningen inom barnmorskeutbildningen ser ut pågår också inom utbildningsrådet. Therese Lindberg, styrelseledamot, beskrev förbundets deltagande i Folkhälsomyndighetens arbete kring översyn av vaccinationer för gravida och hur det kan komma att påverka barnmorskemottagningarna. Även en utökad förskrivningsrätt är en fråga som förbundet arbetat med under en lång tid och fortsätter att bevaka och påverka. Eva Nordlund berättade kortfattat om sitt deltagande i den utredning som pågår kring abortlagen och att det även kan involvera en utökad förskrivningsrätt för barnmorskor om aborten startas i hemmet.

Ledarskap och chefers villkor är en fråga som på senaste tid uppmärksammats i både SRATs chefsrapport och i den debattartikel som publicerades i Arbetet den 5 mars.
Det relativt nybildade Chefsrådet ska fortsätta förbundets arbete med att stärka och lyfta fram chefers villkor och förslag till förändringar och förbättringar.

Ett mer inkluderande språk

Etiska rådet och Utbildningsrådet har under en tid arbetat med att ta fram underlag kring ett förändrat och mer inkluderande språk i förbundets olika dokument och andra texter. Efter en presentation av Erica Solheim, ordförande i Etiska rådet, öppnades det upp för diskussion.

BB Gårda i Göteborg

I januari i år invigdes den privata förlossningskliniken BB Gårda i Göteborg. Johanna Sedeborn, grundare och ansvarig för verksamheten, var inbjuden till mötet för att presentera kliniken och besvara frågor. I diskussionen kring den nyöppnade kliniken lyftes perspektivet till en europeisk utblick med Nederländerna och Storbritannien som exempel. En lång diskussion följde kring vårdformen och behovet av en differentierad och individanpassad vård. Mötesdeltagarna ställde även frågor kring hur överföring till sjukhus sker och hur samarbetet mellan BB Gårda och Östra sjukhuset ser ut.

_________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets lokalföreningar

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse

Svenska Barnmorskeförbundets råd

Svenska Barnmorskeförbundets stadgar

_________________________________________________________