Barnmorskorna Malin Bogren, Anna af Ugglas och Helena Lindgren, Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd.
Svenska Barnmorskeförbundets styrelse #Barnmorskansdag5maj #Barnmorskansår2020
Svenska Barnmorskeförbundets kickoff #Barnmorskansår2020
Svenska Barnmorskeförbundets samarbete med barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA). Samarbetsprojekt finansierat med medel från Union to Union.
Svenska Barnmorskeförbundet och Sida stod som värd för det globala evenemanget med fokus på barnmorskans år och temat Midwifery och SRHR den 21 oktober 2020.
Barnmorskorna Malin Bogren, Anna af Ugglas och Helena Lindgren, Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd. Mer om Internationella rådet på www.barnmorskeforbundet.se

Barnmorskans år 2020 – Barnmorskans decennium

År 2020 var året som WHO uppmärksammade sjuksköterskor och barnmorskor globalt genom kampanjen Year of the Nurse and the Midwife. Svenska Barnmorskeförbundet uppmärksammade kampanjen på flera sätt tillsammans med förbundets medlemmar, myndigheter och organisationer.

Ingen kunde väl tro att WHO:s beslut om att utlysa 2020 till Barnmorskan år skulle spela en så stor och viktig roll, och som skulle synliggöra vår yrkeskår som det faktiskt gjort i år. Medan Covid-19 utan tvekan skapat utmaningar och satt barnmorskor under ännu större tryck än vanligt, har pandemin också tydliggjort vikten av barnmorskans kompetens för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa som påverkats negativt under året.

Över hela världen har det funnits ett allmänt erkännande av vikten av vårdpersonal i stort, ofta i form av applåder. Medan dessa applåder välkomnas krävs dock åtgärder och insatser från regeringar, beslutsfattare och myndigheter som leder till en ökad professionsstatus, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för barnmorskor globalt som i Sverige. Att det är Barnmorskans år i år har gett oss en möjlighet att tillsammans med världens barnmorskor synliggöra, förena och engagera barnmorskor, myndigheter, lärosäten, internationella och nationella organisationer.

Som en del av barnmorskans år 2020, uppmärksammade Svenska Barnmorskeförbundet WHO:s kampanj i sociala medier och webinarium, genom påverkansarbete och stödjande insatser, globalt och i Sverige.

En tillbakablick på #Barnmorskansår2020

Vi smygstartade firandet redan i slutet av 2019. Vid ett besök av FN:s Befolkningsfond, UNFPA, högsta chef, Dr Natalia Kanem i Stockholm fick Svenska Barnmorskeförbundet förmånen att bjuda in Dr Kanem och hennes delegation till en kick-off av Barnmorskans år. Fokus var barnmorskeprofessionen. Det bjöds på ett interaktivt och spännande seminarium med samtal om barnmorskans betydelse och roll för kvinnors och barns hälsa och SRHR Sverige och globalt. Under ledning av Dr Kanem fördes en paneldebatt med svenska barnmorskestudenter som delade med sig av sina erfarenheter, tankar och drömmar kring deras kommande yrke, men också de utmaningar som de som blivande barnmorskor står inför.

Globalt har behovet av ledarskap av och för barnmorskor präglat Barnmorskans år 2020. Vi som profession behöver ett utökat och tydligare ledarskap på alla nivåer. Detta för att synliggöra den viktiga roll som barnmorskan har för kvinnor, rättigheter och jämställdhet. Svenska Barnmorskeförbundet har identifierat ett gap i att det i Sverige idag egentligen inte finns någon barnmorskeledarskap på nationell nivå, vilket är något som måste förändras. Som en del i detta har därför dialogen om att inrätta en Chief Midwife Officer (CMiO) påbörjats. WHO har uppmanat alla länder, däribland Sverige att jobba för inrättandet av en CMiO befattning. WHO har även utmanat oss i att bli det tredje landet i världen med en CMiO – England och Kirgizistan är de två länder som redan har inrättat en sådan tjänst.

If you are not at the table, you will be on the menu, Franka Cadée president ICM

Under 2020 beviljades Svenska Barnmorskeförbundet projektmedel från Union-to-Union för att stärka barnmorskeförbundet i Ghana organisatoriskt så att de kan fungera effektivt som professionsförbund och som fackförbund. Som ett första led i samarbetet genomfördes en organisationsbedömning enligt International Confederations of Midwives Member Association Capacity Tool (MACAT) vars resultat genererade i fem strategiska mål. Dessa fem fokusområden kommer ligga till grund för projektets treåriga kapacitetstärkande insatser.

Svenska Barnmorskeförbundet och Sida stod som värd för det globala evenemanget med fokus på barnmorskans år och temat Midwifery och SRHR. Den 21 oktober 2020 inleddes det digitala evenemanget av Carin Jämtin, Sidas generalsekreterare, statssekreteraren Per Ohlsson Fridh och Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund. Presentationer och dialoger om vad som krävs att stärka barnmorskeprofessionen globalt såväl som i Sverige diskuterades. Det lyftes även vad som krävs för att möta SRHR-utmaningarna globalt, med koppling till erfarenheterna från Sverige om hur barnmorskor har bidragit till mödrars och barns överlevnad och hälsa i landet och internationellt. Vikten av att fler barnmorskor tillsätts på beslutsfattande nivåer gick som en röd tråd genom dagen. Ledarskap av och för barnmorskor är avgörande för professionsutveckling.  Sida har med påverkansarbete från Svenska Barnmorskeförbundet återigen inrättat Junior Professional Officer (JPO) och UN Volunteer-tjänster för barnmorskor på WHO och UNFPA. Detta bygger på den insats och investering Sverige gjort sedan 15 år med samma modell. Glädjande nog får WHO en barnmorska till Sierra Leone och fyra barnmorskor till WHO och UNFPA i Malawi, Nepal, Rwanda och Tanzania. Denna satsning är unik för FN och Sverige, något som har en stor betydelse för barnmorskeutvecklingen i de länder där barnmorskorna kommer arbeta under de närmaste åren, men också på global nivå. Ett mentorskapsprogram för just dessa barnmorskor har utvecklats och startar upp i januari 2021.

Under året som gått har Svenska Barnmorskeförbundet bidragit med sakkunnig kompetens i globala expertgrupps möten organiserade av International Confederation of Midwives (ICM), UNFPA, och WHO. På nationell nivå har förbundet med stöd från Sida och UD genomfört en serie rundabordssamtal med fokus på barnmorskans roll i det globala hälsoarbetet. Ett nationellt barnmorskenätverk har bildats, bestående av aktörer från olika områden som tillsammans kommer fortsätta driva frågan om barnmorskans roll globalt vidare.

En del i detta arbete är att lyfta fram den svenska barnmorskans kompetens och de förutsättningar som ligger till grund för hur kompetensen kan användas fullt ut. En rapport som fokuserar på dessa frågor kommer att lanseras under 2021.

Vägen framåt

Vi hoppas att #Barnmorskansår2020 blivit det året som regeringar och myndigheter världen över bestämde sig för att ge barnmorskor mandat och stöd att ta ledarskapet och makten över sin egen professionsutveckling. Om inte, så har de möjlighet att accelerera sitt stöd under 2021. Ledarskap av och för barnmorskor är en fråga som Svenska Barnmorskeförbundet kommer att jobba vidare med under 2021.

ICM har glädjande nog utlyst det kommande decenniet till The Decade of the Midwife – #Barnmorskansdecennium – vilket ger oss barnmorskor fortsatt möjlighet att driva och påtala betydelsen av en välutbildad barnmorska som är integrerad i ett hälsosystem, med specialistvård vid behov.

___________________________________________________________

Text: Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd

Malin Bogren
Barnmorska, styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande för Internationella rådet. Docent i Reproduktiv och perinatal hälsa vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Anna af Ugglas
Barnmorska, ledamot Internationella rådet. Global Program Implementation Manager, Laerdal Global Health, Norge

Helena Lindgren
Barnmorska, ledamot Internationella rådet. Docent i Reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska Institutet
_________________________________________________________