Svenska Barnmorskeförbundets samarbete med barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA). Samarbetsprojekt finansierat med medel från Union to Union.
GRMA Ghana-teamet samarbetsprojekt med Svenska Barnmorskeförbundet.
Ghana teamet. Samarbetsprojekt Svenska Barnmorskeförbundet och GRMA.

Svenska Barnmorskeförbundet stöder hållbar barnmorskeprofession i Ghana

Med projektmedel från Union to Union stärker Svenska Barnmorskeförbundet barnmorskeförbundet i Ghana.

Bägge länders barnmorskeförbund har nyligen ombildats från att vara professionsorganisationer till att också bli fackförbund. Genom sitt internationella råd har Svenska Barnmorskeförbundet inlett ett samarbete med barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Svenska Barnmorskeförbundet och Ghana’s Registered Midwives Association

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera yngre kollegor att engagera sig internationellt.

Ghana ligger i Västafrika, mellan Elfenbenskusten, Burkina Faso och Togo. Ghana har haft en stadig ekonomisk tillväxt och blivit en av Afrikas mest stabila demokratier. Trots detta kämpar landet med att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som antogs av FN:s medlemsländer 2015. God hälsa och välbefinnande ska uppnås bland annat genom en förbättrad reproduktiv hälsa och  reducerad mödradödlighet. Med en mödradödlighet på 310  per 100 000 levande födda och ca 6000 barnmorskor på 29.6 miljoner invånare har Ghana en lång väg att gå innan det globala målet på 70 per 100 000 levande födda är uppfyllt.

Ghanas barnmorskeförbund (GRMA) är en partipolitiskt obunden självständig organisation och har kontakt med beslutsfattare och samarbetar med myndigheter och andra organisationer. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets 10000 barnmorskor. Förbundet är, liksom Svenska Barnmorskeförbundet, medlemmar i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.

Svenska Barnmorskeförbundets stöd

Under 2020 blev samarbetet med Ghana Svenska Barnmorskeförbundets första internationella projekt. På grund av den rådande Covid-19 pandemin har all kontakt  fått ske digitalt, vilket fungerat bättre än väntat.

För att skaffa oss en gemensam bild av GRMAs styrkor och behov inleddes samarbetet med en organisationsbedömning av Ghanas barnmorskeförbund. MACAT – ett bedömningsinstrument som utvecklats av ICM specifikt för att hjälpa medlemsländer att göra en kapacitetsbedömning av sin organisation användes under tre interaktiva digitala workshops.

I ett första steg skattade GRMA sig själva med hjälp av MACAT-instrumentet som innefattar ett stort antal frågor rörande organisationens ledning, styrning och funktion. En sammanställning av självskattningen visade att förbundet har väl etablerade grundstrukturer, med en tydlig organisatorisk konstitution och en demokratiskt vald styrelse som träffas regelbundet med representation från hela landet. En utmaning för GRMA visade sig vara svårigheter i att värva och behålla sina medlemmar. En annan utmaning är att få medlemmarna att betala medlemsavgiften, bara cirka en tiondel av alla medlemmar betalar regelbundet medlemsavgiften.
Trots att GRMA är en självständig organisation med ett eget fackförbund är sjuksköterskeorganisationen det fackförbund som förhandlar om löner och arbetsvillkor för barnmorskeprofessionen.

Detta vill GRMA ändra på genom att stärka sitt förbund.

Med hjälp av svaren från MACAT kunde vi tillsammans diskutera styrkor och behov och därmed identifiera vilka strategiska områden som behövde utvecklas.

Resultatet av MACAT ligger nu till grund för den strategi som Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med barnmorskeförbundet i Ghana  arbetat fram och som kommer vägleda projektet.

Strategiska mål för Ghanas barnmorskor

I ett första steg har vi gemensamt kommit fram till fem strategiskt viktiga områden för Ghana att arbeta med de kommande tre åren:

Att:

  • stärka organisation – och ledarskap på såväl central som lokal nivå
  • etablera ett funktionellt internt finansiellt system
  • öka antalet betalande medlemmar
  • arbeta för en bättre arbetsmiljö för barnmorskor
  • skapa nya partnerskap och samarbetspartners och synliggöra förbundet.

När GRMA nu blivit ett självständigt förbund behöver de synas mer, nå ut till sina medlemmar och förtydliga vikten av fackligt medlemskap och professionsfrågor. Detta för att fungera optimalt som ett yrkesförbund.

Här kan svenska barnmorskor göra en skillnad.

___________________________________________________________

Malin Bogren
Barnmorska, docent vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella rådet

Kristina Castell
Barnmorska, Internationell policyrådgivare RFSU, ledamot i Internationella rådet

Louise Nordström
Biträdande universitetsbarnmorska vid Karolinska universitetssjukhuset Stockholm, ledamot i Internationella rådet

___________________________________________________________