Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Barnmorskor med rätt kompetens i rätt antal

Kära barnmorskor, det som ligger främst i mina tankar är kompetensförsörjning. Att det finns rätt antal barnmorskor och att rätt profession gör rätt sak i vården. Som ni vet tillbringar jag relativt många timmar på Sveriges Kommuner och Landsting i olika projekt inom regeringens satsning på kvinnors hälsa.

Gott så, även om jag som ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet kan tycka att vi emellanåt skjuter bredvid målet. Den största och svåraste utmaningen för svensk hälso- och sjukvård i allmänhet – och för oss barnmorskor i synnerhet – är ju hur vi ska hinna med allt i en allt mer slimmad organisation med högre krav på patientsäkerhet och personcentrerad vård.

Vi – Svenska Barnmorskeförbundet – har framfört att det behöver vara fler barnmorskor ute i den kliniska vården och att den barnmorska som har lång erfarenhet måste värderas högre så att barnmorskor vill stanna i vården.

Jag ser tyvärr få kreativa lösningar på den helt avgörande frågan – barnmorskor med rätt kompetens i rätt antal. För mig utgör det själva grunden för att kunna bedriva en god och säker vård. Om vi är för få och många med kompetens och erfarenhet slutar, är det ytterst svårt att bibehålla hög kvalitet. Det tror jag att alla egentligen är överens om, men vi är inte ense om bra lösningar.

Jag ser tyvärr få kreativa lösningar på den helt avgörande frågan – barnmorskor med rätt kompetens i rätt antal.

Så, vad händer då i denna fråga?
Att använda kompetens rätt blandas ofta ihop med arbetsuppgifter och vem som får göra vad i vården. En sak som vi alla måste hålla i huvudet är att nästan inga uppgifter är direkt kopplade till barnmorskans legitimation, alltså uppgifter som en måste vara barnmorska för att få göra. I svensk vård gäller att det är den ytterst ansvariga för vården, kan vara en verksamhetschef, som bestämmer vem som har kompetens att utföra vissa vårdhandlingar. Det betyder att nästan vad som helst av det vi gör varje dag på jobbet kan delegeras till en annan yrkeskategori/person om den personen bedöms ha rätt kompetens.

Detta i kombination med en dålig arbetsmiljö för många barnmorskor, för få barnmorskor och svårt att rekrytera barnmorskor, har redan påverkat och kommer med all säkerhet att ännu mer påverka hur kvinnovården – reproduktiv hälsovård – organiseras och handläggs i Sverige framöver.

Därför är det otroligt viktigt att vi barnmorskor är noggranna med vilka uppgifter vi lämnar över till andra att utföra. Det handlar inte bara om just den enskilda arbetsuppgiften utan om en generell syn på vad (barnmorskans) kompetens är och innebär för vårdens kvalitet. Det handlar om kvinnors hälsa och barnmorskans roll i framtiden.

Det handlar om kvinnors hälsa och om barnmorskans roll i framtiden.

En gång satt jag i en, stundom het, diskussion om detta när någon sa:
”Men Mia är det inte onödigt att barnmorskor med så lång utbildning hämtar saft och serverar mat”.
Jag trodde att jag skulle ramla av stolen. Om det skulle handla om det vore saken ganska enkel, eller hur! Jag tog ett djupt andetag och förklarade att på grund av det ansträngda läget i vården, för få barnmorskor, måste barnmorskor lämna över avancerade och medicinska uppgifter till andra yrkeskategorier som inte har den formella kompetensen för uppgiften – men eventuellt den reella.
Alltså, det handlar inte om att hämta saft. Problemet som jag ser det när vi lämnar över avancerade medicinska uppgifter så sker det ofta på grund av en akut bristsituation och inte efter ett noggrant övervägande. Dessutom verkar det som om konsekvenserna av att flytta uppgifter från barnmorskan sällan är omgärdade av noggrann uppföljning och utvärdering av kvalité, upplevelse och patientsäkerhet.
Jag är också av den personliga åsikten att om för många uppgifter delegeras bort så kommer vi att tappa kunskapen och helheten om hur saker hänger ihop för att kunna göra bra helhetsbedömningar.

Jag får rapporter om vissa helt slimmade organisationer där all kringpersonal tagits bort och där en del av arbetsdagen faktiskt handlar om att barnmorskor måste utföra arbetsuppgifter som verkligen inte kräver en barnmorskelegitimation. I sådana fall anser jag att lösningen med en annan yrkeskategori är helt relevant. Men det är verkligen inte hela bilden.

Eftersom detta kommer att vara en stor och viktig uppgift för Svenska Barnmorskeförbundet att värna barnmorskans kompetensområde framöver så ber jag er meddela oss om ni upplever att uppgifter som är barnmorskans ansvar och kräver en barnmorskas kompetens att utföra rätt och säkert flyttas till andra personalkategorier. Beskriv gärna eventuella konsekvenser också.
Om vi inte belyser detta noggrant så kan det i värsta fall urholka vårt yrke på sikt och enligt mig försämra vårdens kvalitet – och därmed också påverka kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa.  För att kunna beskriva en möjlig utveckling är det bra att jag har konkreta exempel från vårdens verklighet – och det kan ni bidra med.

Så kära barnmorska, glöm aldrig vad du är utbildad till att utföra, försvara ditt kompetensområde och kunnande om kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa och dela med dig av dina tankar så kan vi alla jobba smart och strategiskt.

Barnmorskan.
En profession – en organisation!

Vi hörs,
Mia

___________________________________________________________

Kompetensbeskrivning legitimerad barnmorska (2018) Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting Förlossningsvård och kvinnors hälsa

___________________________________________________________