NJF i Oslo 2024.
NJF i Oslo 2024
Barnmorskorna Li Thies-Lagergren och Eva Nordlund, NJF i Oslo 2024

Nordens barnmorskeförbund samlade i Oslo

Nordisk Jordmorforbund (NJF) representerar fler än 12 500 barnmorskor i Norden.

Hemma igen efter tvådagars styrelsemöte med Nordiskt Jordmorförbund (NJF) i Oslo. Som vanligt har det varit intensiva dagar och slående att vi har så många gemensamma utmaningar. Alla nordiska förbund utom Finlands barnmorskeförbund hanterar fackliga frågor och det gör även Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med SRAT sedan omorganiseringen 2019.

Arbetsvillkor

Det gjorde att det även denna gång blev engagerade diskussioner om arbetsvillkor, löner och hur barnmorskor ska lyckas få ihop det professionella arbetet i vardagen med arbetsvillkor.  Flera länder är nu på väg mot att sänka veckoarbetstiden. Som exempel Danmark, men även Färöarna som tidigare haft 40 timmars arbetsvecka. Nu förhandlas det om 37 timmars arbetsvecka. Med tanke på den frustrerade diskussion som svenska barnmorskor haft kring arbetstidslagens dygnsvila var det intressant att höra att finska barnmorskor är mycket nöjda med att få tydliga direktiv kring dygnsvilan. De upplever mindre stress och mår bättre.

De nordiska förbunden var naturligtvis mycket intresserade av den pågående konflikten som Vårdförbundet är inne i och den speciella situation Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT befinner sig i med fredsplikt och neutral hållning. Även förbunden i de nordiska länderna har blivit ombedda att vara neutrala i konflikten och inte arbeta för barnmorskor i konflikt.

Aborter

Under sista dagen på mötet väntade Färöarnas ordförande på ett parlamentariskt beslut om att möjligen införa fri abort upp till 12 veckor. Det har funnits möjlighet att göra senare aborter vid missbildningar och i praktiken har aborter i övrigt utförts även tidigare i graviditet utan en styrande lag. Det har “löst sig”. Antingen på Färöarna eller i Danmark. Det visade sig att den gamla lagen som givit någon form av tillåtelse av abort, vid fara för kvinnan eller vid missbildningar, inte har haft någon möjlighet för professionerna att åberopa samvetsklausul.  Om det nya lagförslaget införs  kommer den lagen sannolikt inte heller att innehålla någon samvetsklausul.
Det har nu  väckt starka känslor hos en del barnmorskor.
Ungefär hälften av barnmorskorna är djupt religiösa och det blir en komplicerad situation att gå dem till mötes när den sammantagna gruppen av barnmorskor är ungefär 40 stycken på Färöarna. Vi får besked framöver om hur det blev.*

Hemfödslar, barnmorskeledda verksamheter och freebirth födslar

Vid årets styrelsemöte diskuterades även “freebirth” (att föda planerat utanför vårdsystemet utan närvarande barnmorskor) – ett fenomen som vi i Sverige haft kännedom om en del år och som nu även övriga nordiska länder ser. Trots att flera av de nordiska länderna har planerad hemfödsel integrerat i sin organisation. Anledningen till denna ökning diskuterades ingående. Det utkristalliserades tre förklaringsmodeller utifrån skandinavisk forskning.

Dels finns det en grupp kvinnor som har stark tilltro sin egen förmåga att föda och helt enkelt inte önskar inblandning från systemet (de kommer alltid finnas oavsett möjligheten till planerad födsel hemma med barnmorska), dels en grupp som beroende på tidigare erfarenheter från födslar eller andra möten med barnmorskor gör att de exkluderar barnmorskor – de litar inte på att vi kan stötta dem som de önskar. Här har vi en stor utmaning – hur kan vi säkerställa en känsla av trygghet och tillit? Slutligen kan det vara ett ökat socialt tryck från influencers och grupperingar på sociala media som skapar trender. Vi blev uppmärksammade på en amerikansk utbildning som vill nå ut globalt The Radical Birth Keeper School – Join the Waitlist (freebirthsociety.com). Detta är bekymmersamt men kanske inte helt oväntat att initiativet kommer från USA där barnmorskor spelar en mycket liten roll i förlossningsvården – de bistår endast 12 procent av alla födslar. Våra nordiska organisationer behöver vara uppmärksamma på detta i en nordisk kontext genom att vara ödmjuka, inlyssnande, pålästa och icke-dömande. Vi ska finnas där för dessa kvinnor som är i riskzonen för att helt välja bort barnmorskans närvaro – och kompetens!

En del i diskussionen handlade också om vårt ansvar i vår roll som barnmorskor.
Kan vi neka att bistå kvinnor som önskar att föda hemma? I Danmark har barnmorskan plikt att bistå en kvinna i hemmet även om kvinnan rekommenderas att föda på sjukhus. Exempelvis vid diabetes, tidigare sectio eller tvillingar. Detta är nu under debatt där jurister är tveksamma till om denna plikt ska fortsätta finnas kvar.
I Sverige finns inga riktlinjer överhuvudtaget gällande födsel utanför systemet, varför kvinnor inte kan begära att vi legitimerade barnmorskor ska finnas närvarande om de önskar att föda planerat hemma.

Vi diskuterade även vad vi som barnmorskor anser är viktigt för att stötta och finnas för gravida och födande kvinnor. De nordiska barnmorskeförbunden är rörande överens om att differentierad födelsevård måste säkerställas. Island är i framkant med 3,5 procent planerade hemfödslar, fem barnmorskeledda enheter utanför sjukhusen samt fem förlossningskliniker inom slutenvård.

Barnmorskeutbildning i de nordiska länderna

Frågan om barnmorskeutbildningen är ständigt på agendan i NJF. Alla förbund är överens om att en direktutbildning som leder till en master är målet. Det innebär ett antal fördelar som exempelvis betydligt större möjlighet till fördjupning, lugnare väg genom utbildningen både för studenter och handledare och i slutänden också en starkare – och snabbare – yrkesidentitet som barnmorska..

På Island krävs en fyraårig sjuksköterskeutbildning innan ytterligare två års utbildning för att bli barnmorska på masternivå. I Norge är upplägget likartat men med en kortare sjuksköterskeutbildning. Danmark har en direktutbildning på 3,5 år som leder till en bachelorexamen. Den danska regeringen har för närvarande en idé om att ändra till samma typ av utbildning som i Sverige och Norge vilket inte det danska barnmorskeförbundet samtycker till. De finska barnmorskorna har en 5-årig utbildning, en kombination av en sjuksköterskeutbildning och barnmorskeutbildning och de färöiska barnmorskorna saknar eget barnmorskeprogram och utbildas mestadels i Danmark.

Sammanfattningsvis fungerar fortfarande Nordiskt Jordmorförbunds statement väl.
Läs gärna i länken . www.barnmorskeforbundet.se/aktuellt/forbundet/njf-statement-2018/

Framtiden

I maj 2025 är det dags för den stora nordiska barnmorskekongressen. Denna gång i Köpenhamn. I samband med kongressen träffas NJF-styrelsen som vanligt och avhandlar gemensamma frågor.

Håll utkik efter call for abstract under tidiga hösten och annan viktig information. Tema för kongressen är: Midwives embracing diversity. Det ser vi fram emot.

Nordiskt Jordmorförbunds ordförande Lilian Bondo kommer att avgå i samband med kongressen. Sverige är tillfrågade av styrelsen att ta över ordförandeskapet vilket vi gör med glädje vid nästa styrelsemöte i Köpenhamn 2025.

Om Nordiskt Jordmorförbund (NJF).

Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Li Thies-Lagergren
Styrelseledamot och ordförande för Svenska Barnmorskeförbundets utbildningsråd

__________________________________________________________

* Uppdatering från Färöarna 18 maj 2024:
Regarding the new abortion legislation. After several hours of heated discussion in the parliament, the result was 15 votes in favor and 15 votes against changing the law. To be passed a majority is required, so this means that the bill did not pass.
_________________________________________________________