NJF Styrelsemöte 29-30 mars 2023 i Stockholm, Svenska Barnmorskeförbundet.

Välj klokt Norden – välj barnmorskor!

I ett vintervitt Stockholm samlades nordiska barnmorskor och Nordisk Jordemorforbund (NJF) för möte. Årets värd var Svenska Barnmorskeförbundet.

På plats för NJFs årliga styrelsemöte den 29-30 mars 2023 fanns delegater från barnmorskeförbunden i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland (observatör via zoom), Island (IRL och via Zoom), Norge och Sverige. Från Sverige och Svenska Barnmorskeförbundet deltog Eva Nordlund ordförande och Li Thies-Lagergren, styrelseledamot.

NJF består av barnmorskeorganisationer från hela Norden och har som ändamål att främja barnmorskornas professionella yrkesutveckling och intressen, och verka för samarbete mellan barnmorskorna i de nordiska länderna.

Inför årsmötet hade varje land skickat in ”country reports” med beskrivningar av både professionella och fackliga frågor samt statistik. Det land med minst antal födslar och barnmorskor är Färöarna och det land med flest är Sverige. På Färöarna trivs barnmorskorna men trots sitt avlägsna läge ute i Atlanten har de också drabbats av ”induktions-pandemin” vilket beskrevs som beklämmande av delegaterna. Ordförande för Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd, Charlotte Elvander, höll ett föredrag för våra nordiska kollegor om överbehandling, induktioner och den statistik vi i Sverige har genom Graviditetsregistret.  NJF bekräftade att den här trenden är gemensam i stort sett överallt och oron bland barnmorskor är stor.

På Island finns möjligheten att arbeta privat och inom det offentliga parallellt. Barnmorskor vill ha flexibilitet och kunna organisera sitt arbete utifrån kvinnors och deras egna behov. Island har Nordens längsta utbildning med 4 år till sjuksköterska och sedan två år till barnmorska. Man söker direkt till barnmorska men går de första 4 år med sjuksköterska och avslutar med en mastersexamen. Det saknas inga barnmorskor inom de barnmorskeledda klinikerna men däremot inom slutenvården.

I Norge har man samma problematik som vi också har i Sverige med att behålla barnmorskor inom förlossningsvården. Den norska statens Helsetilsyn, tillsynsmyndigheten – förespråkar som en möjlig lösning en direktutbildning för barnmorska i stället för att först läsa till sjuksköterska och sedan ytterligare två år till barnmorska, som i Norge avslutas med en masterexamen. Statens Helsetilsyn menar att barnmorskans arbete är komplext och att utbildningen måste leda till en tillfredställande patientsäkerhet vilket skulle kunna uppnås med en 5-årig direktutbildning.

I Danmark saknas också barnmorskor inom förlossningsvården. De har ett stort söktryck till utbildningen som är en direktutbildning på 3,5 år. Inrikes- och hälsoministeriet i Danmark har tillsatt en kommission – Robustheds kommissionen – för att gå på djupet med vad det är som händer inom hela hälso- och sjukvården, inte bara bland barnmorskor. Det känns igen från Sverige.

Från Grönland fick vi vittnesmål om hur ojämlik vården är där kvinnor som bor långt ute i kustsamhällen norröver som sämst inte har tillgång till en barnmorska under hela graviditeten. Gravida kvinnor skickas med helikopter eller flyg till närmaste sjukhus i vecka 37 för att invänta födseln. Det är inte alltid kvinnorna vet hur långt gångna de är eller om graviditeten har varit frisk och komplikationsfri. Det finns också utbredda problem med övervikt, rökning, missbruk och våld i nära relationer. En reflektion är att ett land som Grönland, som har en stark koppling till ett höginkomstland som Danmark, ändå befinner sig långt ner på skalan vad gäller säker mödra- och antenatalvård med långa transporter till sjukhus vid komplikationer. Det liknar mer ett låginkomstland i helt andra delar av världen med behov av bistånd och insatser för en bättre kvinno- och barnhälsa.

Finländska barnmorskor har problem med att få inflytande i mödravården. Det området har alltid varit helsesjuksköterskornas ansvar. Förlossningskliniker har centraliserats och det pågår en kamp för att behålla barnmorskorna inom förlossningsvården. Barnmorskor väljer alltför ofta att arbeta som sjuksköterskor på grund av anledningar som lön, arbetsvillkor och status. Samma problematik ses i alla Nordens länder med för lite betalt och för mycket arbete med stor fysisk och mental belastning.

I Sverige behöver det bli transparent var barnmorskor arbetar. Det saknas tydlig nationell statistik vilket Socialstyrelsen och Nationella Vårdkompetensrådet för närvarande arbetar med i en utredning. Barnmorskor kan ta ut sin legitimation men sedan välja att inte jobba som barnmorskor eftersom det finns många valmöjligheter att arbeta även som sjuksköterska i Sverige.

Barnmorskeutbildning diskuterades ingående på NJF-mötet och drivkraften mot en direktutbildning är stor även i andra nordiska länder. Samtidigt finns en oro för att myndigheter, arbetsgivare och staten ska se en möjlighet att sänka den akademiska nivån på utbildningen och återigen göra barnmorskeyrket till ett enbart praktiskt yrke.

Vi konstaterade efter två dagars möte, och en jämförelse med förra året, att det på en övergripande nivå inte har blivit någon förändring gällande arbetssituationen för barnmorskor i Norden. Det är även fortsatt en tilltagande medikalisering och stora olikheter i möjligheterna till olika vårdformer som bygger mer på kontinuitet.
Under den sista mötesdagen formulerade vi oss därför gemensamt under rubriken ”Choose wisely – Choose a midwife” för att göra det tydligt för våra regeringar vilka utmaningar som finns inom förlossningsvården och barnmorskans arbetsfält i hela Norden. Ett gemensamt ställningstagande som visar på de nordiska ländernas samstämmighet och allvaret i frågan.

Li Thies-Lagergren styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet

Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Choose wisely – Choose a midwife publiceras vid ett senare tillfälle.

__________________________________________________________

Planera in!
Nästa nordiska barnmorskekonferens blir i Köpenhamn 2025, då firar Nordisk Jordemorforbund (NJF) 75 år.

Och glöm inte att bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet!

___________________________________________________________