Barnmorskan Anja Lundström

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Gott nytt barnmorskeår!

2023 har varit ett utmanande och fullspäckat år…

Barnmorskeförbundet, Stockholms lokalförening, har skrivit bokslut för året 2023.
Vi har haft ett fullspäckat år fyllt av uppdrag vi hade planerat och saker som utifrån påverkat vårt arbete och situationen för våra medlemmar. Lite grann som livet är i stort.

Det som mest påverkat året 2023 är implementeringen av EU direktiven för dygns- och veckovila. Det påverkar våra medlemmar i 24/7 verksamhet, schemaläggning, möjligheter att arbeta inom slutenvården och även kontinuiteten i vården för våra patienter. Vi har nätverkat och försökt att träffa så många medlemmar som möjligt under året som gått. Vi har besökt fler kliniker, lyssnat och diskuterat förutsättningar för hållbara scheman, hälsosamma och individuella. En sak som blivit tydlig är att just schemat ofta är navet i våra liv, något som vi vill vara med och bestämma över, och för att det ska bli hälsosamt för just dig så vill just du påverka det.

Barnmorskeförbundet, Stockholm, har besökt politiker och diskuterat våra frågor.
Ett pågående arbete i regionen är Arbetsmiljökommissionen där vi legat på och försökt påverka agendan. En utveckling i Region Stockholm som utvärderats och är på förslag är en arbetstidsförkortning, något som vi är väldigt positiva till – och som det finns evidens för – men inte om det innebär en förtätad helgtjänstgörning. Våra medlemmar i slutenvården vill absolut inte arbeta mer och fler helger. Vi behöver en ovillkorad arbetstidsförkortning.

I maj månad var vi på Järvaveckan och hade flera spännande programpunkter. Rätt till vård, Barnmorskans profession och utveckling. Föräldrastöd och internationellt bistånd och arbete. Det var otroligt spännande med alla möten i tältet på Järva och många nyfikna besökare var intresserade av barnmorskans profession och frågor. Flera organisationer som vi samverkar med deltog i både paneldiskussionerna och närvarade under båda dagarna som vi var representerade där.

I augusti vandrade vi tillsammans med tusen och åter tusentals människor i Prideparaden för “Alla människors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa”. Vi gick i paraden som en viktig signal att HBTQI-kompetens är viktigt för barnmorskor, både för patienter och kollegor. SRATs förbundsordförande Magnus Nordström och en representant från förbundsstyrelsen gick tillsammans med oss.

Under the Orange Day – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor – medverkade vi i en paneldiskussion. Våld mot kvinnor och hur prevention, stöd och behandling ser ut i region Stockholm diskuterades. Kompetens och kunskap om mäns våld mot kvinnor är viktigt och något som barnmorskor ska inneha då vi är en profession som ofta möter unga och vuxna i våra verksamheter och har ett förtroendekapital som underlättar samtal om våld och prevention. Flera politiska partier hade bjudit in till den dagen och diskussionen var givande.

I november presenterades förslag på nationella riktlinjer för förlossningsvården (Socialstyrelsen) på ett frukostseminarium i riksdagen. Svenska Barnmorskeförbundet närvarade och ordförande Eva Nordlund höll ett föredrag tillsammans med några andra kollegor. Nu är riktlinjerna publicerade och ska bli färdiga under våren. Vi ser fram mot att följa arbetet och vara med och påverka implementeringen i regionen.

Utvecklingen i förlossningsvården med ett ökat antal induktioner och nya riktlinjer gällande graviditetsvecka 41 har påverkat hela vårdkedjan under 2023. Medlemsmöten och deltagande i debatten hur vi vill att graviditet- och förlossningsvården ska utvecklas är ett viktigt arbete som vi driver. Vi barnmorskor vet att vår arbetsmiljö påverkas av vårdutvecklingen och tvärtom. Det är därför vi står med båda benen stadigt i den här debatten. Professions- och yrkesfackliga frågor går hand i hand och barnmorskor ska sitta med i beslutande organ där viktiga saker diskuteras och beslutas.

Utvecklingen av caseload och Min Barnmorska har fortgått. På Karolinska Huddinge så fortsätter verksamheten och nu är vi nyfikna på när BB Stockholm börjar med sin utveckling av caseload. Ett steg närmare en differentierad förlossningsvård i Stockholm, tillgänglig för fler gravida, födande och familjer.

Det minskade antalet födslar påverkar hela regionen. Flera barnmorskemottagningar har minskat sitt uppdrag, några har lagts ner och fler barnmorskor har fått fler inskrivna på sitt ansvar. I regionen har vi absolut fler inskrivna än Svenska Barnmorskeförbundets kvalitetsmått – inte fler än 80 inskrivna/heltid och barnmorska. Arbetsmiljön vid barnmorskemottagningarna måste förbättras och arbetsbelastningen minskas per barnmorska. Kontinuitet i hela vårdkedjan är viktig och ett kvalitetsmått som vi barnmorskor vet har positiva utfall.

Hemfödslarna i Stockholm och Sverige har debatterats hett i media. Det har varit en stundtals polariserande debatt. En polarisering som inte gagnar någon och framför allt inte de gravida och födande vi möter – eller inte möter. Vi måste kunna diskutera sakfrågor och utveckling utan angrepp på någon profession eller varandra. Den största risken för patientsäkerheten är en tystnadskultur. I Region Stockholm framstår klart i de politiska plattformarna att hemfödsel ska värnas, case-load implementeras och även barnmorskeledda enheter startas. Nu startas Sveriges första barnmorskeledda enhet utanför sjukhus på BB Gårda i Göteborg i januari. Det ska bli spännande att följa deras arbete.

Under året har frågan om tolkanvändning diskuterats och framför allt vart kostnaden landar. För barnmorskor är en god kommunikation nödvändig för att säkerställa patientsäkerhet, trygghet och stöd i alla samtal vi för med utrikesfödda vi möter i vården. Det är en rättighet att få information och tillgodogöra sig den som patient. Det är också en trygghet för mig som barnmorska att veta att jag kan göra mitt jobb, att jag gör mig förstådd, får rätt information översatt och att patienten söker vård när hen behöver den och inte avböjer på grund av kostnad eller oro över att bli angiven. Vi har vid varje politikermöte lyft frågan om tolk och ”angiverilagen” och hur det på olika sätt påverkar vår profession och vården vi ger våra patienter. I Stockholm bor en stor del av Sveriges utrikes födda så detta ett viktigt påverkansarbete är bedriva, hålla i och hålla ut.

Barnmorskestudenter har vi träffat på luncher och vi har lyssnat på deras beskrivning av utbildningen, inspirerat dem och gratulerat till valet av profession. Vi har väglett dem att engagera sig i Svenska Barnmorskeförbundets studentsektion och gett en bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Idag går några studenter ut, tar sin barnmorskeexamen, och får inget arbete som barnmorska. Det är tuffare tider och studenterna behöver stöd i hur de kan tänka så de inte för alltid lämnar tanken på att arbeta som barnmorska. Med anställningsstopp på kliniker så vittnar ändå medlemmar om att det inte innebär en god barnmorskebemanning. Barnmorskor behövs och kompetensförsörjningen är en av våra viktiga framtidsfrågor.

Nu är det dags för nästa avtalsrörelse och den viktiga frågan om lön. Lön är arbetsgivarens viktigaste verktyg för både rekrytering, kvarstannande och utveckling. För individen är det en bekräftelse på det viktiga arbete vi utför och avgörande för hur vi kan leva våra liv. För barnmorskor som i stor utsträckning inte arbetar heltid på grund av arbetsmiljö, arbetsbelastning och egen arbetstidsförkortning för att kunna bibehålla hälsa, så är påverkan på dessa frågor ofta det som gör att vi går med i facket.

Barnmorskeförbundet, Stockholm, arbetar nära våra kollegor på SRAT, kansliet och våra lokalt förtroendevalda barnmorskor på arbetsplatser. Stockholms lokalförening är tacksam över att ha Barnmorskeförbundets kansli, flera av förbundsstyrelsens ledamöter i stan och framför allt vår förbundsordförande, Eva Nordlund, så vi snabbt kan dryfta frågor över en lunch när vi behöver. Som ordförande i lokalförening Stockholm är jag glad över mina kollegor i styrelsen som inspirerar och kontinuerligt utvecklar vårt arbete. En stor fördel är också att barnmorskan Maria Nordén Norman ingår i lokalföreningens styrelse och tillför sin kompetens genom sitt övergripande fackliga uppdrag i regionen. Ett pågående kontinuerligt stöd alltså. Tack!

Året 2024 ser vi fram mot att driva våra frågor, lyssna på medlemmarna, påverka utvecklingen i Region Stockholm både i professionsfrågor, arbetsmiljö och vårdutveckling. Vi ser fram mot att samverka med andra aktörer som arbetar med samma frågor och fokus.  Vi ser framför allt fram mot att fler kollegor väljer att engagera sig i Svenska Barnmorskeförbundet och vill arbeta för barnmorskans profession och fackliga utveckling.

Vi i lokalföreningen har haft full aktivitet hela 2023 så detta var ett axplock av det vi arbetat med och engagerat oss i. Känner du att det var längesen vi besökte just din arbetsplats så är du välkommen att höra av dig!

Tillsammans är vi starka och Stockholm behöver dig och du behöver Stockholm.
God fortsättning och gott nytt barnmorskeår!

Anja Lundström, ordförande Stockholms lokalförening

___________________________________________________________

Följ lokalföreningen Stockholm på Instagram.

Möten annonseras i Kalendarium på barnmorskeforbundet.se 

______________________________________________________

Stadgar Svenska Barnmorskeförbundet och Normalstadga för lokalförening i Svenska Barnmorskeförbundet.

________________________________________________________