Frukostseminarium om förlossningsvården i riksdagen den 30 nov 2023.
Frukostseminarium om förlossningsvården i Sverige 30 november 2023.

Frukostseminarium om förlossningsvården i Sverige

Ulrika Westerlund, riksdagsledamot i socialutskottet för Miljöpartiet, och Cecilia Elving, ordförande Liberala kvinnor, bjöd in bland andra Svenska Barnmorskeförbundet till Riksdagshuset i Stockholm för ett samtal om framtidens förlossningsvård en snöig och kall torsdag den 30 november.

Ett fyrtiotal åhörare var på plats där barnmorskorna var i majoritet men även läkare, patientförening och politiken var representerade. Ulrika Westerlund och Cecilia Elving inledde seminariet och beskrev hur de som politiker möts av många olika budskap, både från hälso- och sjukvårdspersonal men även från patienter och intresseorganisationer, kring hur vården bör utformas och vilka utmaningarna är.
De hoppades att frukostseminariet skulle kunna ge en tydligare bild av hur den bästa förlossningsvården bör formas och att få veta vilka behov barnmorske- och läkarprofessionen ser i förlossningsvården.

Det har under en längre tid och pågår fortfarande ett nationellt arbete kring vården för gravida och födande kvinnor. Socialstyrelsen har fått omfattande uppdrag av både nuvarande och tidigare regering kring graviditet och förlossning och kvinnors hälsa med syfte att förbättra vården. Uppdraget  att ta fram förslag till en nationell plan för förlossningsvården ska slutredovisas för regeringen den 24 januari 2024.

Ett av de uppdrag som tidigare redovisats är kunskapsstödet Graviditet, förlossning och tiden efter  (Socialstyrelsen) som publicerades i december 2022. Ett annat uppdrag som ska redovisas den 13 december i år (2023) är Prioriteringsstöd för graviditet, förlossning och tiden efteråt och som presenterades på frukostseminariet.
Mia Ahlberg, barnmorska och PhD, har tillsammans med Katarina Remaeus, överläkare vid BB Stockholm och PhD, deltagit i Socialstyrelsens arbetsgrupp med att ta fram prioriteringsstödet som ska fungera som ett stöd för hälso-och sjukvården att prioritera och fördela resurser och ge rekommendationer på gruppnivå.

 

Ordförande Eva Nordlund fick ge sin och Svenska Barnmorskeförbundets syn på framtidens förlossningsvård och lyfte i sitt anförande fram vikten av att vården individanpassas och differentieras. Att jämlik vård handlar om att ge vård efter behov och att en av de många fördelar med en sammanhållen vårdkedja som case load, då samma barnmorska eller barnmorsketeam träffat kvinnan både före, under och efter födseln, är att barnmorskan lättare kan se förändringar hos den gravida och födande och agera tidigt, som vid ett försämrat psykiskt mående. Jämlik vård och de stora avstånd till en förlossningsklinik som gravida och födande har i norra Sverige beskrev Eva Nordlund som orimligt och ojämlikt och avslutade med orden:

– Det behövs inga fler utredningar nu, det är dags att handla.

Marion Ek, läkare, gynekolog och vice ordförande för Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi, lyfte också fram en differentierad vård där behoven styr som önskvärt. Marion Ek påminde om att det i den mediala debatten företrädesvis är de resursstarka patienterna som hörs och att vi inte ska glömma bort behov och önskemål i grupper som inte är lika resursstarka. Seminariet avslutades med en frågestund där såväl hemförlossningar som ojämlik vård utifrån avstånd till närmaste sjukhus och för utrikesfödda kvinnor  diskuterades.

___________________________________________________________

De olika kunskapsstöd och underlag som tas fram är en del i ett omfattande uppdrag som Socialstyrelsen fått av Regeringen kring graviditet och förlossning. Slutresultatet ska presenteras i ett samlat nationellt kunskapsstöd till mödrahälsovården och förlossningsvården där syftet med kunskapsstödet är att ge beslutsfattare ett översiktligt underlag för att kunna göra systematiska prioriteringar och för personal att kunna få anpassad information för mötet med patienten.

_________________________________________________________

Mer om Regeringen Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen.

Läs överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att skapa en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård.

 

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida om förlossningsvården.

Mer om Sveriges Riksdag ledamöter och partier  

__________________________________________________________