Fredrica Hansson, National Secretary GRMA and Project Coordinator Svenska Barnmorskeförbundet and GRMA:s Union-to-Union project.
Barnmorskorna Malin Grahn och Johanna Blomgren

Ghanabloggen del 1: Att stärka barnmorskans röst i Ghana

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Kunskapsutbyte och fackligt samarbete stärker barnmorskans röst i Ghana

Barnmorskans år 2020 startade Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd och Ghana Registered Midwives Association (GRMA) ett projekt med stöd från Union to Union och sedan hösten 2020 har vi, Malin Grahn och Johanna Blomgren varit involverade i projektgruppen. Vi är nu i full färd med att lära oss mer om barnmorskors arbetssituation i Ghana och om hur våra bägge barnmorskeförbund genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan stötta varandra för att stärka barnmorskors profession och yrkesutövande.

Ghanabloggen

Vi ser fram emot att få blogga och dela med oss av vårt arbete i projektet och om de lärdomar och insikter vi når under vägens gång. Vi kommer att fördjupa oss i GRMA:s envisa kamp för att få mandat att förhandla om barnmorskornas löner, beskriva hur vi gemensamt arbetar för att synliggöra våra fackförbund, följa ett gäng nyutbildade Ghana-barnmorskor under deras arbetsdag och mycket annat. Varmt välkommen att följa med på vår digitala resa!

Styrkor och svagheter

Vi började året med att ringa upp Fredrica Hanson, projektets representant i GRMA, för att höra hennes tankar om hur arbetet fortskrider i Ghana. Fredrica inleder samtalet med att berätta hur projektet och kunskapsutbytet än så länge har medfört att GRMA har kunnat titta djupare på förbundets styrkor och svagheter, vad de behöver förändra och vad de kan bygga vidare på. De har även kunnat involvera fler regionala medlemmar i det framtida arbetet inom barnmorskeförbundet.

I december 2020 organiserades det första virtuella årliga planeringsmötet för Ghanas barnmorskeförbund med rekordmånga deltagare från hela landet. Fredrica berättar att de flesta regioner har problem med instabilt internet men att de via samarbetet med Svenska Barnmorskeförbundet kunnat inhandla förstärkande modem till alla regionala kontor vilket möjliggjorde att det två dagar långa mötet kunde ske utan besvärande avbrott.

Strategiska mål

ICM:s MACAT-utvärdering som gjordes i samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet under sommaren 2020 låg till grund för Ghanas planeringsmöte. Barnmorskor från förbundet kom gemensamt fram till nationella och regionala aktiviteter baserat på de strategiska mål som GRMA och Svenska Barnmorskeförbundet utarbetat. Fredrica berättar att de planerade regionala aktiviteterna inkluderar bland annat informationsmöten på barnmorskeutbildningar angående förbundet och barnmorskors rättigheter samt kapacitetsstärkande insatser för kliniskt verksamma barnmorskor.

Även aktiviteter riktade mot beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdssektorn för att synliggöra GRMA:s arbete och barnmorskors viktiga roll finns med i förbundets aktivitetsplan. Dessa aktiviteter ses som särskilt betydelsefulla eftersom barnmorskeförbundets representanter ofta inte är inbjudna när viktiga beslut rörande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter eller barnmorskors yrkesutövande fattas.

Barnmorskor, kvinnors och barns hälsa och pandemin

Fredrica delar med sig av ett talande exempel på detta från förra året när en COVID-kommitté upprättades i Ghana med målet att säkerhetsställa vården under pandemin. I kommitténs utskott fanns ingen barnmorska representerad vilket medförde att vård kopplad till kvinnors- och barns hälsa helt saknades i åtgärdsplanen. När GRMA efter påtryckningar fick läsa planen ställde de frågor till utredarna; Vad är planen för mödravården? Förlossningen? Och eftervården? Hur ska barnmorskorna kunna arbeta på ett säkert sätt? Hur ska de kunna skydda kvinnorna och deras familjer? Eftersom kommittén inte hade fokuserat på dessa frågor fanns följaktligen varken information, utbildning eller skyddsutrustning tillgänglig för barnmorskorna, även om närkontakt mellan barnmorskor, kvinnor och deras familjer är central för en erbjuda en trygg vård. Men, påpekar Fredrica, hur skulle kommittén kunna integrera dessa frågor i planen när de inte har en aning om vad som sker i kvinnosjukvården? Lösningen enligt Fredrica verkar så lätt men visar sig gång på gång vara komplicerad:

”Om en barnmorska hade varit inkluderad högre upp i de beslutsfattande positionerna hade detta aldrig skett. Vi behöver barnmorskor som deltar i diskussionerna direkt, inte efter att besluten redan är fattade”.

Detta visar tydligt varför en självständig facklig professionsförening för barnmorskor i Ghana är så viktigt; för kvinnors, familjers och barnmorskors framtida hälsa.

Johanna Blomgren och Malin Grahn
Svenska Barnmorskeförbundet Internationella rådet Ghana projektgrupp

___________________________________________________________

Med  projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

Ghanas barnmorskeförbund (GRMA) är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemmar i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.

Läs mer om projektet.

____________________________________________________________________________

Union  to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

___________________________________________________________