Barnmorskan Malin Vikström

Fråga alla gravida om könsstympning

Socialstyrelsen har tagit fram nya kunskapsstöd om kvinnlig könsstympning. Ett riktar sig speciellt till mödrahälsovårdens barnmorskor.

Ett nytt kunskapsstöd ”Könsstympning hos gravida” innehåller rekommendationer till personal inom graviditetsvårdskedjan. Det finns nu också ett samtalsstöd för hälso- och sjukvårdens personal som möter flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning ”Kvinnlig könsstympning – Ett samtalsstöd för hälso- och sjukvården”.

Barnmorskan Malin Vikström har tidigare arbetat som samordningsbarnmorska i Stockholm. Hon har sedan 2016 engagerat sig i olika projekt kring omhändertagande av kvinnor som är könsstympade och besöker barnmorskan på barnmorskemottagning för mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och STI provtagning.

Hallå där Malin Vikström: vad har din roll varit i arbetet med kunskapsstöden?

Jag har deltagit som expert i framtagande av kunskapsstöden

Vilka vänder sig kunskapsstöden till?

Materialet riktar sig till legitimerad personal i hälso- och sjukvården. Samtalsstödet vänder sig till hela hälso- och sjukvården och ”Könsstympning hos gravida” vänder sig till mödrahälsovården och i viss mån förlossningsvården.

Socialstyrelsen har även uppdaterat det tidigare kunskapsstödet ”Kvinnlig könsstympning – Ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete” som publicerades 2015. Socialstyrelsen publicerade 2023 en ny uppskattning av antalet könsstympade flickor och kvinnor till 68 000.

Könsstympning av kvinnor är förbjudet i Sverige sedan 1982.

Kunskapsstödet har också uppdaterat gällande lagstiftningen, bland annat gällande barns utsatthet för våld samt utreseförbud vid risk för könsstympning

Kunskapsstödet om kvinnlig könsstympninghar uppdaterats av Socialstyrelsen inom ramen för ett regeringsuppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Arbetet har pågått sedan 2022 och arbetsgruppen har bestått av framför allt sakkunniga barnmorskor och läkare. Utöver dessa har patientrepresentant och forskare också ingått i expert- och referensgrupperna.

Fråga alla om könsstympning tidigt i graviditeten.

Vad är nytt? Vad vill du lyfta fram med de nya kunskapsstöden?

Den första rekommendationen innebär att alla gravida ska få frågor om könsstympning. Rekommendationen ingår i Nationellt basprogram för graviditetsövervakning.

Det nya för barnmorskor verksamma inom mödrahälsovården är rekommendationen om att fråga alla gravida om könsstympning. Frågan om könsstympning ska ingå som en del av anamnesen i basprogrammet för gravida.

En del av underlaget för rekommendationen är en etisk analys. Det är mindre stigmatiserande att fråga alla gravida, än att fråga utifrån den gravidas bakgrund, om den gravida samtidigt får veta att frågan ställs till alla. Vi vet också att många barnmorskor är osäkra på vilka gravida som ska tillfrågas och rekommendationen underlättar därför också för barnmorskor.

Erfarenheten är att fler gravida med vårdbehov upptäcks om alla tillfrågas, det betyder att alla som behöver kan erbjudas vård. Vi tycker också att det viktigt att tala om könsstympning i förebyggande syfte.  För att stödja barnmorskorna i samtalssituationen har Socialstyrelsen tagit fram ett nytt samtalsstöd.

Den andra rekommendationen berör öppningsoperationen. Den syftar till att kvinnan ska få möjlighet att välja en öppningsoperation under graviditet.

___________________________________________________________

Könsstympning hos gravida – Nationellt kunskapsstöd för personal i mödrahälsovården och förlossningsvården publicerat på Socialstyrelsens webbsida.

__________________________________________________________

Kontakt till projektledare för arbetet på Socialstyrelsen är Ulrika Axelsson Jonsson
Ulrika.Axelsson-Jonsson@socialstyrelsen.se

___________________________________________________________

En expertgrupp bestående av kliniskt verksamma personer och forskare har medverkat i framtagandet av materialet. Tre yrkesföreningar har varit representerade i expertgruppen: Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), Svenska Barnmorskeförbundet och Skolsköterskeföreningen. Representanterna har utsetts av respektive förening.

___________________________________________________________

Könsstympning av kvinnor är förbjudet i Sverige sedan 1982.

Socialstyrelsen använder enbart begreppet könsstympning. Det gör myndigheten för att tydliggöra att ingreppet är en olaglig våldshandling, som inte kan jämföras med omskärelse av pojkar. Manlig omskärelse är en annan procedur, som är laglig i Sverige. I Sverige är alla typer av könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet.

___________________________________________________________

Läs mer om könsstympning av flickor och kvinnor på Socialstyrelsens hemsida

Könsstympning hos gravida Nationellt kunskapsstöd för personal i mödrahälsovården och förlossningsvården Artikelnummer: 2024-4-9033

Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete
Artikelnummer: 2024-4-9031 Publicerad april 2024

Läs mer Socialstyrelsens rekommendationerna om att fråga alla gravida som en del i basprogrammet för graviditetsövervakning.

___________________________________________________________