Mattias Torell SRAT och Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet

Fackliga frågor och svar från Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Del 3: Lön och kompetens

Löneprocessen runt om i landets regioner ligger i olika faser beroende vad parterna diskuterat gällande tidsperspektivet. Vissa regioner har hanterat löneöversynen och ny lön betalas ut från och med 1 april medan andra har förskjutit löneöversynen till efter sommaren. När det gäller privat sektor ligger löneöversynen normalt under hösten.

En viktig ingång i en löneöversyn är att individens prestation synliggörs kopplat till de lönekriterier som finns på arbetsplatsen. Det ska finnas väl kända lönekriterier på en arbetsplats. Arbetsgivaren är ansvarig för att dessa tas fram och att en dialog förs kring dessa med förtroendevalda samt med de som ska omfattas av dessa kriterier. Ett bra tips är att lyfta upp kriterierna regelbundet på arbetsplatsträffar då alla kan ställa frågor som alla hör. Det är viktigt att de begrepp som används har samma innebörd för alla annars riskerar parterna att prata förbi varandra. Den lönesättande chefen ska motivera ny lön utifrån genomarbetade lönekriterier så att den nya lönen och dess grunder är förståeliga för den som blir lönesatt. Det behöver vidare finnas en kontinuitet mellan medarbetarsamtal och lönesamtal.

De löneavtal som barnmorskor omfattas av inom regioner, kommuner samt inom privat sektor tar sin utgångspunkt i lönedialogen mellan lönesättande chef och arbetstagare. Avtalen innehåller inga givna siffror eller individgarantier. Fackligt förtroendevalda tillsammans med ansvarig förhandlare på SRATs kansli hanterar själva löneprocessen från förbundets sida där de kan framföra synpunkter, kritik, önskemål gällande processen. Detta sker först vid löneöversynens inledning under överläggningarna och sedan under avstämningen när underlagen med de nya lönerna lämnas till förbunden. Det är viktigt att förtroendevalda i tidigt skede får veta om processen brister för att då kunna uppvakta arbetsgivaren med det uppkomna.

Det är viktigt att förbereda sig inför sitt lönesamtal och vara påläst när det gäller lönekriterier. Det är bra att ha med sig frågor som utgår ifrån de materiel som arbetsgivaren har gällande lönesättning samt att du som barnmorska begär förtydliganden när bedömningen inte är begriplig. Det är lönesättande chef som bestämmer din nya lön och det är viktigt att du meddelar chefen om du upplever att din lön inte avspeglar din prestation och den positiva återkoppling som du fått av chefen tidigare i till exempel ett utvecklingssamtal.

Den lön som sätts av chefen är kanske inte alltid den lön man tänkte sig. En viktig ingång då är att förmedla den upplevelsen och ställa frågan vad som behöver förändras för att en annan löneutveckling ska kunna ske. Likaså behöver frågan ställas hur chefen ser på din utveckling och prestation på längre sikt samt vilket stöd som kan ges för att komma tillrätta med eventuella brister. Till din hjälp finns Svenska Barnmorskeförbundets kompetensmodell för barnmorskor som visar på progressionen för en barnmorska och hur kompetensen utvecklas oavsett om du är kliniskt verksam eller har en högre akademisk examen i tillägg till ditt kliniska arbete. Kompetensmodellen kan användas tillsammans med redan befintliga kompetensstegar och kan utgöra en utgångspunkt för förankring i det lokala lönearbetet med lönekriterier.

Det är viktigt att lön blir det instrument som premierar barnmorskor som levererar bra resultat och utvecklar verksamheten. Lovord, applåder och beröm måste få ett avtryck i löneutveckling om det skall få ett tydligt värde. En bra löneutveckling för individen skapar en högre motivation och leder till en högre måluppfyllelse och utveckling av verksamheten. Det leder även till långsiktigt arbete då arbetstagare väljer att stanna i verksamheten och på så sätt bidrar till en sund blandning av erfarenhet; från seniora barnmorskor till nyutbildade. Det i sin tur leder till en bättre arbetsmiljö och en stabilare bemanning.

Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Mattias Torell biträdande Förhandlingschef SRAT

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.
___________________________________________________________

Generisk kompetensmodell för barnmorskor i klinisk verksamhet (2019)
Svenska Barnmorskeförbundet
___________________________________________________________