Mattias Torell SRAT och Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet

Fackliga frågor och svar från Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Del 2: Nytt om semester 2020

AkademikerAlliansen tackar nej till Sveriges kommuner och regioners förslag (SKR) förslag till central lösning på semesterfrågan. Centrala fackliga parter blev för en tid sedan uppvaktade av SKR i frågan utifrån det rådande läget med Covid-19. Beslutet fattades igår den 21 april av AkademikerAlliansens representantskap.

Semesterfrågan är en viktig fråga för våra medlemmar inom vården. Det är också tydligt att problemen för olika yrkesgrupper är väldigt olika. De grupper som framträder mest i frågan är vårdprofessionerna och den redan väl kända återkommande frågan om huruvida sommarsemester kan eller inte kan förläggas enligt avtal och lagar med hänsyn till verksamhetens omständigheter. Utifrån det perspektivet ser vi att även i år måste lokala diskussioner föras med våra lokala företrädare gällande lösningar för att på så sätt finna vägar till lösningar där det behövs. De lokala förutsättningarna ser olika ut beroende på region eller kommun. En viktig utgångspunkt är att skapa bra lokala villkor som genererar att frivilliga lösningar uppnås för att lösa bekymret, sådana lösningar har redan tillämpats i många regioner sedan länge.

Risken att sommarsemester uteblir och förskjuts utsätter barnmorskor för hälsorisker samt att patientsäkerheten riskeras om frågor om vila suddas ut.

SRAT anser att det förslag som lades fram av SKR innebar allt för stora avvikelser från befintlig ordning samt att avtalet siktar långt in i en framtid som ingen vet något om. Förslaget innebar att arbetstagare skulle kunna få sin huvudsemester flyttad till december och skulle ersättas med ett belopp per flyttad vecka. Den stora faran vi ser här är att barnmorskor som är en bristyrkesgrupp och som redan är föremål för ett stort arbetstidsuttag behöver sin sommarsemester för att orka med hösten vars omständigheter i nuläget är okända. Risken att sommarsemester uteblir och förskjuts utsätter barnmorskor för hälsorisker samt att patientsäkerheten riskeras om frågor om vila suddas ut. Förslaget tog inte heller sikte på att eventuella svåra omständigheter i december kan resultera i att semestern inte blir möjlig där heller. Arbetsgivaren måste ta ansvar för barnmorskornas hälsa genom att skapa förutsättningar för sommarsemester.

Under 2019 tecknade parterna Krislägesavtalet. SRAT anser att där det råder stora krisartade omständigheter ska krislägesavtalet aktiveras. Det betyder att krislägen som uppstår i delar av verksamheten och som uppfyller aktiveringskraven i Krislägesavtalet ska hanteras genom detta. Ett exempel är IVA i region Stockholm.

För barnmorskor är semesterbekymret inget nytt och SRAT ser att en central lösning inte kan råda bot på det problemet som har att göra med arbetsgivarens kortsiktighet vid rekrytering, stora risker i arbetsmiljön, hög belastning samt till villkor som behöver förbättras. Helhetsplaneringen behöver bli bättre och långsiktig för att skapa en ny normalitet där barnmorskors semester ses som ett självklart inslag och inte som ett problem. De bekymmer vi ser nu är samma bekymmer som vi såg vid denna tid under 2019. 2019 hade vi inte en pandemi men en pandemisk brist på vårdprofessioner.

Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Mattias Torell biträdande Förhandlingschef SRAT

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.