Malin Hansson barnmorska och forskare. Foto: Anna Rehnberg
Barnmorskan Malin Hansson med sin avhandling A meaningful work in a strained context - exploring midwives’ work situation and professional role. Disputation fredagen den 3 december 2021 Göteborgs universitet.

Bra arbetsmiljö åt barnmorskor – nationell webbenkät till alla barnmorskor

Varför lämnar barnmorskor sitt arbete? Det ska forskaren och barnmorskan Malin Hansson ta reda på i BRAMÅ-projektet (BRa ArbetsMiljö Åt barnmorskor).

Alla barnmorskor som är medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet har i dagarna fått en personlig länk till en webbenkät skickad till sin mejl via medlemsregistren. Du kan bidra! Forskarna behöver dina svar!

Hallå där Malin Hansson, vad är det ni ska göra?

Det behövs mer kunskap om barnmorskors arbetssituation. Med den här nationella enkäten vill vi fortsätta vår forskning från 2020 om barnmorskeprofessionens hälsa och arbetsmiljö i BRAMÅ-projektet. Du kan bidra!

Hur ska barnmorskor göra som vill bidra till er forskning?

Vi forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samarbetar med Svenska Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet för att nå barnmorskor nationellt och för att tillsammans kunna bidra till förändringar i praktik och främja ett hållbart arbetsliv. Vi behöver DINA svar!

Svara på den webbaserade nationella enkäten på länken ni fått via er mailadress från förbundens medlemsregister. Det går bra att svara på enkäten på dator, mobil eller iPad.

Om du har frågor eller inte fått länk till enkäten så kan du kontakta forskare Malin Hansson malin.hansson@fhs.gu.se Tel: 0766-186094

___________________________________________________________

Forskargrupp:

Malin Hansson, barnmorska, PhD, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. malin.hansson@fhs.gu.se

Anna Dencker, barnmorska, docent, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Gunnel Hensing, professor, Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Ing-Marie Carlsson, barnmorska, docent, Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.

Projektet finansieras med 3,2 miljoner av AFA försäkring.

__________________________________________________________

Mer om BRAMÅ-projektet och tidigare forskning

Med den här nationella enkäten vill vi fortsätta vår forskning om barnmorskeprofessionens hälsa och arbetsmiljö. Vi fokuserar på det som främjar hälsa men också på det som kan påverka hälsan negativt. Vi är särskilt intresserade av varför barnmorskor lämnar yrket och vad som gör att de stannar kvar. Genom att besvara enkäten bidrar du till kunskap om barnmorskors arbetssituation. Om du deltog i vår förra enkät och besvarar även denna så bidrar du till att vi kan studera förändringar över tid. Detta är viktigt för att kunna fortsätta arbetet med att stärka det positiva och att arbeta förebyggande med det som är ansträngande i arbetssituationen. Forskningen kan bidra till en utveckling för ett hållbart arbetsliv för barnmorskor.

Resultaten från baslinjemätningen har genererat stor medial uppmärksamhet och har presenterats i Malin Hansson doktorsavhandling och i två artiklar.

Avhandlingen: A meaningful work in a strained context – exploring midwives’ work situation and professional role

Artiklar från baslinjemätningen: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08552-8

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-07852-3

Resultaten har använts i policydokument och presenterats för politiker, Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, fackförbund med flera. Resultaten har även använts som underlag i flertalet rapporter gällande barnmorskeprofessionens arbetssituation.

Bakgrund
I Sverige anger samtliga 21 regioner att det råder en akut brist på barnmorskor. Det leder till stora utmaningar att erbjuda en högkvalitativ sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i både sluten- och öppenvård. Barnmorskor rapporterar en ansträngd arbetssituation med höga krav och många väljer att sluta arbeta inom professionen. År 2022 var det 54% av barnmorskor i ett slumpmässigt urval som hade övervägt att lämna yrket. Det finns alltså ett stort och brådskande behov av ny och specifik kunskap om barnmorskors arbetssituation och vad som kan bidra till att de vill lämna yrket och vad som gör att de vill vara kvar. På både kort och lång sikt antas en låg personalomsättning leda till en ökad patientsäkerhet och förbättrad vårdkvalitet inom barnmorskans alla arbetsfält.

Syfte
Det övergripande syftet är att longitudinellt analysera faktorer i barnmorskors arbetsmiljö som förutsäger avsikt att lämna yrket.

Genomförande
Treårsuppföljning av en nationell kohort av barnmorskor (n=2060) etablerad 2020. En webbenkät skall distribueras till alla barnmorskor i Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet via medlemsregister. Enkäten innehåller validerade instrument: COPSOQ III – organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö, BAT 23 – arbetsrelaterad utmattning, SOC 13 – känsla av sammanhang samt bakgrundsvariabler. Datainsamling för treårsuppföljningen görs under våren 2023. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2019–03776).

Förväntat resultat
Projektet förväntas identifiera arbetsmiljöfaktorer som förutsäger att barnmorskor byter arbetsplats eller helt lämnar yrket. Kunskapen kan användas för att förbättra barnmorskors arbetssituation, minska personalomsättning och säkra kompetensförsörjning vilket förväntas leda till förbättrad hälso- och sjukvård och ökad patientsäkerhet. Resultaten av detta projekt förväntas generera kunskap som är användbar för arbetsgivare, arbetstagarorganisationer, politiker och beslutsfattare i arbetet för att behålla barnmorskor i yrket och möjliggöra ett hållbart arbetsliv för barnmorskeprofessionen.

Kontakt för mer information: malin.hansson@fhs.gu.se

Läs mer om BRAMÅ på gu.se

__________________________________________________________