Barnmorskan Malin Hansson med sin avhandling A meaningful work in a strained context - exploring midwives’ work situation and professional role. Disputation fredagen den 3 december 2021 Göteborgs universitet.

Ny forskning om barnmorskors arbetsmiljö

Malin Hansson är barnmorska och doktorand och hennes forskning handlar om barnmorskors arbetssituation och professionella roll. Nu är avhandlingen publicerad.

Avhandlingen A meaningful work in a strained context – exploring midwives’ work situation and professional role omfattar flera delstudier, varav en bygger på en nationell undersökning där 2 060 barnmorskor på olika arbetsplatser i landet tillfrågades om sin arbetsmiljö. De var i snitt 48 år gamla och hade 16 år i yrket. Enbart 52 procent jobbade heltid. Svaren gavs under februari-april 2020 och jämfördes med en svensk referenspopulation.

Barnmorskorna angav negativa värden, signifikant sämre än gruppen de jämfördes med, gällande arbetstempo, rollkonflikter, utmattning, kvantitativa och känslomässiga krav, inflytande, erkännande och självskattad hälsa.

Hallå där Malin Hansson: varför har du gjort den här avhandlingen?

Barnmorskor världen över rapporterar om en ansträngd arbetssituation med begränsade möjligheter att tillgodose behovet av högkvalitativ och säker hälso- och sjukvård inom fältet för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. I Sverige anger 19 av 21 regioner att det råder en brist på barnmorskor vilket leder till stora utmaningar för hälso- och sjukvården, något som också kan påverka barnmorskors arbetssituation och professionella roll negativt.

Därför tar denna avhandling ett utforskande perspektiv gällande barnmorskors arbetssituation och professionella roll med ett specifikt fokus på vårdmodeller, salutogena faktorer, arbetstillfredsställelse och arbetskrav.

Vilket resultat är du mest förvånad över?

Att det enbart var 52% av barnmorskorna som arbetade heltid! Dessutom att barnmorskor rapporterar en så ansträngd arbetssituation med en obalans mellan höga krav och brist på organisatoriska resurser och stödsystem och ett bristande inflytande och rollkonflikter.

Finns det några positiva fynd?

Barnmorskor beskriver också arbetets mening och rika variation. Att upprätthålla meningsfullhet i en ansträngd kontext kräver dock professionellt mod. Meningsfullheten och det professionella modet kan ses som hälsofrämjande skyddande resurser som behöver stärkas.

Hur kan vi använda dina resultat?

Avhandlingens resultat lägger grunden för hälso- och sjukvårdsorganisationer att genomföra strukturella förändringar som krävs vad gäller styrning, ledning, organisation och resursfördelning för att påverka och förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för barnmorskor.

En förbättrad arbetssituation och arbetsrelaterad hälsa för barnmorskor bör dessutom vara kostnadseffektiv och bidra till att ge en säker högkvalitativ kvinnocentrerad vård inom fältet för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i Sverige.

När disputerar du?

Avhandlingens titel är A meaningful work in a strained context – exploring midwives’ work situation and professional role. Min kommande disputation är fredagen den 3 december 2021, klockan 13:00 i hörsalen Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Det går även att följa disputationen via länk.

Kontakt: Malin Hansson, tel. 0766 18 60 94, e-post malin.hansson@fhs.gu.se