Malin Hansson barnmorska och forskare. Foto: Anna Rehnberg

Varför lämnar barnmorskor sitt arbete?

Barnmorskan Malin Hansson disputerade 2021 med en avhandling om barnmorskors arbetsmiljö. Nu ska hon forska vidare på samma ämne för att ta reda på mer om hur arbetsmiljön påverkar barnmorskors hälsa och beslut att lämna yrket.

Barnmorskor upplever sitt arbete som meningsfullt men uppger ofta att de saknar inflytande över den höga arbetsbelastningen. Många väljer att byta bana och lämnar yrket. Nu vill barnmorskan Malin Hansson fortsätta sin forskning för att bidra till en bättre arbetsmiljö.

Hallå där Malin Hansson: vad är det ni ska göra?

2020 skickade vi ut en enkät till alla barnmorskor i landet. För att ta reda på hur de upplevde sitt arbete ställde vi frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, om deras hälsa och känsla av sammanhang. Svaren visade att man upplevde höga krav i arbetet, att man tog ett stort ansvar och att man ofta hade för många arbetsuppgifter på gång samtidigt.

Nu ska vi – Anna Dencker, Gunnel Hensing och Ing-Marie Carlsson och jag – göra en uppföljande studie för att försöka ta reda på varför så många väljer att lämna barnmorskeyrket. Rent generellt vet man att det som är negativt med stressiga arbetssituationer är att inte kunna påverka sin egen situation och hur arbetet bedrivs på den enhet där man jobbar.

Vad ska ni studera den här gången?

Vi kommer att fokusera på arbetsmiljöfaktorer som är relaterade till att barnmorskor lämnar yrket. I tillägg vill vi studera så kallade friskfaktorer, det vill säga faktorer som bidrar till att man mår bra och vill jobba kvar på sitt arbete. Om vi kan få en tydligare bild av de faktorer som gör att barnmorskor vill lämna och de faktorer som gör att de vill fortsätta i barnmorskeyrket så kan vi arbeta vidare med dem för att se hur arbetsmiljön kan förbättras.

Vad hoppas ni på med den nya studien?

Vi hoppas få fram resultat som kan vara del av en positiv förändring gällande arbetsmiljön inom barnmorskors alla arbetsfält. Det kan bland annat leda till att studenter på barnmorskeprogrammet känner att de vill jobba med det här. Att de får stöd när de börjar i yrket och sedan väljer att stanna kvar inom professionen. På så vis kan vi bidra till ett hållbart arbetsliv för barnmorskeprofessionen.

När får vi ta del av resultat?

Det är flertalet forskare som har börjat engagera sig i barnmorskors arbetsmiljö vilket är positivt men det finns en risk för att barnmorskor blir enkättrötta. Vi ska göra vårt bästa för att inte så många studier ska pågå samtidigt. De första resultaten av detta projekt kan förväntas 2024 men det pågår fortlöpande studier från baslinjemätningens data där vi också håller på att analysera hur avsikten att lämna yrket ser ut.

Hur började egentligen ditt intresse för frågor om barnmorskors arbetsmiljö?

Jag har tidigare jobbat kliniskt i 17 år mestadels inom förlossningsvården men även på barnmorskemottagning och ungdomsmottagning och den erfarenheten gjorde att jag redan då funderade på hur arbetssituationen påverkade barnmorskor och det arbete de utförde och därav kvaliteten på vården.

Vad har du fått för respons på din doktorsavhandling?

Jag har fått oerhört fin respons på min avhandling från både myndigheter, media, fackförbund och barnmorskor både i Sverige och internationellt. Jag har under året som gått presenterat vår forskning och jobbat för att förbättra arbetsmiljön för barnmorskeprofessionen.

Var arbetar du nu?

Jag arbetar som forskare vid Göteborgs Universitet 55 procent och resterande tid som forskningsledare och innovationsledare inom primär och nära vård på FoUUI centrum Göteborg och södra Bohuslän i Västra Götalandsregionen.

___________________________________________________________

Projektgrupp

Malin Hansson, filosofie doktor, Göteborgs Universitet,
kontakt: malin.hansson@fhs.gu.se

Ing-Marie Carlsson, docent i omvårdnad, Högskolan i Halmstad

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Göteborgs Universitet

Anna Dencker, docent i reproduktiv och perinatal hälsa, Göteborgs universitet

___________________________________________________________

Mer info 
Varför lämnar barnmorskor sitt arbete? Nationell prospektiv kohortstudie för att identifiera arbetsmiljöfaktorer som predicerar arbetsbyte pågår till januari 2026. Projektet finansieras med medel från Afa försäkring.

___________________________________________________________

A meaningful work in a strained context – exploring midwives’ work situation and professional role.
Malin Hansson doktorsavhandling (2021) Göteborgs universitet

___________________________________________________________