SoWMy 2021: Investera i barnmorskor! Barnmorskorna Anna af Ugglas, Malin Bogren och Eva Nordlund, Svenska Barnmorskeförbundet
#SoWMy The State of the World's Midwifery 2011, 2014 och 2021.

Världen behöver barnmorskor

Budskapet är tydligt. Det råder akut brist på barnmorskor. Hela världen behöver barnmorskor. Barnmorskor kan utföra 90 procent av all sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård men utgör idag mindre än 10 procent av arbetsstyrkan.

Världen står inför ett akut behov av cirka 900 000 fler barnmorskor för att det ska finnas en rimlig chans att uppfylla de globala hållbarhetsmålen (SDG) 2030. Den informationen förmedlas i den nyligen lanserade rapporten, State of the World Midwifery. Rapporten #SoWMy2021 från FN:s Befolkningsfond (UNFPA), Världshälsoorganisationen (WHO), och det internationella barnmorskeförbundet (ICM) och partners, är den tredje i sitt slag och presenterar data om barnmorskor från 194 länder.

Rapportens budskap är tydligt: Barnmorskor kan utföra 90 procent av all sexuell och reproduktiv hälso-och sjukvård som behövs i världen men utgör idag mindre är 10 procent av arbetsstyrkan. Covid-19 krisen har ytterligare förstärkt bristen, då barnmorskor tvingas utföra vårdtjänster utanför deras egentliga verksamhetsområde.

Den akuta bristen på barnmorskor kräver en stor kraftsamling för att minska dödsfall och skador som kan förebyggas genom att alla kvinnor har tillgång till en barnmorska. Den analys som ligger till grund för SoWMy, visar att vård som utförs av en barnmorska som är utbildad enligt global standard kan minska mödradödligheten med 67 procent, neonatal dödlighet med 64 procent och dödfödda barn med 56 procent. Totalt skulle 4,3 miljoner liv räddas per år fram till år 2035 enligt The Lancet Potential impact of midwives in preventing and reducing maternal and neonatal mortality and stillbirths: a Lives Saved Tool modelling study. Evidensen visar tydligt hur viktigt det är att alla kvinnor har tillgång till en barnmorska under sin reproduktiva ålder, och en investering världen inte har råd att vänta med.

Världen måste nu öka upp följande satsningar: barnmorskeutbildning; ledarskap för och av barnmorskor; legitimation och förordningar, förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, samt inrättandet och tillsättningen av tjänster för barnmorskor i alla länder, enligt SoMWy. För att barnmorskor ska kunna uppnå sin fulla potential, ge en god vård och en positiv vårdupplevelse och rädda liv, krävs stora investeringar från regeringar, beslutsfattare, myndigheter, lärosäten, professionsorganisationer, internationella organisationer, globala partnerskap, givarorgan, det civila samhället och forskare på nationell, regional och global nivå.

Investera i välutbildade barnmorskor

Utbildningskvaliteten är grundläggande för barnmorskans kompetens och professionella utveckling. Tyvärr finns en signifikant skillnad mellan länder. Lärare, lärosäten, läroplaner, kursplaner inklusive den verksamhetsförlagda utbildningen måste leva upp till global standard. Utbildningen måste vara av högsta kvalitet och det är därför viktigt att den är på en akademisk nivå. Barnmorskor ska examineras med samma kompetens och färdigheter, oavsett vilket land de utbildas i, och med fortlöpande kompetensutveckling under sina arbetsföra år. Om världen ska möta framtidens behov av barnmorskor måste barnmorskor och studenter vara inkluderade och drivande i globala och nationella processer.

Investera i ledarskap

Inom vården består arbetsstyrkan av cirka 70 procent kvinnor, fast endast  25 procent av tjänsterna på ledningsnivå innehas av just kvinnor. SoWMy visar att globalt har endast hälften av världens länder en barnmorska på ledande befattning inom sitt lands hälsomyndighet, vilket betyder att det är män som fattar de viktiga besluten kring kvinnovården. Detta är orimligt! Om vården skall kunna tillmötesgå den vård kvinnor behöver och har rätt till, måste detta ändras omedelbart. Ett sätt att förändra är att, med genusperspektiv, genomlysa tjänster och beslutsfattande roller, så att andelen kvinnor ökas i dessa positioner.  Sverige kan i sin egenskap av givare till flera länder, bedriva påverkansarbete som ett led att ändra detta. Med hjälp av rapporten och dagens forskning finns det mycket som kan göras framöver för att inkludera barnmorskor vid beslutsfattande bord.

Resultatet i relation till Sverige

SoWMy sätter också ljus på den svenska barnmorskesituationen vid global jämförelse. Sverige ses fortfarande som ett föregångsland med över 300 år av utbildade barnmorskor, men det finns starka signaler på att vi inte tar tillvara på de erfarenheter, den evidens och välfärd vi haft tills nyligen.
Det pågår en allvarlig kompetensdränering av yrket som kommer ta decennier att återskapa. Barnmorskornas arbetsvillkor belyses i SoWMy och det är även relevant för den arbetsmiljö som svenska barnmorskor idag arbetar i. Det behövs större investeringar och riktade satsningar för att barnmorskor ska kunna bedriva en kvalitativ, individanpassad och respektfull vård av kvinnor, ungdomar, nyfödda barn och deras familjer. Vården ska inte  behöva vara knuten till vilken politisk ledning landet har för tillfället.

Sverige har inte barnmorskor i ledande beslutsfattande positioner, som på en myndighet eller som regeringsrepresentant. Detta blev det tydligt när Svenska Barnmorskeförbundet skulle skicka in landsdata till SoWMy. Efter påtryckningar från WHO och ICM, har Svenska Barnmorskeförbundet  påbörjat  arbetet med att tillsätta en Chief Midwife Officer, jämställt med Chief Nurse Officer och Chief Medical Officer på Socialstyrelsen. Ett arbete som kommer resultera i att Sverige ansluter sig till en skara länder som WHO och ICM arbetar tätt med för utformandet av Chief Midwife tjänster.

Alla länder, inklusive Sverige, har bara att vinna på att satsa och investera i barnmorskor. I ett välfärdssamhälle som Sverige är det ytterst allvarligt att barnmorskor flyr yrket, att vi har en brist på barnmorskor – det är direkt ovärdigt ett land som vårt. Utbildning, professionsutveckling, arbetsvillkor och arbetsmiljö för barnmorskor, kvinno- och barnavården borde vara högsta politiska prioritet, starkt underbyggt av evidens och i tätt samarbete med globala aktörer för att dela av vår erfarenhet men också lära av andra.

Miljontals kvinnor och nyfödda barn dör i världen, och miljoner fler upplever ohälsa eller skada, eftersom kvinnors behov och barnmorskornas kunskaper inte prioriteras. Vi vet nu att om alla kvinnor i världen har tillgång till en barnmorska så kan 4,3 miljoner liv räddas varje år fram till 2035. Situationen som den är idag kan och får inte fortsätta – Sverige och världen måste investera i barnmorskor! Nu.

Anna af Ugglas
Barnmorska, ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets Internationella Råd

Malin Bogren
Barnmorska, docent, styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet, sammankallande i Svenska Barnmorskeförbundets Internationella Råd

Eva Nordlund
Barnmorska, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

The State of the World’s Midwifery (SoWMy) 2021 builds on previous reports in the SoWMy series and represents an unprecedented effort to document the whole world’s Sexual, Reproductive, Maternal, Newborn and Adolescent Health (SRMNAH) workforce, with a particular focus on midwives.

The State of the World’s Midwifery 2014

The State of the World’s Midwifery 2011

___________________________________________________________