#IDM2021 Follow the data: Invest in Midwives #SoWMy Internationella barnmorskedagen 5 maj 2021.
Follow the data: Invest in Midwives #IDM2021 #Midwives

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2021

Internationella Barnmorskedagen firas den 5 maj över hela världen. Det är viktigt att uppmärksamma barnmorskors arbete och livsavgörande funktion för att upprätthålla alla människors sexuella och reproduktiva hälsa under hela livet. Det gäller både hemma i Sverige och globalt.

I år firas Barnmorskedagen med temat Follow the data: Invest in Midwives, och leds av det internationella barnmorskeförbundet, International Confederation of Midwives.

Världen över har hälso-och sjukvårdspersonal och inte minst barnmorskor, varit i fokus under Covid19-pandemin. Barnmorskor och övrig vårdpersonal arbetar dygnet runt för att säkerställa god och nödvändig vård för alla. Som ett led i att uppmärksamma sjukvårdspersonalens utmanande arbetssituation har Världshälsoorganisationen, WHO, utsett 2021 till det internationella året för hälso-och sjukvårdspersonal.

Follow the data: Invest in Midwives

Barnmorskedagen 2021 handlar om att skydda, investera och arbeta tillsammans för att barnmorskor ska kunna utföra ett autonomt och kvalitetssäkrat arbete. Därmed säkerställer vi att kvinnor, ungdomar och familjer har tillgång till den bästa vården och att detta även ska gälla för generationer framöver. Sverige har inte råd att inte skydda, eller investera i, barnmorskans kompetens och säkerhet. Något som vi gör tillsammans med svenska och internationella aktörer.

Skydda

Barnmorskan har en unik och självständig roll i såväl sjukvårdssystemet som genom närheten till kvinnor, ungdomar och familjer. Den rollen är viktig att skydda genom att främja en god arbetsmiljö med möjlighet till ökad kompetens och fortbildning under trygga former. Vi ser alldeles för många barnmorskor som lämnar yrket utarbetade och trötta, med en känsla av otillräcklighet och med ökande antal avvikelser som tragisk konsekvens. Detta är förödande för samhället, sjukvårdssystemet i sig och för dem som barnmorskan har ansvar för. Sverige måste skydda och ge barnmorskor trygga arbetsvillkor så att de kan utföra sina arbetsuppgifter i en tillfredsställande arbetsmiljö – oavsett vilken politisk ledning som styr. All vård som rör sexuell och reproduktiv hälsa, där barnmorskor är navet, måste få omfattande resurser och säkerställda vårdmodeller som främjar kontinuitet för kvinnan och barnmorskor. Bara genom det kan vi behålla det låga antal dödsfall vi fortfarande har och ge kvinnor en positiv erfarenhet av vårdrelaterade skeenden i livet. Vi måste till varje pris skydda kvinnor från övermedikalisering och dåligt bemötande, vilket för med sig stora kostnader och ökat lidande med risk för skador. Och i vissa fall även död. För att säkerställa vården och fortsätta arbeta nära kvinnor och familjer, måste barnmorskor ges möjlighet att leda och utveckla vården av det normala i en säker och respektfull miljö.

Investera

WHO uppmanar till satsningar som skapar större fokus på barnmorskans möjligheter att förbättra den reproduktiva, perinatala och sexuella hälsan. Därför driver Svenska Barnmorskeförbundet den viktiga frågan om ledarskap för och av barnmorskeprofessionen.  Detta görs genom att följa WHO:s rekommendationer om att inrätta en ny funktion som Chief Midwife Officer (CMiO). För Sverige skulle en sådan roll ligga i linje med vår feministiska politiska agenda. Genom att inrätta en CMiO skulle kvinnovården företrädas av en legitimerad barnmorska med stark ledarskapsförmåga, formell auktoritet och stort förtroende. CMiO skulle därmed bidra till att utveckla och stärka nya ledarskapsstrukturer samt upprätthålla en stark barnmorskeprofession både i Sverige och inom det internationella arbetet.

En artikel i nya Lancet Global Health publikationen, Potential impact of midwives in preventing and reducing maternal and neonatal mortality and stillbirths: a Lives Saved Tool modelling study, visar att barnmorskor, som enda profession, kan bidra till signifikant minskad mödra- och barnadödlighet. Det är ett imponerande resultat.

Studien modellerar olika scenarion, där världens alla kvinnor i det bästa scenariot har full tillgång till vård och innefattar interventioner som kan utföras av barnmorskor utbildade enligt global standard. Med ett sådant scenario skulle mödradödligheten minska med 67 procent, neonatal dödlighet med 64 procent och dödfödda barn med 56 procent. Totalt skulle 4,3 miljoner liv räddas per år fram till år 2035. Det är tänkvärda och imponerande siffror som visar vikten av att investera i barnmorskor.  Barnmorskor i Sverige, såsom globalt, måste ges möjlighet att arbeta evidensbaserat i interdisciplinära team och under säkra arbetsförhållanden, med trygga arbetsvillkor i en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbeta tillsammans

Svenska Barnmorskeförbundet är medlemsorganisation i International Confederation of Midwives och har därmed ingång till en rad olika internationella organisationer där vi tillsammans bidrar med sakkunnig kompetens i globala expertgrupper som arbetar för att stärka barnmorskeprofessionen. Svenska Barnmorskeförbundet har initierat och leder ett nätverk av aktörer från olika områden och myndigheter som tillsammans driver frågan om barnmorskans roll nationellt som globalt. I år uppmanar vi alla att tillsammans vidta åtgärder som säkrar barnmorskors arbetsmiljö och arbetsvillkor för att hen ska orka leverera säker evidensbaserad vård.

Svenska Barnmorskeförbundet är otroligt stolta över alla barnmorskor som på olika sätt arbetar för att tillhandahålla god vård och upprätthåller den sexuella och reproduktiva hälsan. Utan er kommer varken Sverige eller världen att uppnå målen i Agenda 2030. Särskilt inte målet om en god hälsa och välbefinnande till alla.

Barnmorskor är oumbärliga!

Malin Bogren
Styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella Rådet

Anna af Ugglas
ledamot i Internationella Rådet

Eva Nordlund
Ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Swedish Network for Midwifery

___________________________________________________________