Våld mot kvinnor

Hur vanligt är våld i nära relation? Och vad är kvinnors upplevelse av bemötande och eventuella stödinsatser?

Det och mycket mer hoppas vi kunna besvara i en studie som pågår just nu i Region Stockholm. Studien är riktad till samtliga kvinnor som besöker en barnmorskemottagning inom Region Stockholm under en tvåmånadersperiod. Det inkluderar kvinnor som kommer för gynekologisk cellprovstagning, preventivmedel, övrig provtagning och annan rådgivning, gravida kvinnor samt kvinnor som kommer på eftervårdskontroll efter förlossningen.

Eftersom i princip alla kvinnor någon gång i sitt liv besöker en barnmorskemottagning är det möjligt att göra ett tvärsnitt om kvinnors utsatthet för våld i nära relation i Region Stockholm. Vi hoppas även få svar på våld i nära relation i relation till gravida kvinnors psykiska och fysiska hälsa, vårdkontakter, förlossningsrädsla och sjukskrivningar. Vi kommer också mäta andra faktorer som bruk av alkohol, tobak och läkemedelsmissbruk. Vi hoppas också få unika data om kvinnors utsatthet för våld i nära relation under graviditet och efter förlossningen. Datainsamlingen sker via enkäter som distribueras av barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagningar.
Vi beräknar att cirka 6000 enkäter kommer att samlas in.

Varför är denna forskning viktig?

Eftersom våldsutsatta kvinnor ofta söker vård finns det goda möjligheter för vården att identifiera dessa kvinnor men forskning visar att våldsutsatta kvinnor ofta söker vård med oklara symptom utan att berätta om sin våldsutsatthet. Forskningen visar också på stora brister inom hälso- och sjukvården med avseende på såväl identifiering som bemötande och hänvisning. Det råder heller ingen konsensus kring hur frågor om våld skall eller kan ställas eller om vilka åtgärder som skall vidtas om personen är utsatt för våld.

Förväntade effekter av projektet är att kunna utarbeta generella riktlinjer för hälso-och sjukvården avseende förebyggande arbete samt identifiering och bemötande av kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer.

___________________________________________________________

Projektledare är Mia Barimani, docent i reproduktiv hälsa, Akademiskt Primärvårdscentrum, Stockholm Läns Sjukvårdsområde, enheten för våld i nära relation.
___________________________________________________________