Barnmorskorna Mia Ahlberg ordförande, Eva Nordlund vice ordförande och Susanne Åhlund vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Tack alla barnmorskor och tack #bbkrisen!

Äntligen hörs de röster som det verkligen handlar om – kvinnorna. Det räcker inte med att bara överleva, vare sig för kvinnan, barnet eller barnmorskan. Nu krävs det att vi gör gemensam sak och tar ett nationellt omtag. Det behövs barnmorskor för att bedriva reproduktiv hälso- och sjukvård.

Det är många som har reagerat på inslagen om #bbkrisen. Alla är inte förtjusta. Reaktionerna har varit starka och en del är upprörda. Ibland går åsikterna isär. Både den upplevda kritiken mot barnmorskekåren och förlossningsvården och vilka lösningar som är att föredra är ibland motsatta. Beroende på vem du frågar får du olika svar. Ju närmare du kommer dem det verkligen berör, i det här fallet kvinnor och barnmorskor, desto högre blir tonläget.

Vi välkomnar debatten. Diskussionen är nödvändig.

Vi välkomnar debatten. Diskussionen är nödvändig. Det är dags att lyssna på kvinnorna nu, också vi i Sverige måste ta till oss av kvinnors upplevelser i samband med barnafödande och det som benämns som obstetriskt våld. Vi måste fokusera på att få till den förändring som är nödvändig.

Kvinnor (vuxna människor) är fullt beslutskapabla. Det är vår uppgift att delge och förmedla sakkunskap (expertis) och information, att ge råd och stöd och den vård och behandling som varje enskild kvinna behöver i samband med graviditet och barnafödande. Allt det hon behöver för att kunna göra egna informerade val.

Det är hälso- och sjukvårdens skyldighet att tillhandahålla en god och säker vård. Vi måste ha förutsättningar för en tillgänglig, jämlik, personcentrerad och individualiserad mödra- och förlossningsvård. Det är politikens ansvar, i den frågan borde vi alla kunna enas och för det behövs barnmorskor. Kvinnor har reproduktiva rättigheter. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är viktigt. Sverige måste ha mödra- och förlossningsvård för alla. Det handlar om kvinnors och barns hälsa och i förlängningen handlar det om folkhälsa.

Kvinnor har reproduktiva rättigheter. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är viktigt.

Det är barnmorskebrist i stora delar av landet. Orsakerna är kända; bristande strategisk planering av det framtida behovet av barnmorskor i Sverige, mycket ansträngd arbetsmiljö som försvårar rekrytering och en oförmåga att behålla erfarna barnmorskor. Såväl kvinnor och barn som barnmorskor drabbas av underbemanningen och tyvärr är det inte bara under sommaren. BB-krisen har precis som det rapporterats i media blivit ett normaliserat ”året-runt-tillstånd” i stora delar av landet. Men det krävs barnmorskor och BB när kvinnor ska föda barn.

En otillräcklig barnmorskebemanning eller precis det som behövs för att upprätthålla patientsäkerheten räcker inte. Rapporter från våra fackligt förtroendevalda barnmorskor från de flesta regioner och verksamheter beskriver en sommar med icke optimal vård och många exempel på negativa effekter som inte är synliga i de offentliga rapporterna.

Underbemanningen på barnmorskemottagningar och förlossningsavdelningar/BB drabbar de gravida och födande kvinnorna. Det drabbar nyblivna och ammande mammor och de kvinnor och ungdomar som har behov av preventivmedel för att förebygga oönskade graviditeter. Även barnmorskors arbetsmiljö påverkas. Patientsäkerheten kan upprätthållas med hjälp av engagerade barnmorskor som gör sitt yttersta för att ge en god och säker vård och det sker ibland på bekostnad av den egna hälsan.

Rätt kompetens på rätt plats, nära vård på rätt nivå med kontinuitet och trygghet för kvinnan, barnet, de blivande och de nyblivna föräldrarna borde vara en självklarhet. Kvinnor ska känna sig trygga med att det finns en vårdplats och en barnmorska när de behöver. Att de har rätt till uppföljande vård och stöd efter förlossningen (post partum) under hela postnatalperioden. Kvinnor ska veta vart de kan vända sig för att få det stöd och den vård och behandling de behöver. För det krävs rätt antal vårdplatser och rätt antal barnmorskor året om inom mödrahälsovården och förlossningsvården.

För att trygga framtidens kompetensförsörjning och tillgodose behovet av barnmorskor och för att behålla barnmorskor i kliniskt arbete behöver arbetsgivaren ta sitt ansvar för en rimlig arbetsbelastning och en bra arbetsmiljö. Att känna sig nöjd när man går hem från jobbet och att orka arbeta heltid borde kunna vara en självklarhet också för en barnmorska. Lösningarna behöver vara lokala men lösningen är inte att ersätta legitimerade barnmorskor med andra yrkeskategorier som exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor eller doulor. 

Regionerna behöver anställa barnmorskor för att trygga en hållbar kompetensförsörjning inför nära förestående pensionsavgångar. Med en högre barnmorskebemanning kan vården och arbetsformer som passar både kvinnor och barnmorskor utvecklas. En ökad barnmorskebemanning kan till och med bli kostnadseffektivt i längden.

Svenska Barnmorskeförbundet uppmanar regeringen och minister Lena Hallengren att initiera en statlig utredning av mödra- och förlossningsvården. Nu är det förlossningsvårdens tur att bli jämställd, jämlik, tillgänglig, evidensbaserad, rättighetsbaserad, personcentrerad och individualiserad. Kvinnor har rätt att göra informerade val i samband med graviditet och barnafödande. De har också rätt till ett tryggt och säkert omhändertagande. Långsiktiga och hållbara satsningar behövs för att säkerställa mödra- och förlossningsvård för alla i hela landet. I nuläget behöver medel öronmärkas för att anställa barnmorskor. Ett eget budgetspår för reproduktiv hälso- och sjukvård kan vara en framtida väg att gå.

Barnmorskor är djupt engagerade i sitt arbete. Vi vill arbeta professionellt i en god arbetsmiljö med en lön som speglar vår kompetens och vårt ansvar. Allt annat är förlegat och omodernt. Det måste finnas ett långsiktigt arbete från arbetsgivarnas sida att skapa möjligheter till en bra arbetsmiljö, god löneutveckling samt professionsutveckling. För barnmorskan handlar det om att hålla ett helt yrkesliv. I grund och botten handlar det om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och vad kvinnorna och deras familjer behöver och har rätt till överallt, varje dag, året om.

Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Eva Nordlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Susanne Åhlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

 

___________________________________________________________

Debattartikel svt Opinion
”Barnmorskeförbundet: Det räcker inte med att bara överleva” 2019-09-27 

___________________________________________________________