Barnmorskan Hanna Möllås.

Sexuell och relationell hälsa del 1: Barnmorskor är familjeterapeuter

Här bloggar barnmorskan Hanna Möllås om sexuell och relationell hälsa.

Namn Hanna Möllås
Blev barnmorska år 2000
Utbildning Leg barnmorska, leg psykoterapeut, har flera auktorisationer i sexologi och är utbildad lärare- och handledare i systemteoretisk familjeterapi.
Arbetar på privat samtalsmottagning med sexologisk psykoterapeutisk behandling, handledning och föreläsningar. Driver podd; Lustpodden, om lust och relationer i terapi. Ledamot i Etiska rådet, Svenska Barnmorskeförbundet.

Del 1: Barnmorskor är familjeterapeuter

Under mina 23 år som barnmorska har jag alltmer och mer förstått vår professions outtömliga bredd. Jag började med flera år inom förlossningsvården men på grund av en reumatisk sjukdom var jag tvungen att gå vidare. Nu arbetar jag psykoterapeutiskt med individer, par och familjer och samtalar om sexuell hälsa och rättigheter.
För någon vecka sedan examinerades jag som lärare- och handledare i systemteoretisk familjeterapi vid Linköpings universitet. Det var på samma universitet som jag studerade till barnmorska för över tjugo (!) år sen. När jag åkte hem från den sista examinationen, kändes det på ett sätt som cirkeln slöts. Då, för tjugo år sedan var mitt fokus på att bistå födande, barn och anhöriga kring livets första möten. Nu får jag använda min kunskap att handleda och vägleda behandlare i sina professioner. De olika arbetena står långt ifrån varandra, men är ändå så intimt förbundna.

Under min handledarutbildning tänkte jag utmana mig själv. Jag ville inte bara träna på att handleda redan handledningsvana familjeterapeuter. Jag vill utmana mig att arbeta systemteoretiskt och familjeterapeutiskt med personal från kvinnohälsovården. En grupp som ingick i processarbetet för ”Nybildad familj” tackade modigt ja till erbjudandet. Under flera tillfällen fick jag då möjlighet att öva teorier kring systemteoretisk familjeterapi med barnmorskor och (barn)undersköterskor.

Tanken på personalens kunnighet inom familjearbete blev svindlande. Barnmorskans professionsomfång blir nästan omöjligt att greppa. Första gången vi möttes var jag väldigt nervös. Skulle de förstå mina teorier och vårdideologier som med hjälp av systemteoretiskt fokus beskriver hur samspel mellan människor kan skapa eller förhindra hälsa?

Vad är en familj?

Mina farhågor var så långt ifrån sanningen jag kunde komma. Deltagarna visade på en fantastisk förmåga att reflektera över hur samspel, relationer och sammanhang strålar samman i så väl parrelationer, familjer som i arbetslag och organisationer. Vid första tillfället reflekterade vi över frågan, vad är en familj? Tänk att en till synes enkel fråga, kan ge så många olika svar, berättelser och infallsvinklar. Hur spelar våra egna familjemönster och traditioner roll för hur vi bemöter andra typer av familjer eller konstellationer? Det var inte bara personalens klokskap som värmde mig, utan även deras förmåga att öppna upp för nya sätt att tänka. Men det var ofta kommentaren mot slutet blev, sådant här borde vi tala mer om!

Det är min sammanfattande bedömning att barnmorskor många gånger är de första familjeterapeuterna som människor möter. Men de som söker, kanske inte vet om det. Inte heller barnmorskorna. Vi ser så lätt vårt eget närliggande område. Men handledningserfarenheten gjorde det tydligt hur viktigt personalens arbete är för att stärka olika typer av familjer. Idag talas det mycket om hur vi kan motverka psykisk ohälsa hos unga, hur vi förhindrar gängkriminalitet att breda ut sig. Jag har verkligen inte svar på dessa komplexa frågor. Men att börja med att se barnmorskans arbete som familjefokuserat istället för individfokuserat är en bra start. Och nej, jag talar inte om kärnfamiljer. Jag talar om hur alla typer av familjer kan behöva stöttning att hantera relationer och samspel så att inte ohälsa breder ut sig. Här finns små frön av hemligheter till enorm hälsopotential. Men tyvärr är inte personal på kvinnokliniker bortskämda med handledningen. Det sker kanske mer och mer, men mestadels har det tidigare handlat om att debriefa eller reflektera när något traumatiskt eller svårt har hänt. Viktig input, men var finns den kontinuerliga återkommande arenan för reflektion över hur familjenormer och värderingar speglas i våra etiska kompasser. Jag förstår att det kan upplevas provocerande att tala om reflektionsstunder när mycket i vården handlar om att överleva stress och organisationsstrul. Men kanske ska vi som barnmorskor våga trotsa, våga säga; Vi står upp för familjens hälsa. Därför behöver vi handledning och tillfällen att mötas för att lära oss mer, få reflektera och resonera om hur olika system påverkar både våra patienter och oss själva. Barnmorskans profession står ständigt i sin kärna i en etisk reflektion kring normer, moral och trender. Inte minst när det gäller sexualitet, relationer och familjearbete. Så upp till kamp för möjligheten att få reflektera, återhämta och omvärdera. Kräv sammanhang som ger vila för tanken att våga tänka nytt och lära nytt även inom områden som är traditionella och invanda. Barnmorskor har alltid gått i bräschen för relationell hälsa. Låt oss fortsätta med det!

___________________________________________________________

Ur Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Svenska Barnmorskeförbundet (version 2.0 2019).

Den svenska barnmorskan har ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde och möter människor i olika åldrar genom hela livet. Barnmorskan vårdar primärt kvinnan men i hens yrkesutövning ingår även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor.

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt kompetensområde för barnmorskor. Kompetensområdet innefattar ett etiskt förhållningssätt, organisation och ledning, forskning, utveckling och utbildning, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt handläggning av olika tillstånd. Huvudområdet är knutet till mänsklig reproduktion. Studier inom ämnet genererar kunskap om; processen (fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och existentiellt) i samband med graviditet, barnafödande och puerperium, amning, nyföddhetsperiod, föräldraskap, sexualitet, fertilitet, abort, antikonception och klimakterium samt kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i ett livscykel-, genus- och rättighetsperspektiv.

Barnmorskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande såväl på individ- som på grupp och samhällsnivå. Barnmorskan arbetar hälsofrämjande genom att stärka patientens egen förmåga att öka kontrollen över sin hälsa samt behålla psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Barnmorskan arbetar förebyggande genom att hindra uppkomst av sjukdomar och skador samt fysiska, psykiska eller sociala problem som kan bidra till ohälsa. Detta innebär också att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. Att förebygga komplikationer innebär att identifiera fysiologiska och psykosociala riskfaktorer och tillstånd.

Grunden för kompetensbeskrivningen är barnmorskans internationella etiska kod som tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård, baseras på ömsesidig respekt och tillit och tar hänsyn till varje människas eget värde.

___________________________________________________________