Barnmorskeutbildning Bangladesh. Professorsbloggen del 8
Professorsbloggen del 8
Barnmorskan Kerstin Erlandsson.
Barnmorskorna Kerstin Erlandsson och Ulrika Byrskog
Professorsbloggen del 8
Professorsbloggen del 8

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 8: Kvalitet i barnmorskeutbildning under pandemin

Professorn med globalt engagemang. Följ barnmorskan Marie Klingberg-Allvin, professorn med globalt engagemang, när hon bloggar om barnmorskan, kvinnors hälsa och rättigheter, srhr med fokus på global hälsa under #barnmorskansår2020.

Kvalitet i barnmorskeutbildning under COVID-19 pandemin

Covid-19- pandemin har skapat utmaningar inom både hälso-och sjukvårds system och inom utbildning och forskning globalt. Behovet av att utbilda barnmorskor ställs på sin spets för att säkra tillgången till vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård i de länder som drabbats värst. Pandemin har även skapat möjligheter och driver utvecklingen av olika pedagogiska former inom barnmorskeutbildning globalt. En viktig plattform för arbetet är WHOs ramverk: Strengthening quality midwifery education for Universal Health Coverage 2030: Framework for action, som lanserades tidigare i år. Svenska barnmorskor har varit med vid upprepade expertgruppmöten som ligger till grund för ramverket. I olika globala fora diskuteras och delas det just nu erfarenheter av att ställa om undervisning till digital lärmiljö och olika lösningar för klinisk verksamhetsledd undervisning.
Högskolan Dalarna har sedan 15 år utvecklat nätbaserat lärande vilket har implementerats inom de flesta kurser och program som ges vid lärosätet.  Vårt barnmorskeprogram var tidigt med i utvecklingen och det har skapat flexibilitet för både studenter och lärare och bidrar till kvalitet i våra utbildningar. Vår expertis och erfarenhet har också skapat möjligheter för internationella samarbeten utanför Sverige. Vi startade en nätbaserad master i SRHR i Somaliland 2011 och konceptet har utvecklats och förts över till Bangladesh. Sedan 2016 är Högskolan Dalarna partner med UNFPA, Bangladesh för att stärka barnmorskelärares kompetens vid 38 skolor. Sedan 2016 har ca 150 lärare utbildats genom så kallad ”blended-learning” och under 2020 helt nätbaserat.
Kerstin Erlandsson, barnmorska och docent är projektledare och tillsammans med medarbetarna Farida Begum och Pronita Raha vid UNFPA i Bangladesh, delar hon erfarenheterna av att utbilda lärare och använda digital lärmiljö i ett låg-inkomst sammanhang under den pågående pandemin:

Är nätbaserat lärande av hög kvalitet möjligt i Bangladesh?

Lärarlaget vid Högskolan Dalarna, som sedan 2016, rest från Sverige till Bangladesh minst fyra gånger per år kan, på grund av Covid-19 pandemin, inte flyga dit längre. I mars 2020 fick vi igenom ett virtuellt möte med representanter från Unfpa i Bangladesh veta att alla resor skulle ställas in för resten av året och därmed för resterande del av de Bangladeshiska barnmorskelärarnas magisterprogram vid Högskolan Dalarna. Hur skulle vi nu bedriva undervisningen? Om någon berättat det för oss eller för våra kollegor i Bangladesh för ett år sedan hade vi sagt att det är omöjligt att föreläsa, handleda, följa upp kvalitetsförbättringsarbeten av olika slag och examinera enbart virtuellt utan fysiska möten i ett klassrum. Men det var inte alls omöjligt. Det gick riktigt bra!

När Högskolan Dalarna utvecklade magisterprogrammet 2016 var den pedagogiska modellen nätbaserat lärande som har sin bas i en digital lärmiljö blandat med fysiska träffar så kallad ”Blended learning” på Dhaka Nursing College i Bangladesh. Barnmorskelärarna reste med buss och tåg, ibland i dagar och nätter för att möta lärarlaget från Dalarna som åkte lika länge från Sverige till Dhaka. Det ansågs inom UNFPA och regeringen i Bangladesh att blended learning, med inslag av fysiska träffar, var den modell som gav kunde säkerställa kvalitet i undervisning. Men nu skulle all undervisning ske i den digitala lärandemiljön. Det visade sig handla mest om att ändra attityd till nätbaserat lärande när det gäller den teoretiska utbildning vi bedrev. Den stora utmaningen är att bedriva metodövningar och klinisk utbildning för barnmorskor vilket är halva barnmorskeutbildningen. Pedagogiken kan vara en utmaning i omställningen från klassrumsundervisning till digital men för samtliga teoretiska ämnen är det möjligt och kan till och med förbättra kvaliteten på utbildningen.  

När lärarlaget vid Högskolan Dalarna, på grund av COVID 19 pandemin, inte kunde resa mer var vi förberedda på ren nätbaserad undervisning i och med att vi sedan länge utvecklat och testat undervisningsformer och rättssäker examinering digitalt. 

Studenterna då, ställde barnmorskalärarna i Bangladesh om lika lätt som vi lärare? Ja, de ställde lätt om från blandad modell till helt digital. Lärarlaget på Högskolan Dalarna upplevde att våra studenter, barnmorskelärarna i Bangladesh blev mer aktiva och ansvarstagande för sitt eget lärande än någonsin tidigare. Lärarlaget på Högskolan Dalarna blev samtidigt mer strukturerade än vi varit och kraven ökade både på studenterna och lärare vilket i sin tur ökar kvalitet.  Vi utmanades pedagogiskt och fann nya vägar. Vid tiden för omställningen handledde vi examensarbeten och analyserade forskningsdata i grupper steg för steg. Samtliga studenter skickade in sina uppgifter i tid och vi genomförde analysen tillsammans på ett unikt sätt. Likafullt ser vi värdet i att vi hade träffats i klassrummet där kanske grunden lades för att främja ”vi känslan”, samarbetet och därmed programmets genomförande trots pandemin och situationen som uppkom. Nätbaserat lärande sätter studenten i centrum och kräver en ökad självständighet och ansvarstagande hos studenten vilket gör hen mer aktiv.  Sammantaget är det en pedagogisk modell som ger ökad kvalitet i högre utbildning genom att studenter utvecklar kritiskt tänkande, självständig reflektion och en analys förmåga.  

Samtidigt som barnmorskelärarna i Bangladesh gick magisterutbildning vid Högskolan Dalarna så bevittnar de COVID-19-utbrottet och berättar för oss hur kvinnor och barn drabbades av pandemin. Kvinnor och barn påverkades av nedstängningarna med brist på pengar och mat när familjeförsörjarna blev arbetslösa. Andra hälsorelaterade problem som tillgång till vacciner, abortvård, preventivmedel berövades dem medan allt fokus var på COVID-19-fallen. Våra studenter, barnmorskelärarna som, liksom sina studenter, inte kunde gå till universitet längre på grund av pandemin, var viktiga resurser i hälso-sjukvårds systemet och de gick till överfulla sjukhus för att arbeta med COVID-19 patienter och de fick själva sjukdomen.

Barnmorskelärarna var innovativa och använde sociala medier för den teoretiska undervisningen i barnmorskeprogrammen i Bangladesh. Dom hade möten med sina elever i realtid för att diskutera och ge instruktioner om vad studenterna skulle studera och var de kunde hitta läromedel på Youtube. Studenterna som satt hemma studerade de teoretiska kurserna med plan att göra den kliniska praktiken efter pandemin. För metodövningar används det som fanns upplagt på Youtube. Det rådde stor osäkerhet om hur säkra examinationer skulle gå till virtuellt. Här finns en utvecklingspotential av examinationsformer men det krävs även reflektion över hur man även hur vi ser på de examinerande momenten. Ser vid dem som slutprodukt eller som ett medel för att lära för livet?

Högskolan Dalarna har varit svensk pionjär på nätbaserat lärande

Högskolan Dalarna (HDa) har sedan 15 år arbetat strategiskt och medvetet med den pedagogiska utvecklingen för nästa generations lärande (NGL) och inom det utvecklat nätbaserade kurser och program. NGL centrum har varit ett nav i den pedagogiska utvecklingen på HDa och arbetar nära lärare i utvecklingen av lärandeprocesser, digital lärmiljö och egenutvecklade system och plattformar som möjliggör synkron interaktion och kommunikation mellan studenter och lärare.

Den nuvarande pandemin har skärpt användningen av digital lärmiljö vid Högskolan Dalarna och vi vill fortsatt bidra med att skapa möjligheter till högkvalitativt nätbaserat lärande vid barnmorskeutbildningar i Bangladesh med möjlighet till spridning i övriga världen.  Det behövs nya pedagogiska lösningar och teknik för att bygga upp det som gick förlorat i COVID-19-pandemin för att, i linje med den svenska utrikespolitiken, utbilda barnmorskor för framtidens behov på ett hållbart sätt. Med stöd från UNFPA kommer Högskolan Dalarna även under 2021 och 2022 att fortsätta arbetet med att stärka den pedagogiska kompetensen hos barnmorskelärarna i Bangladesh med utökat fokus på pedagogisk utveckling kopplat till digital lärmiljö.

WHO webbinarium 18 november om kvalitet i barnmorskeutbildningen

Den 18 november 2020 håller Världshälsoorganisationen (WHO) ett webbinarium med fokus på kvalitet i barnmorskeutbildning, Developments in Midwifery Education. Här presenteras WHOs ramverk för Kvalitet i Barnmorskeutbildning tillsammans med erfarenheter av samarbeten för kapacitetstärkande av barnmorskelärare och lösningar under COVID-19 pandemin.

Text: Marie Klingberg-Allvin och Kerstin Erlandsson

___________________________________________________________

WHO CC Midwifery Network Webinar: Developments in Midwifery Education
November 18, 2020 from 14:00 to 15:00 hours Central European Standard Time with presentations from:

Fran McConville SRN, SCM, BSc, MA Econ, Technical Officer Midwifery WHO HQ

Pragati Sharma RNRM, MPH, MPP, Midwifery Consultant, WHO India Office

Marie Klingberg-Alvin RNM, PhD, Professor in Global Sexual and Reproductive Health, Dalarna University, Sweden and Adjunct Professor, School of Nursing, University of Michigan, US

Jama Ali Egal RNM, PhD student, Dalarna University, Associate dean in Midwifery, University of Hargesia, Somaliland

Ruth Zielinski PhD, CNM, FACNM, FAAN Clinical Professor &Midwifery Graduate Program Director University of Michigan School of Nursing

Webbinarium 18 november 2020, information och zoomlänk .

___________________________________________________________