Samordningsbarnmorskorna Lena Axén och Petra Pålsson deltog som föreläsare i Svenska Barnmorskeförbundets webbinarium Covid-19 – Kunskapsläge och nya arbetssätt med sitt föredrag Utmaningar och möjligheter på barnmorskemottagningarna under rådande pandemi.

Pandemin har helt klart utmanat barnmorskemottagningarnas arbete

Samordningsbarnmorskorna Lena Axén från Uppsala och Petra Pålsson från Region Skåne var två av föreläsarna på webbinarium »Covid-19 – Kunskapsläge och nya arbetssätt«. Här delar de med sig av sina erfarenheter av barnmorskemottagningarnas arbete under pandemin.

Hur har arbetet på barnmorskemottagningar påverkats under pandemin?

När det gäller graviditetbesöken så har det generellt under pandemin enbart varit den gravida som getts möjlighet att komma till barnmorskemottagningen för besöket, med vissa regionala och lokala variationer utifrån smittspridningsläge. Istället har den blivande medföräldern erbjudits att vara med digitalt och på några ställen har det varit möjligt att erbjuda hen att följa med på vissa av besöken. Föräldragrupper har i princip varit helt inställda sedan förra våren. Digitala föräldragrupper där föräldrar kan mötas och utbyta erfarenheter kan erbjudas i vissa regioner, i några regioner är det på väg men möjligheten har försvårats på grund av sekretesskrav för digitala verktyg vilket ej är löst i alla regioner ännu.  Preventivmedelsrådgivning, STI-testning och arbetet med cervixcancerprevention på Barnmorskemottagning (BMM) har också till viss del fått stå tillbaka.

Vad har hänt i nationell samverkan?

Sedan långt tid före pandemin finns nationella nätverk för samordningsbarnmorskor, mödrahälsovårdsöverläkare och mödra-barnhälsovårdspsykologer. Samarbetet i dessa nätverk har ytterligare fördjupats nu under pandemin. Vi har bland annat samverkat kring prioriteringsstöd som sedan anpassats regionalt och kring material för förlossnings- och föräldraförberedelse.

Den förlossnings- och föräldraförberedande informationen på 1177.se  har stärkts och det finns också andra nya regionalt inspelade filmer och föreläsningar fritt tillgängliga. Listor med länkar till webbaserat stöd för blivande föräldrar har sammanställts regionalt men med digitalt material finns en risk för envägskommunikation och det är viktigt att barnmorskan fortfarande finns tillgänglig för uppföljande frågor och reflektion.  Därför tog vi samordningsbarnmorskor fram ett material som ger barnmorskan stöd och struktur i att erbjuda förlossnings- och föräldraförberedelse under pandemin. Materialet som kan utvecklas och anpassas regionalt beroende på förutsättningarna i regionen kan fås av samordningsbarnmorskan i respektive region.

Vilka utmaningar och möjligheter finns idag?

När det enbart är den gravida som har möjlighet att komma på besöken på barnmorskemottagningen kan det vara svårare att få en samlad bild av behoven hos båda blivande föräldrar och det finns en risk att missa psykosocial problematik. Ett större ansvar läggs på den gravida att förmedla frågor och information mellan barnmorskan och medföräldern. Det blir viktigt att hitta lösningar för att involvera medföräldern.

Behovet av att kunna erbjuda digitala besök har påskyndat lösningar för videobesök. Vissa besök kan erbjudas digitalt med bibehållen säkerhet men det är viktigt att göra en ordentlig riskbedömning kring vilka besök det gäller. Alla patienter önskar inte heller eller har inte möjlighet att använda digitala besök.

Alternativa lösningar för att klara tillgängligheten för preventivmedelsrådgivning har behövts och här har SFOGs rekommendationer varit vägledande. Långtidsverkande preventivmedel (LARC) är rekommenderat förstahandsval men kräver ett fysiskt besök och vissa regioner har signalerat om minskad LARC-förskrivning under pandemin. Det finns helt klart fördelar med att kunna erbjuda digitala besök men det är inte ovanligt att det vid besöket framkommer behov av STI-testning eller att det uppdagas att kvinnan inte tagit cellprov på länge. Fler har istället fått hänvisas till självtest av STI med risken att inte alla beställer och gör testet. När kontakten med barnmorskan minskar kan det leda till minskat stöd i frågor som rör reproduktiv och sexuell hälsa.

Pandemin har helt klart utmanat barnmorskemottagningarnas arbete men också öppnat nya möjligheter som vi kan ta med oss och utveckla framöver. Det utökade och förbättrade nationella samarbetet, med samverkan kring material och rutiner, är en stor tillgång och gagnar jämlik vård.

Lena Axén  · Samordningsbarnmorska · Region Uppsala
lena.axen@akademiska.se
Petra Pålsson · Samordningsbarnmorska och med dr · Region Skåne
petra.palsson@skane.se

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets webbinarium 25 mars 2021
»Covid-19 – Kunskapsläge och nya arbetssätt«
Utmaningar och möjligheter på barnmorskemottagningarna under rådande pandemi
Lena Axén  · Samordningsbarnmorska · Region Uppsala
Petra Pålsson · Samordningsbarnmorska och med dr, Region Skåne

___________________________________________________________