Karin Pettersson, docent, överläkare, sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset

Pandemi 2020: Vi måste ta höjd för att medarbetare blir sjuka

I början av året kunde vi läsa om en ny sjukdom i Kina. Det tog inte lång tid förrän alla hade hört talas om pandemi, coronavirus och covid-19.

Ett nytt virus, en smittsam infektionssjukdom, som ingen riktigt visste hur den skulle komma att påverka människors liv, samhällen, länder, ekonomier och faktiskt hela världen. Vi visste inte heller säkert om gravida var en riskgrupp.

INFPREG – Kunskapscentrum för infektioner under graviditet är den webbsida som har information om olika infektionssjukdomar och hur de påverkar kvinna/mor och foster/barn. Infpreg:s redaktör docent Karin Pettersson, överläkare och sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset, var snabb med att samla ihop övriga experter inom Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG) och Svenska Neonatalföreningen och redan i början av mars sammanställde de ett första underlag för hur mödra- och förlossningsvården och neonatalvården skulle hantera Covid-19. Dokumentet förankrades och uppdaterades i april (version2.0).

Idag vet vi mer om covid-19. Vi har data via Graviditetsregistret och flera forskningsprojekt pågår.  På Folkhälsomyndighetens hemsida finns särskild information om Covid-19 för gravida och där hänvisas också till information på INFPREG och till SFOG.

Gravida bör vara extra försiktiga och undvika smitta i sen graviditet. En svår luftvägsinfektion under sen graviditet och förlossning kan innebära risker för kvinnan. Risken för allvarlig sjukdom kan öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck eller diabetes.

Gravida med uttalad övervikt, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes eller med ett arbete som medför hög risk för smitta bör därför diskutera med sin arbetsgivare. I vissa fall kan omplacering eller avstängning bli aktuell. Försäkringskassan kan då ta ställning till så kallad graviditetspenning.

Barn kan smittas med covid-19 men det verkar vara väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Därför behöver inte fullgångna friska barn separeras från mamman efter förlossningen på grund av smittrisk. Enligt tillgängliga studier är inte bröstmjölk en smittkälla.

Hallå där Karin Pettersson, jag ställde några frågor till dig i början av pandemin. Hur svarar du idag? Är gravida en riskgrupp?

Fortfarande gäller att ”bara” gravid ej är riskgrupp för svår sjukdom (Covid-19). Men gravida ska vara väldigt försiktiga från graviditetsvecka 35-36.

Har Sverige haft några svåra sjukdomsfall av gravida/förlösta kvinnor?

Det är 18 patienter som vårdats på IVA på grund av Covid-19 och svår andningsinsufficiens (uppgifter till och med sista juni 2020).

Påverkar viruset fostret/barnet?

Det finns data (fallrapporter) och en viss överföring av virus kan ske, men det verkar vara extremt sällsynt och det är inga rapporter om svår sjukdom på grund av Covid-19 hos nyfödda barn.
Vi har idag mer stöd för samvård av mor och barn och amning.

Har Sverige haft några svåra sjukdomsfall av sjuka nyfödda barn?

Jag känner ej till något fall, hittills finns inga rapporter om det.

___________________________________________________________

Försiktighetsprincipen ska råda för gravida

Arbetsmiljöverket har yttrat att försiktighetsprincipen ska råda för gravida när det gäller Covid-19 på arbetsplatsen. Gravida (personal) ska inte vårda covidpatienter. Det slogs fast i september efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Kunskapsläget är oklart men vissa risker finns för gravida menar Arbetsmiljöverket. Här har arbetsgivaren ett ansvar.

SFOG har gått ut med en stark rekommendation om att gravida bör ta ut föräldrapenning från och med graviditetsvecka 36. Graviditetspenning kan beviljas om en gravid kvinna har ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i arbetsmiljön och arbetsgivaren inte kan omplacera till andra arbetsuppgifter.

___________________________________________________________

Vad ska vården ge för information till de gravida kvinnorna?

Samma råd som till alla och att gravida bör vara extra försiktiga för att undvika smitta i slutet av graviditeten, inför förlossningen. Gravida bör diskutera detta med sin arbetsgivare. Kanske känner inte alla barnmorskor och läkare till att högriskpatienter kan få graviditetspenning långt tidigare under graviditeten.

Är det idag möjligt att helt undvika kontakt med Covid-19 när man arbetar kliniskt inom förlossningsvården?

Nej, det går inte, eftersom vi inte vet vem som är smittad/smittsam när vi inte screenar alla patienter. Därför gäller det att vi följer råd om hygienrutiner och skyddsutrustning.

Vad har ni lärt er av den här typen av omställning som pandemin inneburit? 

Vi har lyckats ställa om ganska snabbt och det gällde både den kliniska handläggningen och skyddsutrustning.
Vi vet nu att det fungerar med digitala möten men jag tror att vi går tillbaka till mer fysiska möten igen när detta är över.
Kvinnor vill ta med sig sin partner vid besök och kontroller under graviditeten. Det finns ett missnöje på grund av att det inte varit möjligt under pandemin, även om partner varit med digitalt och det fungerat bra i många fall. Det har varit svårt med digitala möten när vi behöver använda tolk. Trepartssamtal med tolk är svårt.

Vilka nya arbetssätt tror du permanentas?

Digitala möten kommer att finnas kvar, framför allt administrativa möten. Det sparar också tid att slippa resa. I den kliniska verksamheten tror jag att bara partner på BB (eftervården) blir kvar. Det är så korta vårdtider på BB, och vi har upplevt att det skapat ett lugn för både de nyblivna föräldrarna och för personalen när det inte är några övriga besök på BB.

Har du och dina kollegor och medarbetare haft semester i år?

Ja.

Vad har fått stå tillbaka under den här tiden (2020)?

Vi har inte haft medarbetarsamtal, inte några löneförhandlingar, förbättringsprojekt som involverat flera med större möten har blivit inställda. Kompetensutvecklingen har drabbats, fortbildningskurser och ST-kurser för läkare har ställts in.

Har ni hållit er friska?

Det var enstaka sjukdomsfall i våras. Den senaste veckan (slutet av oktober) har vi sett en oroande utveckling med sjuka medarbetare som testats positiva. Det är ansträngande med alla sjukluckor och en oro i organisationen på grund av det. Hur har personalen blivit smittad? Hemma eller på jobbet? Hur ska vi göra med skyddsutrustning? Ska vi börja screena alla patienter igen?
Vi tar å andra sidan fler prover nu än i våras, det blir fler positiva svar, och det är bra att de som är sjuka och smittsamma är hemma.

Orkar ni med en andra våg?

Sjukluckor påverkar orken. Förlossningsvården har pågått som vanligt, hela tiden, under hela pandemin. Det är jättetungt att ha sjukluckor varenda vecka. Hur ska vi lägga schema? Vi måste ta höjd för att medarbetare blir sjuka.

___________________________________________________________

Nu ökar smittspridningen

Vi hade börjat slappna av och vant oss av vid dagliga presskonferenser men nu ökar smittspridningen igen och det kommer rapporter om skärpta allmänna råd i olika regioner. I våras drabbades framförallt Stockholm och Sörmland. Nu har vi hört om ökad smittspridning i Uppsala och Skåne men även i Stockholmsregionen, Västra Götaland och Östergötland. I Europa diskuteras nya restriktioner i ett antal länder, bland annat Spanien, Tyskland och Frankrike. Covid-19 finns här och är något som vi alla fortsatt måste förhålla oss till både i arbetslivet och privat.

Hälso- och sjukvården får på nytt ställa om och ställa in sig på att fler kan bli sjuka i Covid-19. Förlossningsvård går aldrig att ställa in och är beroende av kompetent och erfaren personal. Barnmorskor och förlossningsläkare är ett måste. Räcker bemanningen?

Inför 2021: hur ser kompetensförsörjningen ut?

Det är väl som vanligt, svarar Karin Petersson. Förlossningsvården behöver och är beroende av erfarna obstetriker och barnmorskor. Obstetriker är det inte något problem att rekrytera, det är rekryteringen av barnmorskor som är ett problem.

___________________________________________________________

Verksamheterna har olika/egna regler för var som gäller för medföljande partner (anhörig) och besök inom hälso- och sjukvården/mödra- och förlossningsvården.

Infpreg.se har informationen om Covid-19 och graviditet som uppdateras kontinuerligt. Det finns kapitel riktade till både allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal.

Svenska Läkaresällskapet arrangerar Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. ”State of the Art Covid-19” den 15–16 december 2020

___________________________________________________________