Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Svenska Barnmorskeförbundet utgör remissinstans för olika myndigheter, regeringen och andra sammanhang som till exempel den nya organisationen för kunskapsstyrning med Nationella programområden (NPO).

Kvinnovårdens NPO för ”Kvinnosjukdomar och Förlossningsvård” har skickat ut några remisser varav en av de mer intressanta och uppmärksammade var hur graviditeter vid överburenhet ska hanteras. Svenska Barnmorskeförbundet svarade utifrån de problem och utmaningar vi bland annat kan se kring en ökning av induktioner och undanträngningseffekter.

En utredning om barns och ungdomars framtida hälso- och sjukvård tillsattes av Regeringskansliet för några år sen och har nu lämnat sitt slutbetänkande.
Utredningen inbegriper graviditet och barnet upp till och med 20 år och är en del i den stora omställning som pågår i vårdsektorn mot så kallad god och nära vård. Hur denna omställning kommer påverka de verksamheter barnmorskor befinner sig i går ännu inte att överblicka. Det handlar om genomgripande förändringar för hela vården, och i synnerhet primärvården, men det kommer sannolikt att påverka både barnmorskemottagningarnas och ungdomsmottagningarnas arbete.

Arg-rapporten Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv hälsa (2008, reviderad 2016) som arbetades fram gemensamt av Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi kan därmed delvis ha spelat ut sin roll. Utredarna har bland annat föreslagit att Socialstyrelsen ska utreda hur ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga kan utvecklas för att uppnå en mer jämlik, sammanhållen och tillgänglig vård där även hälsodatainsamling och kvalitetsregister föreslås få en viktig roll. Graviditetsregistret beskrivs som ett väl fungerande register med hög anslutning, som kan bli användbart för att följa barns och ungas utveckling genom datainsamling och samordning av olika register. Barns och ungas vård är fragmentiserad i hela vårdkedjan och det handlar i många fall om bristande samverkan. Detta ska nu förändras.

Hur påverkar den nya utredningen oss barnmorskor?
Processen mot en sammanhållen vård kring barn och unga kommer att ta tid att utveckla och i det arbetet ska vi som förbund vaka över att barnmorskor och hela teamet blir delaktiga. Ungdomsmottagningarnas roll har lyfts fram under hela utredningen och beskrivs som första linjens primärvård både för att kunna ta hand om ungdomars psykisk ohälsa och deras behov kring sexualitet och reproduktiv hälsa. Ungdomsmottagningarna utgör en viktig lågtröskelverksamhet och Svenska Barnmorskeförbundet har i flera remissvar skrivit att vi anser att deras roll ska tydliggöras genom en nationell reglering. Vi har också fört fram att de riktlinjer och rekommendationer som finns både för mödravård och ungdomsmottagningar måste vara en del i arbetet med att utveckla hälsovårdsprogrammet. I det arbetet är det extra viktigt att sakkunniga barnmorskor och övriga i teamet är delaktiga, det gäller i synnerhet företrädare från ungdomsmottagningarna. Sammanfattningsvis kommer det goda intentioner ur den här utredningen, men det är lång väg kvar till både beslut och handling även om Socialstyrelsen redan har inlett en förstudie om hälsovårdsprogrammet.

Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

”Börja med Barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård.”
Slutbetänkande SOU 2021:78

”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och Unga”
Delbetänkande SOU 2021:34

___________________________________________________________

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

___________________________________________________________

Kvinnors hälsa och förlossningsvård Sveriges Kommuner och Regioner

___________________________________________________________

Ungdomsmottagningar och ungas sexuella hälsa Sveriges Kommuner och Regioner 

___________________________________________________________