Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Jämställdhet, makt och kamp

I svåra ekonomiska tider hamnar ofta kvinnodominerande, könskodade yrken långt ner i prioriteringen när det gäller de stora pengar som bör skjutas till.

Över 50 procent av alla barnmorskor arbetar deltid och det finns inget som tyder på att deltidsjobbandet ska minska. Jag har länge lyft att frågan är starkt förknippad med vår pensionsutveckling och de avtal som skrivits tidigare. Jag var med då Vårdförbundet förhandlade bort möjligheten att gå i pension två år tidigare. Nu är det ett minne blott. Men faktum kvarstår: det är helt oacceptabelt att alla barnmorskor som tvingats subventionera usla arbetsmiljöer med egenvald deltid dessutom ska drabbas av låga pensioner. Rätten att orka jobba heltid är verkligen en stor kvinnofråga!

Heltidsmåtten behöver moderniseras inom kvinnodominerade yrken där vi använder oss själva som arbetsverktyg. Omsorg kräver mycket kraft och energi och sådant arbete måste ske i en miljö som ger möjlighet att vara professionell med bibehållen ork – även på fritiden. Det är en utmaning att skriva lokala avtal och hitta utvägar för att lindra arbetsbördan, men vi ger oss inte utan nöter på tillsammans.

Jämställdhetsmyndigheten beskriver att det är långt kvar till ekonomisk jämställdhet. Inkomstgapet mellan kvinnor och män ökar. År 2022 räknade Kommissionen för jämställda livsinkomster ut att det kommer ta 100 år innan inkomstgapet mellan kvinnor och män sluts. Samtidigt är allt fler kvinnor sjukskrivna. Fyra av fem (79 procent) av alla som är sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar är kvinnor. Kunskapen om att det i många fall handlar om arbeten där kraven är höga samtidigt som tillgången på resurser är låg är väl känd. Det saknas ofta goda möjligheter till inflytande och makt över arbetssituationen. För barnmorskors del handlar det också om maktstrukturer, brist på inflytande över de professionella frågorna, och tidsbrist för att kunna jobba utifrån evidens.

Barnmorskekunskapen är unik och har utvecklats under lång tid. Den måste vi barnmorskor tillsammans förvalta. Vi ska läsa på, hålla oss uppdaterade, minnas vår etiska kod och vara modiga. Vi kan inte förlita oss på att möjligheter kommer till oss av vänlighet. När det skaver måste vi stå upp för vår professions kunskap. Det gagnar kvinnor, ungdomar och familjer.

___________________________________________________________

Läs hela Ordförande har ordet i Jordemodern nr 2 april 2024.

___________________________________________________________

Rapport ”Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt – om barnmorskors arbetsmiljö, kompetensutveckling och semestersituation” (Svenska Barnmorskeförbundet SRAT 2022).

___________________________________________________________