Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Enkätsvar efterlyser bättre eftervård och amningsstöd

Drygt ett år har gått sedan Graviditetsenkäten släpptes och kvinnor började ge besked på hur de ser på vården före, under och efter barnafödandet.

Från den 1 december 2020 till och med den 30 november 2021 skickades över 300 000 enkäter ut till gravida och nyblivna mödrar. Drygt 172 000 besvarades vilket innebär att ungefär 55 procent av alla som ska föda och har fött barn svarade.

Bortfallsanalysen visade att de som svarade på enkäten är relativt representativa för nyblivna mödrar. Att färre utlandsfödda svarade förbättrades när enkäten översattes till engelska, arabiska, farsi, finska, franska, spanska och somaliska. En grupp kvinnor saknar e-legitimation eller möjlighet att logga in för att besvara enkäten oavsett de förbättringar som skedde. Detta blev tydligt när covid-vaccineringen för gravida tog fart. Det var en markant skillnad i vaccinationsgrad i områden med fler utlandsfödda gravida kvinnor. Informationen har inte alltid nått fram trots ett ambitiöst informationsarbete av barnmorskor inom graviditetsvården. Där har doulor och kulturtolkar kunnat hjälpa Folkhälsomyndigheten att hitta nya sätt att få kontakt och kommunicera.

Vilka trender syns i enkätsvaren efter ett år?

Eftervården och amningsstödet är fortsatt områden som behöver utvecklas. Exempelvis hade 28 procent av de som svarat ett år efter födseln önskat hjälp med råd och behandling av fysioterapeut eller uroterapeut på grund av besvär från underlivet. Det är en anmärkningsvärt hög siffra och ett underbetyg till hur vården efter födsel organiseras. Vilket bekräftas av en annan fråga som visade att 12 procent hade urinläckage eller ofrivillig urinavgång 1-3 gånger/vecka eller dagligen åtta veckor efter födseln. Tråkigt nog ses samma siffror ett år efter födseln samtidigt som fler har besvär 1-3 gång/månad.

Resultatet visar också att andelen kvinnor som inte visste var de skulle vända sig vid psykisk (21 procent) och fysisk ohälsa (32 procent) ett år efter födseln var större än väntat även om vi sedan tidigare vet att den postnatala vården brister

När det gäller amning upplevde 22 procent, med amningsproblem åtta veckor efter födseln, att de inte fick tillräckligt med stöd. Det är sorgligt och visar på vikten av att amning måste få tillräckliga resurser för att alla kvinnor ska få det personcentrerade möte som de borde ha rätt till. Vi måste överhuvudtaget prata mer amning och driva politik kring att det ska finnas en ordentlig organisation för att stötta alla som vill amma.

I tillägg finns det cirka 60 000 fritextsvar där kvinnor berättar och har synpunkter. Varje verksamhet har tillgång till de svar som kopplas till den egna verksamheten. Jag har lyft frågan om att tillgång till avidentifierade fritextsvar utifrån vissa sökord skulle vara ovärderligt för att se trender och återkommande problem som behöver uppmärksammas även på en mer övergripande nivå. Vi får se om det går att få fram sådan data. Under tiden kan ni fråga i era verksamheter hur ni kan få tillgång till fritextsvaren för analys och diskussion. Det handlar om respekt för allt arbete som lagts ned av gravida och födande kvinnor med syfte att ge oss respons och feedback.

Den 8 mars släppte WHO släppte en ny välkommen riktlinje om abortvård, Abortion care guideline. Riktlinjen pekar tydligt mot en mer human och nära abortvård för att förebygga 39 000 dödsfall per år och mängder av skadade kvinnor. Svensk abortvård har kommit långt och arbetar redan med uppgiftsväxling och att barnmorskor handlägger medicinska aborter i stor utsträckning. De kirurgiska aborter som utförs, görs av läkare. För första gången inkluderar riktlinjen även att telemedicin kan användas för att öka tillgängligheten vilket framgångsrikt använts i ett antal länder under pandemin men inte i Sverige.

Hej så länge!
Eva

___________________________________________________________

Äntligen lanseras Graviditetsenkäten 28 sept 2020

___________________________________________________________

Graviditetsenkäten Sveriges Kommuner och Regioner

Graviditetsenkäten 1177 Vårdguiden

___________________________________________________________

Mer om Amning i Jordemodern nr 2 April 2022 och i Kunskapsunderlag Hållbar livsstil (2021) Svenska Barnmorskeförbundet.

Policydokument Amning (2020) och Vård efter förlossning (2021) Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________