Barnmorskorna Eva Nordlund och Ulrica Sjöstrand.

Äntligen lanseras Graviditetsenkäten

Svenska Barnmorskeförbundet har sedan start varit delaktiga i arbetet och vi glädjer oss åt att graviditetsenkäten nu skickas ut.

Från och med den 1 oktober kan kvinnor berätta om hur de upplever vården under graviditet, förlossning och eftervård. Initialt kommer enkäten på svenska och engelska men redan under hösten 2020 kommer översättningar till flera olika språk.

Resultaten ger dig som barnmorska möjlighet att ta del av vad kvinnorna tycker om vården men även värdefulla kunskaper om hur kvinnor upplever sin hälsa i olika perspektiv.

Tillsammans med kvinnorna vill vi barnmorskor påverka utformningen av vården och driva de förändringar som är nödvändiga. Genom resultaten blir det möjligt att för första gången få en nationell och övergripande kunskap om hur kvinnor idag upplever sin graviditet, förlossningen och tiden efter barnets födsel.

Du som barnmorska behöver bidra till en bra svarsfrekvens genom att informera de patienter du möter om enkäten och hur det går till att ta del av den.

Resultaten presenteras i Graviditetsregistret.se och på www.patientenkat.se.
Mer utförlig information om graviditetsenkäten kan du som barnmorska få av din chef eller på SKRs hemsida.

Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Ulrica Sjöstrand styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Aktuellt på barnmorskeforbundet.se:
Graviditetsenkäten – enkät till gravida och nyblivna mammor

En ny Nationell Patientenkät, Graviditetsenkäten, börjar skickas ut den 1 oktober 2020. Syftet med enkäten är att få svar på hur kvinnor upplever vården inför, under och efter förlossning.

___________________________________________________________________________

Frågorna i enkäten handlar både om erfarenheter och upplevelser av vården men också om hälsan före, under och efter förlossning. Enkäten tar till exempel upp frågor som rör bemötande hos barnmorskan under graviditeten samt hur den psykiska och fysiska hälsa har varit under året efter förlossningen.

____________________________________________________________________________

Frågorna i enkäten har utformats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Graviditetsenkäten genomförs inom ramen för överenskommelsen med regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

___________________________________________________________________________

Mer utförlig information om graviditetsenkäten finns på SKRs hemsida.
Kvinnor som är målgrupp för att besvara enkäten kan läsa mer om enkäten på 1177.se/graviditetsenkaten

___________________________________________________________