Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Direktutbildning ger möjlighet till fördjupning

En utredning –Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska – kom nyligen med ett betänkande som nu är ute på remiss.

Utredningens uppdrag var att ta reda på om Sverige uppfyller sitt åtagande i förhållande till det så kallade EU Yrkeskvalifikationsdirektivet och att barnmorskeutbildningarna når sina mål. Glädjande kan vi konstatera att så var fallet. Däremot kommenterar utredarna att det kan vara så att det inte räcker med enbart uppfyllda krav gentemot EU eftersom den svenska barnmorskan arbetar inom ett brett verksamhetsområde som inte motsvarar hur det är i övriga länder.

Lärosätena, studenterna och professionsorganisationerna har lyft fram att utbildningen är för komprimerad, skapar stress och i vissa delar ger bristfälliga möjligheter till bredd och fördjupning. Det skapar otrygghet och kan göra att det finns studenter som väljer att inte stanna i yrket eller att det är först ute i klinik som de har möjlighet att lära på djupet. Sammantaget ansåg utredarna att en förändrad barnmorskeutbildning behöver utredas ytterligare och även en möjlig direktutbildning till barnmorska. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslås få i uppdrag att se över dagens påbyggnadsutbildning till barnmorska medan Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda behovet av ett bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården.

Svenska Barnmorskeförbundet, som består av sina 25 lokalföreningar, har enhälligt röstat för att driva frågan om att utreda direktutbildning till barnmorska. En direktutbildning ska varken göra avkall på de naturvetenskapliga kunskaper som behövs eller den akademiska nivån. Vi förordar att utbildningen förlängs till fem år för att uppnå masternivå vilket är rimligt med dagens kvalificerade vård.

I en direktutbildning kan både barnmorskestudenter och barnmorskehandledare på ett helt annat sätt börja rikta fokus mot kunskapsområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Det kan ge utrymme för att göra VFU i lugnare takt, mer individualiserat och på olika praktikplatser. Även Utbildningsrådet ställer sig bakom att direktutbildning kan vara en bra utveckling för barnmorskeutbildningen.
I betänkandet beskrivs också självklart nackdelar som lyfts fram från andra aktörer som till exempel inlåsning i barnmorskeyrket och att användbarheten minskar för regionerna i samband med till exempel katastrofer och pandemier där barnmorskor kan användas till andra uppgifter. Bra eller dåligt? Jag anser att det kan ge en exklusivitet för barnmorskeyrket som också kan användas i förhandlingar kring villkor och lön.

Fakta är att många barnmorskor beskriver sjuksköterskeutbildningen som en transportsträcka för att bli barnmorska, vilket är slöseri med både resurser och tid. En direktutbildning kan innebära att yngre barnmorskor snabbare kommer ut i yrket och har större möjlighet till fördjupning och karriärutveckling. Oavsett vilken väg i yrket den enskilda barnmorskan väljer.

Hej så länge!

Eva

___________________________________________________________

Remiss SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska.

Remissen ska vara besvarad senast 31 oktober 2022.

_________________________________________________________