Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Om Swepis och fortsättningen

Swepistudien publicerades under senare delen av hösten och väckte snabbt många diskussioner hos allmänhet, media och inom våra professioner. Studien undersökte olika utfall i samband med induktion av förlossningen i graviditetsvecka 41 i stället för 42 som hittills varit praxis i Sverige. Studien avbröts i förtid när 2 760 kvinnor inkluderats mot planerade 10 038. Skälet var att 6 barn hade dött i kontrollgruppen, 5 fall av intrauterin fosterdöd och 1 fall av neonatal död.

I december beslutades att en liten arbetsgrupp skulle bildas med representanter från SFOG (Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi) och Svenska Barnmorskeförbundet. Syftet med arbetet var att komma fram till en gemensam syn på de resultat som framkommit i den HTA analys som vi fått möjlighet att läsa innan publicering. Det var också angeläget att företrädare för barnmorskor deltog i processen eftersom det är vår yrkesgrupp som möter och påbörjar diskussioner med de gravida redan under graviditeten och senare inom slutenvården som en del i ett team där vi vårdar kvinnorna och familjerna under induktionen.

HTA-analysen (som inkluderar 3 randomiserade kontrollerade studier) visar på ett resultat som vi behöver förhålla oss till. Det kan inte sägas att resultatet är helt självklart utan det finns metodologiska aspekter och förhållandevis svag evidens för att induktion i v 41 jämfört med 42 är säkrare för barnet. Media har delgetts resultaten från Swepi studien och gravida och deras familjer uttrycker oro. Det behöver vi ta på allvar naturligtvis.

Utöver riskerna för mor och barn belyser HTA analysen även hur en förändrad rutin påverkar organisationen, kan skapa undanträngningseffekter, ökade kostnader, etik och behov av bra och tydlig patientinformation.

I arbetsgruppen har vi värderat både underlaget i HTA analysen men också de problem det för med sig. En viktig fråga som Svenska Barnmorskeförbundet drivit är att det ska finnas bra och balanserad information för de kvinnor som ska fatta beslut om de vill induceras. Det behövs ett nationellt övergripande material för att både utgöra stöd för de gravida men även i de samtal som våra yrkesgrupper behöver föra.

Arbetsgruppen presenterade idag 31/1 2020 vårt arbete på SFOG:s möte med verksamhetschefer, Svenska Barnmorskeförbundet var på plats. Arbetet har redovisats i nedanstående punkter:

  • Kvinnor ska erbjudas en skriftlig och muntlig information om fördelar/nackdelar med induktion respektive exspektans vid 41 graviditetsveckor
  • Kvinnor som önskar bör erbjudas induktion vid 41 graviditetsveckor
  • En grupp inom SFOG/Svenska Barnmorskeförbundet tillsätts för att arbeta fram ett nationellt informationsmaterial angående fördelar och nackdelar med att induceras respektive avvakta spontan förlossningsstart fram till 42 graviditetsveckor

Nu går arbetet vidare till Nationella programområdet för kunskapsstyrning inom förlossning och kvinnohälsa (NPO). NPO gruppen kommer att arbeta vidare med en rekommendation till landets regioner, ta fram praktiskt stöd för att anpassa förlossningsvården. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med SFOG, Svenska Barnmorskeförbundet och med stöd av Socialstyrelsen.

Eva Nordlund Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Mia Ahlberg sakkunnig forskare för Svenska Barnmorskeförbundet

_________________________________________________________

Arbetsgruppen har bestått av Eva Nordlund ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med Mia Ahlberg sakkunnig forskare för Svenska Barnmorskeförbundet, Anna Hagman ordförande för Perinatal-Arg och sekreterare Maria Nelander Perinatal-Arg SFOG.

_________________________________________________________

Läs mer

Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at 42 weeks (SWEdish Post-term Induction Study, SWEPIS): multicentre, open label, randomised, superiority trial
BMJ 2019; 367 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l6131 (Published 20 November 2019) Cite this as: BMJ 2019;367:l6131

www.bevisadnytta.se/444872149

Induction of labour in earlier gestational weeks – Reflections on evidence and clinical practice. Author links open overlay panel Rikke DamkjærMaimburg https://doi.org/10.1016/j.srhc.2020.100487

Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at 42 weeks (SWEdish Post-term Induction Study, SWEPIS): multicentre, open label, randomised, superiority trial BMJ 2019; 367 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l6131 (Published 20 November 2019) Cite this as: BMJ 2019;367:l6131

_________________________________________________________________________

Pressmeddelande 2020-01-31 SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet

Mer information www.sfog.se

_________________________________________________________