Barnmorskan Ingela Wiklund, förbundsordförande 2007-2015. FOTO Juliana Wiklund Morethanwords

Om ledarskap: Bra ledare skapar trygghet på arbetsplatsen

Hur är det att vara barnmorska, chef och ledare? Vilka erfarenheter och tankar har barnmorskor?

Nu startar en ny blogg om ledarskap. Förhoppningen är att den ska erbjuda ett erfarenhetsutbyte med personliga texter och tankar om ledarskap skrivna av barnmorskor med erfarenhet av olika verksamheter och olika positioner som ledare och chef, både nationellt och internationellt.

Först ut är barnmorskan Ingela Wiklund som är VD för BB Stockholm och tidigare förbundsordförande i Svenska Barnmorskeförbudet. Hon har också varit ledamot i styrelsen för International Confederation of Midwives.

Barnmorskan Ingela Wiklund: Bra ledare skapar trygghet på arbetsplatsen

Min erfarenhet av rollen som ledare inom hälso- och sjukvård baseras bland annat på mitt arbete som VD inom ett stort offentligt finansierat vårdbolag, BB Stockholm. Mitt uppdrag omfattar ansvar för bolagets finanser, patientsäkerhet, miljö (inkluderar arbetsmiljö), avtal med omvärlden, samarbete med vårdgrannar, politiska kontakter, etcetera. Vi bedriver verksamhet inom kvinnosjukvård, barnmorskemottagningar, BVC, Ungdomsmottagning samt förlossning och BB.

Min erfarenhet är baserad på kunskap om hälso- och sjukvård i Sverige men jag har också haft internationella uppdrag på Världsbanken, WHO och ICM (International Confederation of Midwives). Jag är också forskare anknuten till Karolinska Institutet.

Att leda människor inom akademiska discipliner kräver kunskap om och förståelse för utbildning, forskning, patienters behov och rättigheter, lagar och regelverk samt ekonomi. Ledarskapet innebär utmaningar inom allt från strategiska och politiska beslut som den kulturella kontexten just din verksamhet verkar i. För att kunna navigera i denna miljö måste du ha kunniga chefer som kan göra kloka bedömningar kring verksamhetens styrkor och svagheter samt behov och som dessutom kan leda medarbetare både i motvind och medvind.

Som ledare ställs du ibland inför moraliska och etiska utmaningar. En av utmaningarna är att driva vårdverksamhet med en viss vinst, uppnå uppsatta prestationsmål och samtidigt driva en patientsäker vård i en för medarbetarna god arbetsmiljö. Detta gäller såväl privat vård som inom offentlig verksamhet.

Utmaningarna för ledare inom klinisk vårdverksamhet är många och förutom de politiska och finansiella utmaningar, som jag tidigare nämnt, finns demografiska utmaningar som handlar om en åldrande population, migration och sociala skillnader i befolkningens behov.

Ökning av befolkningen i vissa regioner och minskning i andra påverkar vårt arbete. Våra patienters/befolkningens förväntningar på hälso- och sjukvården påverkar vad sjukvården i vårt land erbjuder. Ibland uppstår etiska dilemman då det gäller prioriteringar i vården. Samtidigt måste vi ta reda på vad befolkningen behöver och på olika sätt möta dessa behov.

En annan utmaning är den teknologiska utvecklingen som omfattar allt från IT till avancerad teknisk utrustning. Du vill kanske ha den senaste tekniska utrustningen men har inte råd att köpa den. Den ibland största utmaningen för all vårdverksamhet är tillgång till yrkeskunniga medarbetare.

Arbete inom hälso- och sjukvård leder inte sällan till stressrelaterade symtom och utbrändhet. Det finns nyligen publicerade studier som visat att hälften av alla läkare och mer än 33 procent av alla sjuksköterskor beskriver symtom på utbrändhet. Förutom den sjuklighet detta orsakar individen leder det också till en hög personalomsättning. Samtidigt tyder allt på att hälso- och sjukvården kommer att sysselsätta allt fler människor i framtiden. Det är därför mycket viktigt att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som finns inom hälso- och sjukvården.

Vi ser i dag en kandidat-driven arbetsmarknad där arbetskraften har stora möjligheter att jämföra och förhandla med olika arbetsgivare. I större städer är jobbmöjligheterna i stort sett oändliga för barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.

Tillit och prestation inom organisationen och på arbetsplatsen är förutsättningar för ett lyckat ledarskap. Varje organisation består av människor med olika bakgrund som ska arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Samarbete, ömsesidigt beroende mellan medarbetare, chefer och ledare bidrar positivt till företagets arbetsmiljö och prestation. Medarbetarnas förtroende för företaget är relaterat till deras möjligheter att vara delaktiga i förändringar och utveckling av arbetsplatsen.

Chefer och ledare måste visa förtroende för medarbetare, delegera uppdrag, begränsa sin kritiska inställning till vissa anställda. Jag brukar jämföra att vara ledare och chef med att ha en familj. Min inställning som ledare är att jag vill mina medarbetare väl. På samma sätt som jag önskar att mina barn får möjlighet att utvecklas och känna trygghet och uppskattning, vill jag att varje medarbetare ska känna så på vår arbetsplats. Jag vet att detta tankesätt kan ha sina utmaningar, men med en sådan inställning kommer du alltid att ha en öppen väg för kommunikation med dina medarbetare.

Kliniskt ledarskap handlar konkret om att visa åt vilket håll verksamheten ska, bidra till förändring och påverka andra och samtidigt ansvara för att resurserna för detta finns och åstadkomma stabilitet.

Mina personliga strategier för ett bra ledarskap är att alla chefer och ledare:

  • regelbundet ställer frågan ”är du okej” till sina medarbetare
  • möter sina medarbetare som sin familj
  • vill att människor ska växa
  • vill att deras medarbetare ska älska sitt arbete
  • låter andra få uppskattning för framgång
  • känner sin klinik, sitt sjukhus och företag mycket väl.

Ingela Wiklund
Barnmorska, docent, VD BB Stockholm
wiklund.ingela@gmail.com

___________________________________________________________

Utgångspunkt för bloggen är International Confederation of Midwives strategier om ledarskap och barnmorskeprofessionen: Drive innovation and sustainability for the future of midwifery (2021-2023) och Strategic Directions: Quality, Equity and Leadership (2017-2020).

___________________________________________________________