Barnmorskan Malin Vikström. FOTO Elisabeth Ubbe

Om etikens betydelse

Sedan sommaren 2020 ingår barnmorskan Malin Vikström, samordningsbarnmorska och vårdsakkunnig i region Stockholm,  i Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd.

Jag arbetar som samordningsbarnmorska på Mödrahälsovårdsenheten och har ett förtroendeuppdrag som vårdsakkunnig barnmorska inom gynekologi i Region Stockholm sedan januari 2020. Under sommaren 2020 valdes jag in i Etiska rådet i Svenska Barnmorskeförbundet. Nedan vill jag förmedla lite av mina tankar om etikens betydelse som berör barnmorskans profession.

Barnmorskans arbete styrs av flera påverkansfaktorer så som lagar, förordningar, kunskap, politik, ekonomi etc. Allt detta ska passas in i mötet med kvinnor som söker barnmorskans kompetens. I detta möte uppstår ofta situationer som ger oss etiska dilemman och som kräver etiska överväganden, vårt handläggande ska uppfylla de krav som ställs i vårt yrkesutövande och de behov som den enskilda kvinnan hennes närstående har.

Barnmorskan arbetar, som ni alla vet, inom områden där etiska ställningstaganden är nödvändiga; abort, fosterdiagnostik, assisterad befruktning, preventivmedelsrådgivning, graviditet, förlossning mm. Ibland känns det självklart hur vi ska agera men det uppkommer även gråzoner som medger två eller flera sätt för att handla. Det uppstår också mycket svåra ställningstagande som kräver väl genomarbetade diskussioner i samverkan med andra aktörer och professioner i syfte att enas om vad är rätt eller fel. Ibland finns inget svar, vilket kan vara tärande för den enskilde och/ eller professionen.

Etiska värderingar ändras över tid och påverkas av vem vi är, vår bakgrund, i vilken tid vi lever, vilket samhälle vi verkar i och kan skifta mellan individer inom samma kontext. Yrkesetiska värderingar behöver därför vara tydliga och väl kända för alla verksamma barnmorskor i Sverige. Den etiska koden ska vara vägledande för vårt yrkesutövande. Oavsett arbetsplats ska vi kunna gå hem efter dagens slut med ett lätt hjärta, ett gott samvete och känna att vi har gjort ett bra jobba. Vara trygga med att förutsättningarna för vårt jobb har varit anpassade så att vi med klara riktlinjer, ramar och med gott omdöme har kunnat bemöta varje kvinna på det sätt som vi bedömer är det bästa i hennes situation. När våra förutsättningar av någon anledning har varit bristfälliga ska vi var trygga med att det finns rutiner och funktioner som stöder och underlättar för oss; arbetskamrater, ledning, fackförbund etc.
Det är därför värdefullt och av största vikt att aldrig släppa den etiska diskursen, den bör hållas levande och alltid vägas emot nya situationer, ny kunskap, nya ekonomiska förutsättningar, vid omorganisationer och förändrade behandlingsformer.

Jag ser fram emot att påbörja arbetet med att få värna etiken inom vård för kvinnors hälsa. Ett för mig betydelsefullt och stimulerande uppdrag.

___________________________________________________________

Mer om Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd.

Den internationella etiska koden för barnmorskor (svensk översättning Svenska Barnmorskeförbundet).

___________________________________________________________