MIDWIZE: barnmorskorna Helena Lindgren och Kerstin Erlandsson.

Midwife and wise = MIDWIZE

Barnmorskan professor Helena Lindgren är verksam vid Sophiahemmet Högskola. Barnmorskan professor Kerstin Erlandsson är verksam vid Högskolan Dalarna. De har båda under många år bedrivit forskning och kapacitetsutveckling i låginkomstländer, bland annat i länder i södra Afrika. Målet är att fler kvinnor och barn ska få en respektfull och säker vård genom att med enkla medel, med utgångspunkt i MIDWIZE-modellen, stärka barnmorskor och sjuksköterskor.

Hallå där Helena Lindgren och Kerstin Erlandsson: MIDWIZE-modellen, vad bygger den på och vad står den för?

Under årens lopp har vi många gånger fått frågan vad det är som gör att Sverige har haft en så god utveckling när det gäller dödlighet och sjuklighet i samband med graviditet och barnafödande. Det slog oss då att det saknas en beskrivning av detta, många har skrivit olika delar av historien men helheten har inte beskrivits. Tillsammans påbörjade vi ett arbete med att formulera vilka komponenter som har och har haft stor betydelse för utvecklingen i Sverige. Centralt är naturligtvis att barnmorskan är den primära kontakten i alla frågor som rör reproduktiv hälsa. Men barnmorskan arbetar inte isolerad och inte endast med friska kvinnor och normala förlopp, vi arbetar i interdisciplinära team i ett förhållandevis ”platt” system där olika professioner i dialog har sina ansvar. Vi har också ett starkt barnmorskeförbund med de olika råden vilket bidrar till att professionen utvecklas i takt med tiden.  Med ett stort antal disputerade barnmorskor har vi en forskningsanknuten utbildning och en lång tradition av att barnmorskor utbildar barnmorskor in i yrket. Alla delar i modellen samverkar och det sker ett kontinuerligt arbete för att förbättra vården och omhändertagandet i alla delar där barnmorskan är verksam. Det är poängen med MIDWIZE, att vår målgrupp; kvinnor, barn, familjer och alla människor i frågor kring reproduktiv hälsa, ska få optimal vård av barnmorskan som har stöd för sitt arbete i forskningen, hos beslutsfattare, professionsförbund, utbildningsväsendet och hos kliniska kollegor i kontinuerligt förbättringsarbete. Allt detta finns också beskrivet i vår rapport ”The midwife´s role in implementing the UN Agenda 2030” där vi tillsammans med flera kollegor beskrivit barnmorskans roll i Sverige.
MIDWIZE-modellen har sedan tagits fram av Kerstin Erlandsson och mig – Helena Lindgren – men med betydande inspel från många andra och särskilt vill jag då lyfta fram doktorand Johanna Blomgren och Gunilla Harms som tillsammans med oss gjorde tankearbetet och layouten till den slutgiltiga modellen.

MIDWIZE = Midwife and wise.
Klok barnmorska.

Begreppet MIDWIZE kommer från Midwife och wise, klok barnmorska. Bokstaven Z står för Zero separation, som är en av barnmorskans viktigaste uppgifter globalt sett. Hud-mot-hud-kontakten mellan mamma och barn räddar liv och skapar de grundläggande banden som främjar hälsa och välbefinnande. I samarbete med Björn Westrup och kollegor infogade vi Z i modellen eftersom det i ett internationellt perspektiv är få saker som är så effektiva och kostar så lite som just Zero separation. Nu prövar vi modellen i ett forskningsprojekt i Uganda där barnmorskor leder ett förbättringsarbete på sin klinik och hela arbetet följs av doktoranden Johanna Blomgren.

MIDWIZE = Midwife-led interdisciplinary care and zero separation.

Det finns en MIDWIZE-utbildning på Karolinska Institutet,
vem vänder den sig till?

I början av 2020 fick vi det glädjande beskedet att Svenska Institutet finansierar ledarskapsprogrammet MIDWIZE – Capacity building training programme for public health officials in maternal and child health. I år startar vi den fjärde omgången av programmet som huvudsakligen ges online med början i augusti 2023 och pågår till maj 2024. Programmet vänder sig till akademiker, beslutsfattare och kliniskt verksamma Etiopien, Kenya, Malawi och Uganda. I år kommer även sex deltagare från Gambia att vara med genom ett forskningsprojekt som drivs av Ulrika Byrskog. Deltagarna skaffar sig kunskaper om att driva kvalitetsförbättringsarbete samt ledarskap och organisation. I varje land driver de ett eget kvalitetsförbättringsarbete på en förlossningsklinik gemensamt. Arbetet utgår ifrån MIDWIZE-modellen och samverkan mellan de olika professionerna och sektorerna är en av programmets framgångsfaktorer. Genom att också beslutfattare från exempelvis hälsoministerierna deltar underlättar det för genomförandet och hållbarheten i projekten. Hittills har deltagarna arbetat med att öka barnmorskors användning av evidensbaserade vårdhandlingar som att göra kvinnan delaktig i vilken position hon ska föda i, att ge stöd under öppningsskedet, skydda perineum och minska episiotomier samt att öka hud-mot-hud-kontakten mellan mor och barn. I Kenya har även kostnadseffektiviteten av att genomföra detta utvärderats och vi kan se att det är inte bara en fördel medicinskt och psykologiskt utan även ekonomiskt.

Hur många har hittills gått utbildningen?

Totalt har nu nästan 100 ledare från Kenya, Malawi, Etiopien och Uganda genomgått programmet. Våra tidigare deltagare har fortfarande kontakt med varandra och ger varandra tips och stöd i Whatsappgrupper.

Har ni några planer på att ge utbildningen i fler länder? Inom EU?

Programmet har visat att det går att göra förbättringar som leds av barnmorskor förutsatt att de rätta förutsättningarna finns från omgivande sektorer. Vi skulle gärna se att MIDWIZE kan implementeras även i andra länder inom EU. I våras hade vi ett möte med kollegor i Rumänien och vi hoppas kunna genomföra en liknande aktivitet där.

MIDWIZE är det något att ha i åtanke och lära sig om även för Sverige? Något för svenska barnmorskor och barnmorskestudenter?

Vi tror att många känner igen sig och tänker att det är så vi arbetar i Sverige men jag tror att det skulle kunna göras mer strukturerat om vi använder modellen för att verkligen säkra upp att vi har med oss alla delar. Nu när Sverige fått en CMO (Chief Midwifery Officer) på Socialstyrelsen kanske steget till beslutsfattare blir något mindre. Det har möjligen varit den svagaste länken hos oss medan det har varit enklare i de låginkomstländer vi samarbetat med där hälsoministeriet oftast haft ett intresse. MIDWIZE kan också vara en påminnelse för barnmorskor och studenter att tänka på allt vi som barnmorskor kan göra som inte kräver stora resurser utan främst ett strategiskt arbete där vi dag för dag och vecka för vecka följer utvecklingen och sätter in åtgärder om vi ser att det går åt fel håll i förhållande till vad vi vet idag om god kvalitet i vården.

I början av sommaren delades information om den nya plattformen MIDWIZE. Vad är syftet med den och vilka vänder den sig till?

Vi har skapat en kanal i sociala medier, midwize.health på Facebook och Instagram, där alla som vill veta mer kan ta del av de pågående projekten och skapa nätverk för att utbyta erfarenheter. Kanske få tips om hur man kan jobba på sin arbetsplats för att få med alla delar, forskning, utbildning och politiken (beslutsfattare) för att öka kvaliteten i vården. Vi kommer även att lägga upp utbildningsmaterial, filmer, informationsblad till gravida och annat som kan underlätta förbättringsarbetet.

___________________________________________________________

Läs mer om MIDWIZE
The MIDWIZE conceptual framework: a midwife-led care model that fits the Swedish health care system might after contextualization, fit others.
Helena Lindgren and Kerstin Erlandsson

Barnmorskeledd vård är kostnadseffektiv
John Macharia Kiragu, Ingrid Osika Friberg, Kerstin Erlandsson, M.B. Wells, Miriam Carole Atieno Wagoro, Johanna Blomgren, Helena Lindgren, Costs and intermediate outcomes for the implementation of evidence-based practices of midwifery under a MIDWIZE framework in an urban health facility in Nairobi, Kenya
Sexual & Reproductive Healthcare,2023, 100893, ISSN 1877-5756

Welcome to the Midwize Virtual Platform: midwize.health
MIDWIZE is a framework to guide quality improvements in Midwife Led Care. Focusing on midwives as the hub and the primary provider of care at all levels of a country’s maternal and reproductive health care system facilitates relational, safe, cost-effective, and patient-centred care.

Facebook, Instagram: midwize.health

For more information: the MIDWIZE platform. 

_________________________________________________________

Övrigt
Sedan 2017 är Helena Lindgren gästprofessor vid University of Gondar i Etiopien där hon tillsammans med Kyllike Christensson och Kerstin Erlandsson har inrättat en forskarutbildning för barnmorskor och sjuksköterskor.

Pågående projekt
MIDWIZE (Midwife-led interdisciplinary care and zero separation) syftar till att förbättra vården för kvinnor och barn genom att stärka barnmorskor och bidra till att de kan ge en säker och respektfull vård. Projektet bedrivs i Uganda, Kenya, Malawi, Gambia och Etiopien.

___________________________________________________________

Läs mer av Helena Lindgren och Kerstin Erlandsson
BARNMORSKAN BLOGGAR  Professorsbloggen här på barnmorskan.se.
___________________________________________________________