Barnmorskan Nina Asplin.

Ledamot i Etiska rådet: barnmorskan Nina Asplin

Att få vara delaktig som ledamot i Etiska rådet är en möjlighet att vara med och diskutera kring olika etiska dilemman inom barnmorskans områden, lyfta svårigheter, ge förslag till förbättringar och därigenom påverka. Ett hedrande och betydelsefullt uppdrag och jag tackar för förtroendet som jag haft sedan jag blev invald 2017.

Det stigande intresset för etiska frågor generellt har lett till att barnmorskans arbete baseras på ett ökat antal etiska koder och värdegrunder (etiska teorier och modeller). För att utveckla ett etiskt kompetent förhållningssätt behöver vi också arbeta med reflektion, analys och dialog som metod genom utbildning, träning och delta i olika forum för att sprida kunskap och öka förståelse.

Barnmorska har jag varit sedan 1993 och har erfarenhet av psykiatri, förlossning, pre- och postpartumvård samt neonatalvård. Arbetar med fosterdiagnostik sedan 2003 och 2013 disputerade jag med avhandlingen ”Women’s experiences and reactions when a fetal malformation is detected by ultrasound examination”.

Jag har sedan dess arbetat mycket med etik och information relaterat till fosterdiagnostik i olika sammanhang såsom författare, föreläsare och kursansvarig. Jag är ordförande i riksorganisationen för ultraljudsdiagnostik (RUD) där vi bedriver utbildningsinsatser där numera också nationella ultraljudsbarnmorskors nätverk ingår. Vi har ett etablerat samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet samt Ultra-ARG; arbetsgrupp i fosterdiagnostik inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

Jag har också medverkat i nationell arbetsgrupp för fosterdiagnostik (NAG) för jämlik vård och varit medförfattare till boken Etik för barnmorskor (2021). Tillsammans med Ann-Christine Nilsson, MÖL Örebro har jag arbetat fram en handbok (2023) för mödravårdens barnmorskor kring information om fosterdiagnostik med en modell för rådgivande samtal. Vi har nått en internationell konsensus som tydligt pekar på vikten av en likvärdig och standardiserad information som möjliggör självständiga beslut avseende fosterdiagnostik. Boken kan också användas av barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och andra som jobbar inom området samt inom barnmorske- och läkarutbildning.

Nina Asplin, PhD, anknytning till Strömstad Akademi

Läs smakprov ur Fosterdiagnostik: Handbok för mödrahälsovården, Gothia (2023).