Svenska Barnmorskeförbundet Malin Bogren och Eva Nordlund på ICM Council Meeting 2023
Barnmorskorna Franka Cadée ICMs ordförande, Eva Nordlund och Malin Bogren, Svenska Barnmorskeförbundet på ICM Council 2023.

Kraften i att samlas igen – Together again: from evidence to reality

Då har vi landat och varit lediga några dagar på Bali innan det stora mötet börjar, ICM Triennial Council. Vi är ungefär en miljon barnmorskor som representeras av 134 barnmorskeorganisationer från hela världen.

Svenska Barnmorskeförbundet representerar alla barnmorskor i Sverige, vi är två delegater och två observatörer som deltar i diskussioner, sedvanliga mötespunkter som till exempel ekonomin, vad ICM har gjort de senaste åren, och beslutar om hur framtiden ska se ut. Det ska fattas beslut om strategiska mål för de närmaste tre åren fram till nästa Council 2026.

Den andra mötesdagen av Council är vikt för diskussioner kring de strategiska målen. Det blir intressant och angeläget. Svenska barnmorskor har en gedigen grund att stå på, med ett brett kompetensområde och är en självklar röst i det här sammanhanget. Det är med stolthet vi deltar och ger vår syn på alla angelägenheter som ska avhandlas.

Ett antal så kallade position statements, och andra styrdokument, ska revideras och godkännas av Council och det är uppenbart att det många barnmorskor upplever som en tilltagande övermedikalisering – det vi svenska barnmorskor känner igen som att vi får jobba mot att styras för mycket av riktlinjer, PM och en ängslighet – också speglas i styrdokumenten.

I det statement som har titeln ”Keeping Birth Normal” har en del förändringar skett i den nya versionen och beskriver behovet av en växande global diskussion kring värdet och vikten av att stödja den normala, fysiologiska födseln för att skapa en hållbar graviditets- och förlossningsvård. Interventionerna ökar sedan flera årtionden trots kunskapen om att en överanvändning av interventioner skadar på både kort och lång sikt. Barnmorskor kan optimera de normala fysiologiska processerna i födandet och förhindra en övermedikalisering genom sin kunskap men för det krävs att barnmorskor också använder sin kompetens och alla sina verktyg och kan möta de gravida och födandes önskemål. Val av förlossningsplats, patientsäkert omhändertagande, möjlighet att välja förutsättningar kring födseln och att även barnmorskor har en god och tillåtande arbetsmiljö är nödvändiga faktorer.

I dokumentet beskrivs faran i att barnmorskor i vissa länder inte kan utveckla sina förmågor som barnmorska i miljöer där förlossningar enbart sker på sjukhus och i medikaliserande miljöer vilket kan sägas gälla svensk förlossningsvård som nästan uteslutande sker i sjukhusmiljö, med en styrning av barnmorskor som ofta begränsas av bemanning och i vissa fall misstro och okunskap kring kraften i de normala fysiologiska processerna hos en födande.

ICM Position statement, ”Keeping Birth Normal”, menar att barnmorskor ska vara kompetenta i att stödja det normala födandet, att alla som föder barn ska ha tillgång till barnmorskeledd vård, one to one care, ha möjlighet att välja plats för förlossningen och välja metoder som inte innebär medicinsk smärtlindring till exempel att föda i vatten, val av förlossningsställning osv.

Alla barnmorskeorganisationer uppmanas att i partnerskap med kvinnor och i deras sammanhang bland annat: främja normal graviditet och förlossning i hälso- och sjukvårdssystemet, befästa barnmorskans roll som den primära vårdgivaren och expert i det normala födandet. Organisera och utbilda både barnmorskestudenter och barnmorskor i normal förlossning, bedriva forskning och utvärdera effektiviteten i att främja normal förlossning.

Tillsammans med innehållet i ett annat position statement, ”Home Birth”, tydliggörs hur viktig respekten för val av födelseplats och sätt att föda är, att individualisera och lyssna in behoven hos kvinnorna som barnmorskan möter. Där har svensk förlossningsvård minst sagt en bit kvar och vi har i Svenska Barnmorskeförbundet under många år drivit frågan om en mer differentierad förlossningsvård med möjlighet till bland annat säkra hemförlossningar inom vårdutbudet och andra relationella kontinuitetsmodeller (exempelvis caseload midwifery). I det position statement som handlar om hemförlossning uppmanas barnmorskeförbunden att påverka myndigheter och sjukvårdpolitiker att utarbeta riktlinjer för att utveckla barnmorskeledda hemförlossningar som en del av sjukvårdssystemen. Det ger stöd i det arbete vi drivit under många år även om det går riktigt långsamt att nå fram.

Vi kommer som företrädare för svenska barnmorskor att säga ja till de här reviderade position statements som vi anser är en utmärkt vägledning för vårt arbete framöver.

Däremot säger vi nej till position statement ; Qualifications and Competencies of Midwife Educators/Teachers, då vi anser att detta håller alldeles för låg nivå. ICM främjar att för att bli en barnmorskelärare ska du vara barnmorska och uppfylla de globala utbildningskompetenserna. Medan Svenska Barnmorskeförbundet driver att den akademiska nivån för att jobba som barnmorskelärare är att ha en akademisk nivå högre än de studenter vi undervisar.

Följ oss här på barnmorskan.se. Vi återkommer med mer där vi berättar om vad som händer på plats för världens största barnmorskemöte för alla barnmorskeförbund som är medlemmar i ICM och därefter på kongressen för alla de övriga barnmorskor som har möjlighet att delta.

Hej så länge!

Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Malin Bogren, ordförande Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet

Observatörer för Sverige:
Li Thies-Lagergren, styrelseledamot och ordförande för Utbildningsrådet
Anna af Ugglas, ledamot i Internationella rådet