Goda levnadsvanor - Hållbar livsstil. Svenska Barnmorskeförbundet www.barnmorskeforbundet.se
Barnmorskan Susanne Åhlund, PhD

Regionala konferenser om Hållbar livsstil – samtal om alkohol

Under hösten 2019 arrangerade Svenska Barnmorskeförbundet 14 konferenser om hållbar livsstil på 12 orter i landet. Projektet genomfördes i samarbete med regionernas samordningsbarnmorskor och temat var alkohol och graviditet. Sammanlagt deltog cirka 2000 barnmorskor och läkare. På några konferenser deltog också barnhälsovården.

Svenska Barnmorskeförbundets viktigaste uppgift är att utveckla professionen och främja kunskapsutvecklingen inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde.

De regionala konferenserna är en fortsättning på projekt Goda Levnadsvanor som Svenska Barnmorskeförbundet arbetat med sedan 2013. Syftet med de regionala konferenserna var att erbjuda barnmorskor och läkare verksamma inom mödrahälsovård en om- och nystart i arbetet med missbruk av alkohol i samband med graviditet. Detta genom att erbjuda ny kunskap och den senaste forskningen om riskerna med alkohol och metoder för samtal.

De regionala konferenserna är en del av projektet Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och genomfördes med medel beviljade av Socialstyrelsen. Bakgrunden till program och ämne diskuterades vid samordningsbarnmorskornas konferens hösten 2018. Alla regioner gav arbetet med alkohol högsta prioritet. Det visade att det finns ett stort behov av omtag med arbetet mot riskbruk och missbruk av alkohol. De regionala konferenserna baserades på dessa slutsatser och förbundets lokalföreningar och förtroendevalda i landet deltog i planeringen och genomförandet.

I en utbildningsfilm som förbundet tagit fram i samarbete med Systembolaget, presenter barnläkaren Ihsan Sarman och Åsa Magnusson, överläkare på Rosenlunds Mödravårdsteam, den senaste forskningen om alkohol och påverkan inför och under graviditet, samt vid amning. Pia Risholm Mothander psykolog och docent tar upp frågan om effektiva insatser, återkoppling på beteende, socialt stöd, information om hälsokonsekvenser, uppmuntran till beteendesubstitution, motiverande samtal och att sätta mål. Hanna Eklund barnmorska och verksam vid Bålsta Doktorns Barnmorskemottagning, har en omfattande och gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta förebyggande och behandlande. Hon berättar i filmen om hur barnmorskans alkoholsamtal och planering, underlättar en alkoholfri graviditet och på vilket sätt AUDIT (Världshälsoorganisationens frågeformulär för att bedöma alkoholkonsumtion och problem) och den rekommenderade metoden motiverande samtal (MI) kan bidra till att minska risken för fosterskador. Hanna Eklund belyser även vikten att efter genomgången AUDIT informera alla kvinnor om vad alkohol kan göra med fostret och om rekommendationen att avstå alkohol under graviditeten. Begränsningar inför och avhållsamhet från alkohol under graviditeten är nödvändiga och har stöd av evidens från forskning.

Varje konferens inleddes med att samordningsbarnmorskorna för respektive region presenterade lokala rutiner och resultat från det alkoholförebyggande arbetet. Barnmorskan Elisabeth Danielsson, verksam inom Närhälsan Haga mödrabarnhälsovårdsteam i Göteborg, delade med sig av sin gedigna kunskap, kompetens och långa erfarenhet inom området genom sin inspirerande föreläsning och genom att leda gruppdiskussioner under dagen.

Konferenserna avslutades med mingel där inbjudna beslutsfattare och politiker fick tillfälle att träffa barnmorskor, höra mer om dagens ämne och om barnmorskans arbete med gravida och deras familjer.

___________________________________________________________

Kontakta Susanne Åhlund för mer information om levnadsvaneprojektet och filmen.

___________________________________________________________