PPAG - Planned Parenthood Association of Ghana.
Barnmorskan Abigail berättade för oss om sitt arbete.
Besök på PPAG - Planned Parenthood Association of Ghana.
Väggarna är täckta med informationsmaterial - om olika preventivmedel som finns och vilka SRHR-services som finns att tillgå.
Väggarna är täckta med information.
Ghanabloggen. På plats i Accra, barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn.

Ghanabloggen del 8: En förmiddag på ungdomsmottagning

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

En förmiddag på en ungdomsmottagning

Under veckan i Ghana fick vi möjlighet att besöka många olika verksamheter där barnmorskor arbetar. Bland annat besökte vi PPAG – Planned Parenthood Association of Ghana.

SRHR-services

Vi kommer in genom dörrarna och välkomnas av Austin, en av organisationens chefer. Väggarna är täckta med reklam- och informationsmaterial – de olika preventivmedel som finns, vilka SRHR-services som finns att tillgå. Peppiga uppmaningar om att äga sin kropp och sexualitet och möjligheter för utsatta ungdomar att få hjälp. På så sätt påminner det mycket om en ungdomsmottagning i Sverige.

Men, detta är inte en renodlad ungdomsmottagning. Här kan man få hjälp med till exempel graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning och aborter. Man kan även ta cellprov och vid behov och utföra konisering. Det utförs sterilisering och det händer att man tar hand om en och annan födsel! Snacka om brett arbetsområde för barnmorskorna! Men vårt fokus nu blir på de unga. Barnmorskan Abigail berättade för oss om sitt arbete.

På PPAG finns möjlighet till individuella besök, online-konsultationer och det arbetas mycket med ”outreach services”. Abigail beskriver att ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa (?) just nu är ett särskilt fokusområde för politiker och beslutsfattare i Ghana. Det har resulterat i flera projekt som samverkar för att nå de mest utsatta ungdomarna i samhället. Bland annat finns ”Young and Wise”, ett projekt som har som mål att tillgängliggöra SRHR-vård för unga personer och även stärka dem i sin sexuella hälsa genom gemensamma aktiviteter och utbildning.  Som del av ”Young and Wise” initiativet finns också Sistas clubs, som är ett speciella stödprogram i samarbete med UNFPA, med särskilt fokus på empowerment hos unga tjejer.
De har bland annat jobbat med att försöka minska andelen tonårsgraviditeter och barnäktenskap genom utbildning och mentorskap. Vilken inspiration!

Outreach och abortfrågan

PPAG bedriver också sexualundervisning ute i skolor och utbildarna och har då mycket fokus på anti-diskriminering och samtal om sexuella preferenser. HBTQ-personer i Ghana har haft det särskilt tufft den senaste tiden med mycket hat och diskriminering. Bland annat fick ett nyöppnat HBTQ-center i Accra stänga i våras på grund av upprepade ”anti-gay uppror”. Så att lyfta anti-diskriminering, sexualitet och identitet på sexualundervisningen är viktigt!

Under besöken i skolorna håller barnmorskorna också ögonen öppna på särskilt utsatta ungdomar som behöver extra stöd. De försöker fånga upp dem och erbjuda tid på kliniken för att till exempel få hjälp att skydda sig mot oönskade graviditeter. Bland annat erbjuds en p-spruta, som kvinnan kan ta själv var tredje månad. Något som passar ungdomar som har svårt att komma till  ungdomsmottagningen.

Samtalet om oönskade graviditeter leder oss till att ställa frågor till Abigail om aborträtten. I Ghana är abort endast tillåtet om graviditeten bedöms vara en medicinsk risk för modern, om det är ett resultat av en våldtäkt, eller om fostret har någon allvarlig skada. Aborten kan göras upp till graviditetsvecka 13. Men, på PPAG arbetar de utifrån en ”non-refusal-policy”, alltså att unga personer som vill göra abort inte får nekas. Generellt i Ghana så är det upp till barnmorskan att bedöma om en abort kan genomföras. Vilken autonomi för barnmorskorna!

Unga i centrum

Precis som i Sverige är tryggheten a och o på en ungdomsmottagning. I Ghana finns en lag som heter Child Protection Act som dikterar att vården inte får neka barn och ungdomar hjälp och utbildning om sin hälsa. Unga måste alltså inte berätta för sina föräldrar när de till exempel skaffar p-piller, även om de uppmuntras att göra det.  Abigail berättar att PPAG är populärt för ungdomar att besöka, då kliniken ligger mer undangömd och är mer lättillgänglig än de statliga ungdomsmottagningarna på sjukhus. De flesta ungdomar bokar inte tid i förväg utan dyker bara upp. Låga trösklar, ögonen öppna för de mest utsatta, utåtriktat arbete och inkludering – allt en ungdomsmottagning borde ha.

Vi lämnar PPAG inspirerade och imponerade!

___________________________________________________________

För mer information om projektet kontakta Malin Bogren, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i
Internationella rådet.

___________________________________________________________

Med projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack- och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

Projektet arbetar med fem strategiskt viktiga områden:

  • stärka organisation och ledarskap på såväl central som lokal nivå
  • etablera ett funktionellt internt finansiellt system
  • öka antalet betalande medlemmar
  • arbeta för en bättre arbetsmiljö för barnmorskor
  • skapa nya partnerskap och samarbetspartners och synliggöra förbundet.

___________________________________________________________

Ghanas barnmorskeförbund är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets 6000 barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.
__________________________________________________________

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

___________________________________________________________