Ghanaprojektet Knowledge exchange om barnmorskors arbetsvillkor i Sverige och Ghana.
Barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn i Accra, framför det blå barnmorskehuset.

Ghanabloggen del 11: Knowledge exchange om barnmorskors arbetsvillkor

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Knowledge exchange – Barnmorskors arbetsvillkor

En del av Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med GRMA i Ghana har varit att väcka internationellt intresse hos medlemmar och skapa möjlighet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Häromveckan var det dags igen!

Den 9 mars möttes cirka 40 barnmorskor i ett zoomrum för en ny knowledge exchange session. Deltagarna var från Stockholms lokalförening, och två lokalföreningar i Ghana, Northern region och Volta region. Ämnet för kvällen var barnmorskors arbetsvillkor – något som verkligen varit på tapeten under det senaste halvåret och som alltid verkar vara i centrum för vår yrkeskår.

Kvällen började med en kort presentation av barnmorskan Malin Hansson som berättade om sin högaktuella forskning (doktorsavhandling) kring barnmorskors arbetsvillkor. Malin beskrev hur medikaliseringen av vården i Sverige negativt påverkar barnmorskors möjlighet att utföra sitt arbete och poängterade betydelsen av olika vårdmodeller och en omstrukturering av organisationen kring förlossningsvården. En nyckelfras som Malin presenterade kring barnmorskors möjlighet att utföra sitt arbete var – ”just right, just in time” som motpol till det kända ”too much too soon, too little too late”.

Efter Malins presentation beskrev lokalföreningarna i Ghana utmaningar och möjligheter kring arbetsvillkoren för Ghanas barnmorskor. I Northern region var den största utmaningen brist på barnmorskor och resurser, men även där fanns organisatoriska svårigheter. Till exempel är det en ”nurse manager” som bestämmer över barnmorskorna, vilket resulterar i svårigheter kring professionens möjlighet att påverka sitt arbete och arbetsvillkor. De beskrev också att mer utbildning krävs för att höja barnmorskors kunskapsnivå och status. Fler barnmorskor än tidigare börjar inta ledarpositioner men, på grund av bland annat kunskapsbrist, vågar inte barnmorskor söka ledartjänster. Volta region höll också en presentation och beskrev att där är barnmorskors frustration framförallt relaterad till låga löner och dålig representation av barnmorskor i beslutsfattande positioner.

Sedan fick lokalföreningen Stockholm möjlighet att berätta om situationen i Stockholm. En representant från lokalföreningen beskrev problemen kring barnmorskornas arbetsvillkor i regionen. Det finns ingen brist på barnmorskor egentligen, utan snarare brist på dem som vill arbeta inom den förlossningsvård som bedrivs idag. Många tycker att arbetet är väldigt meningsfullt men att det helt enkelt inte är möjligt att arbeta under de förhållanden som råder. Men ljusglimtar beskrevs också från Stockholm,  att ”en barnmorska – en födande” fått genomslag och öppnandet av en ny förlossningsavdelning på S:t Görans sjukhus är på gång. 

Sist var det dags för diskussion! Bland annat diskuterades hur vi som barnmorskor kommer framåt med våra arbetsvillkor och våra barnmorskeförbunds betydelse i detta arbete. Tankar uppstod kring kärleken till yrket och bristen på tillräcklig motivation och ork. Hur länge ska förlossningsvården i bägge våra länder vara beroende av att barnmorskor älskar sina jobb?

Tänk så häftigt att vi inspirerar varandra världen över att stå upp för vår rätt till hållbara arbetsliv!

Malin Grahn och Johanna Blomgren
Ghanabloggen, Ghanaprojektet, Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

För mer information om projektet kontakta Malin Bogren, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella rådet.

___________________________________________________________

Med projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack- och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

__________________________________________________________________________

Ghanas barnmorskeförbund är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets 6000 barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.
____________________________________________________________________________

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen.
I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

___________________________________________________________