Blivande barnmorskans dagbok: Helena Bohman och Nina Damberg är barnmorskestudenter vid Linneuniversitetet Kalmar.

Blivande barnmorskans dagbok: Dags för magisteruppsats

I utbildningen till barnmorska ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Jag och Helena Bohman hoppas att du som legitimerad barnmorska har några minuter över till att fylla i vår enkät där vi har valt att undersöka barnmorskors erfarenhet av att arbeta under Covid-19 pandemin som nu råder.

Barnmorskors arbetssituation och arbetsmiljö befinner sig i ett intensivt läge under Covid -19 pandemin. En god arbetsmiljö, med ett tydligt och nära ledarskap dygnet runt, under säkra förhållanden är en förutsättning för att kunna ge ett professionellt omhändertagande under en pandemi av den här omfattningen. Syftet med denna studie är att undersöka barnmorskors erfarenheter av att arbeta i patientnära vård under Covid-19 pandemin.

Studien genomförs via en webbenkät och för att delta i denna studie krävs det att du är yrkesverksam som barnmorska i patientnära vård i Sverige. Deltagandet i enkäten är anonymt och frivilligt, inga personuppgifter kommer att efterfrågas och du kan när som helst under enkäten avbryta ditt deltagande genom att stänga ned enkäten. All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav och dina svar kommer behandlas konfidentiellt. Insamlad data kommer förvaras så att inga obehöriga får tillgång till data, i enlighet med de regler som finns för förvaring av forskningsdata.

Vi hoppas att studien kommer kunna bidra med information och kunskap kring ämnet samt redovisa barnmorskors erfarenheter under en pandemi. Detta kan förhoppningsvis leda till ny information som kan vara betydelsefull för såväl professionen som för patienter.

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Linnéuniversitetet samt efter godkännande på den offentliga hemsidan DiVA, där forskningspublikationer samt studentuppsatser publiceras för allmänheten.

Om du önskar delta i studien fyller du i webbenkäten. Genom att svara på enkäten samtycker du till att delta i studien. Beräknad tidsåtgång för att fylla i enkäten är 5-10 minuter.

Har du några frågor kan du höra av dig till någon av oss eller till vår handledare:

Helena Bohman
Barnmorskestudent, Linnéuniveristet,
Hp222cc@student.lnu.se

Nina Damberg
Barnmorskestudent, Linnéuniveristet,
Nd222eb@student.lnu.se

Lena Lendahls
Handledare och universitetslektor Linnéuniversitetet,
Lena.lendahls@lnu.se

Länk till enkät.