Gynekologimottagningen Kungälvs sjukhus vill starta nätverk för barnmorskor inom gynekologisk vård.
Gynekologimottagningen Kungälvs sjukhus.

Vi har något viktigt vi vill säga!

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett begrepp som innefattar hela livscykeln. Det betyder att alla delar inte är förknippade med graviditet, förlossning och eftervård under postnatalperioden.

Nu startar vi ett nätverk för barnmorskor inom gynekologisk vård!

Enligt FN ska sexuell och reproduktiv hälsa vara en integrerad och en väsentlig del av hälsa. Rätten till hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan konkretiserats genom att tillämpa AAAQ-metoden som på svenska innebär Tillgång, Tillgänglighet, Godtagbarhet och Kvalitet.

Ur detta perspektiv kan man fundera över exempelvis hur kvinnor med framfall hanteras inom hälso- och sjukvården. Vi barnmorskor handhar prolapsringar med stolthet då det är en del av vårt hantverk. Utifrån diskussionen kring rätt använd kompetens, godtagbarhet och kvalitet förefaller det rimligt att detta handhas av barnmorskor. Men så är inte alltid fallet. Barnmorskor inom gynekologisk verksamhet upplever att det är den fertila kvinnans reproduktiva hälsa som främst uppmärksammas inom kvinnohälsa och barnmorskeyrket. Kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor tydliggör att barnmorskor arbetar med kvinnohälsa genom hela livet. Nu vill vi bredda debatten och arbetet för framtidens kvinnohälsa!
Vi vill arbeta med SRHR utifrån ett livscykelperspektiv.

Nu vill vi bredda debatten och arbetet för framtidens kvinnohälsa!
Vi vill arbeta med SRHR utifrån ett livscykelperspektiv.

Med detta som bakgrund vill vi på gynekologimottagningen på Kungälvs sjukhus uppmärksamma kvinnohälsa ur ett holistiskt livscykelperspektiv och med det lyfta den sexuella hälsan.

Under de senaste åren har det blivit tydligt att många som är med och styr verksamheten kring gynekologi i vår region inte alltid har fokus på kvinnohälsa och inte heller har SRHR som drivkraft.

I Västra Götalandsregionen arbetar vi utifrån en regional medicinsk riktlinje som tydliggör ansvarsfördelningen mellan allmänmedicin och gynekologin. I denna finns inte barnmorskans kompetens omnämnd. För oss är det av vikt att arbeta utifrån rätt använd kompetens samt att ge vård på rätt nivå. Med den tanken borde barnmorskan ha en given roll.

På vår mottagning arbetar barnmorskor, gynekologer, medicinska sekreterare och undersköterskor. Alla fyller en viktig funktion och teamarbete är betydelsefullt. Bred kompetens och tillit till varandras profession skapar många fördelar. Vinsten med att barnmorska och gynekolog arbetar tillsammans tillgänglighet och kvalitet. Vi verkar tillsammans utan att konkurrera och stärker därmed både effektivitet och patientsäkerhet.

På gynekologimottagningen på Kungälvs sjukhus arbetar vi med ett tydligt fokus på SRHR och i det arbetet har barnmorskan en given plats. Vi ifrågasätter rådande strukturer och vågar testa nya arbetssätt. Vi arbetar enligt ett personcentrerat arbetssätt med kvinnan/människan i fokus och vår ambition är att ha ett holistiskt förhållningssätt.

Inom ramen för vårt arbete ryms bland annat tidig medicinsk abort, cellförändringar, fertilitetsutredning, framfall, samlagsmärta, slemhinnebesvär, klimakterierådgivning, vaginala obalanser, preventivmedelsrådgivning, telefonrådgivning, information om egenvård – helt enkelt det mesta kopplat till kvinnohälsa utom just önskad graviditet och förlossning.

En stor del av arbetet på vår mottagning handlar om ett paradigmskifte från sjukdom till hälsa. Som ett exempel har vi barnmorskor bland annat utbildat oss inom klimakterierådgivning. Klimakteriet är inte en sjukdom utan en normal del av kvinnans liv och folkhälsa är en viktig del av vår profession och vision. Ett besök hos en barnmorska kan ofta handla om att lyfta fram hälsa.

Härmed bjuder vi in barnmorskor inom gynekologiska verksamheter att nätverka för att stärka arbetet med SRHR inom barnmorskeprofessionen och kvinnohälsan.

Härmed bjuder vi in barnmorskor inom de gynekologiska verksamheterna att tillsammans göra vår röst hörd genom att starta ett nationellt samarbete. Vi vill att vi gemensamt ska stärka arbetet med SRHR inom barnmorskeprofessionen och kvinnohälsan.

Nu startar vi ett Gyn-nätverk för barnmorskor. Hör av er!
Barnmorskan Anna Wängborg enhetschef på Gynekologimottagningen Kungälvs sjukhus, barnmorskorna Rosita Kihlqvist, Charlotte Rosendahl, Anneli Falk, Elisabeth Nilsson, Marit Andreasson, Carolina Ekberg och Emma Klingberg gynekolog Gynekologimottagningen Kungälvs sjukhus Västra Götaland regionen.

___________________________________________________________

Texten är publicerad i Jordemodern Nr 1 Mars 2020.

___________________________________________________________

United Nations Human Rights Sexual and reproductive health and rights

WHO Sexual and reproduktiv health

UNFPA Sexual & reproductive health

SDG 2030 Health

___________________________________________________________

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) Folkhälsomyndigheten
___________________________________________________________

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) Svenska Barnmorskeförbundet

__________________________________________________________