Förbundsstyrelsen november 2017 Svenska Barnmorskeförbundet. På bilden saknas Barbro Fritzon. www.barnmorskeforbundet.se
Barnmorskan Erica Solheim
Barnmorskan Jolita Pettersson
Barnmorskan Ulrica Sjöstrand
Barnmorskan Mia Barimani
Barnmorskan Susanne Åhlund.
Barnmorskan Marianne Weichselbraun
Barnmorskan Eva Nordlund
Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.
Vi är på gång! Svenska Barnmorskeförbundet styrelse och kansli planeringsdagar i januari 2018. www.barnmorskeforbundet.se

Vi är barnmorskor!

Svenska Barnmorskeförbundet representeras av barnmorskor. Här presenteras förbundsstyrelsen som valdes på förbundsstämman i november 2017.

Erica Solheim
Ålder 38
Barnmorska sedan 2008.
Arbetar i Jönköping på kvinnokliniken där hon roterar mellan BB och förlossning. Har även amning som ansvarsområde och arbetar i en region- gemensam grupp, med representanter från hela vårdkedjan, omkring amning.
Ny i styrelsen: Jag ser med spänning och entusiasm fram emot att vara en del i att utveckla barnmorskeyrket genom styrelsearbetet
Viktigaste frågan: Att barnmorskekåren blir tydlig, att vi blir en samlad och enad kår som känner trygghet och därmed kan bemöta varje kvinna med stor lyhördhet

Jolita Pettersson
Ålder 47
Barnmorska sedan 1991 i Litauen och i Sverige sedan 2012.
Arbetar på Gotland och roterar mellan förlossning/bb/gyn. Jobbar även med föräldragrupper, amningsutbildning och handleder studenter.
Ny i styrelsen: Jag känner mig väldigt ny, det jag vill lyssna och ta till mig den kunskap som finns. Det ska bli jätteintressant och jag hoppas att jag kan bidra med något utifrån min bakgrund, jag är också bra på att arbeta målinriktat. Mina kollegor på Gotland har stöttat mig mycket i det här.
Viktigaste frågan: Att stärka professionen och ta vara på den kompetens som finns. Att se till att de barnmorskor som har jobbat i många år, men är på väg att lämna yrket, blir kvar

Ulrica Sjöstrand
Ålder 62
Barnmorska sedan 1984.
Arbetar i Västernorrland och är verksamhetsutvecklare för länsverksamhet kvinnosjukvård. Jobbar med olika projekt, initierar och fungerar som ett stöd i många av utvecklingsprojekten i regionen. Är även projektledare för Barnmorska hela vägen.
Ny i styrelsen: Det känns väldigt bra och roligt, jag tycker om att jobba i mer övergripande processer och Barnmorskeförbundet har lyft många viktiga frågor de senaste åren. Jag känner mig hedrad över att få vara med och bidra.
Viktigaste frågan: För mig är det viktigast utvecklingen av nya arbetssätt som gagnar både kvinnor och personal, jag har också alltid varit väldigt engagerad i arbetsmiljöfrågor.

Barbro Fritzon
Ålder 55
Barnmorska sedan 1997.
Arbetar på Medicall/sjukvårdsupplysningen i Thailand. Har ett starkt internationellt engagemang med bland annat två års arbete för UNFPA i Mocambique. Styrelseledamot sedan 2014 med uppdrag i Barnmorskeförbundets internationella råd.
Viktigaste frågan: Att slå vakt om den svenska barnmorskans unika kompetens, nationellt och internationellt. Den har banat väg för många länder, som med oss som förebilder, har reducerat sin mödradödlighet genom utbildade barnmorskor.

Mia Barimani
Ålder 53
Barnmorska sedan 1993.
Arbetar på Karolinska Institutet i Stockholm med forskning och utbildning inom medicinsk pedagogik. Är sammankallande för Barnmorskeförbundets utbildningsråd. Styrelseledamot sedan 2015.
Viktigaste frågan: Det är definitivt utbildningsfrågan och just nu direktutbildningen. Mina områden är ju barnmorskans kompetens och utbildning. Jag har även forskat om den psykiska och fysiska hälsan efter förlossningen undre många år. Min hjärtefråga är att utveckla arbetet med eftervården och att barnmorskan ska finnas kvar längre som stöd för kvinnan efter förlossningen.

Susanne Åhlund
Ålder 54
Barnmorska sedan 1991.
Är doktorand på Karolinska Institutet och forskar om långtidseffekter av förlossningsskador. Har varit ansvarig för tre projekt på Barnmorske-förbundet inom Goda levnadsvanor, på uppdrag av Socialstyrelsen.
Styrelseledamot sedan 2015.
Viktigaste frågan: Att synliggöra mödrahälsovården mer och förstärka barnmorskans roll inom det förebyggande arbetet. Och därmed bättre ta tillvara barnmorskan som resurs för att främja kvinnors hälsa.

Eva Nordlund
Ålder 53
Barnmorska sedan 2002.
Arbetar i Stockholm som barnmorska på BB Stockholm. Är vice ordförande i Barnmorskeförbundet sen 2013. Är sammankallande för Barnmorskeförbundets Etiska råd. Håller också regelbundet kurser i metoden Föda utan rädsla.
Viktigaste frågan: Att skapa en kvinnosjukvård som är individualiserad och evidensbaserad. Barnmorskans kompetens behöver lyftas fram ännu mer och tydliggöras. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i det viktiga folkhälsoarbetet för kvinnors hälsa och livscykel, som bedrivs av barnmorskor.

Marianne Weichselbraun
Ålder 45
Barnmorska sedan 1999.
Arbetar i Göteborg på Östra sjukhuset med förlossning och bb. Kallar sig ”bäckenbottennörd” och medverkar i klinikens tvärprofessionella grupp som jobbar för att förebygga, diagnosticera, suturera och följa upp bäckenbottenskador. Styrelseledamot sedan 2013.
Viktigaste frågan: Att vi barnmorskor agerar professionellt i mötet med kvinnor, andra yrkesgrupper och i samhället i stort. Är vi tydliga med det så kommer barnmorskor få större legitimitet, bli lyssnade på och få större inflytande inom vårt ansvarsområde och i samhället.

Mia Ahlberg
Ålder 47
Barnmorska sedan 2005.
Arbetar i Stockholm som ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet. Är omvårdnadsansvarig på Karolinska Sjukhuset och forskare på enheten för klinisk epidemiologi. Vice ordförande i styrelsen 2013 och blev ordförande 2015.
Viktigaste frågan: Att värna om vår profession ur ett kompetensperspektiv, vi är där vi är idag för att svenska barnmorskor är så kompetenta. Den kompetensen är helt avgörande för kvinnors hälsa, därför är det är så viktigt att barnmorskeförbundet försvarar den kompetenta svenska barnmorskan.

 

___________________________________________________________
Bild saknas på Barbro Fritzon.
Kontaktuppgifter
till förbundsstyrelsen hittar du på barnmorskeforbundet.se