Eftervårdsprojektet region Stockholm med projektansvarig barnmorskan Catharina Zätterström

Vården efter förlossning – utbildning av barnmorskor i region Stockholm 2014–2020

År 2014 hade Region Stockholm den lägsta andelen eftervårdsbesök i landet. Det var nödvändigt att göra något åt situationen och åtgärden handlade om att öka kunskapen hos kliniskt verksamma barnmorskor.

Mödrahälsovårdsenheten startade då ett projekt för att förbättra vården efter förlossning och öka antalet besök. Två mottagningar engagerades i projektet; Södermalms barnmorskemottagning (BMM) och Norra Botkyrkas BMM. Båda mottagningar ökade under den ettåriga projekttiden andelen kvinnor som kom på eftervårdsbesök med cirka 20 procent. På Södermalm ökade det från 80 till 100 procent och i Norra Botkyrka från 40 till 60 procent.
Efter avslutat projekt ordnades två utbildningstillfällen om eftervård inklusive bäckenbottenpalpation och träning för alla barnmorskor på BMM i regionen. Detta ledde dock inte till att antalet kvinnor som kom på eftervårdsbesök ökade generellt i regionen.

Med hjälp av budgetmedel via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och satsning på att förbättra/utveckla kvinnosjukvården startade ett nytt projekt år 2017.
Samtliga barnmorskor på BMM erbjöds en ”grundutbildning” om vård efter födande. Utbildningen har hittills hållits för mindre grupper med runt 20 deltagare vid drygt 20 tillfällen. Personalen på BMM har också erbjudits praktisk handledning i bäckenbottenpalpation på sin mottagning.

Eftervårdsambassadörer har utsetts på alla mottagningar och dessa barnmorskor erbjuds kontinuerligt fördjupad utbildning en halvdag per termin. En kurs vid Karolinska Institutet Bäckenbottenhälsa, prevention och rehabilitering 4,5 hp anordnad av institutionen för fysioterapi köptes in och erbjöds till eftervårdsambassadörerna. En kurs med cirka 25 deltagare har avslutats och ytterligare en kurs pågår våren 2020. Kursen har tilldelats priset Gyllene Äpplet, en belöning till förbättringsinsatser i regionen.

Kvinnor ska nu bli uppringda inom två veckor post partum och erbjudas minst två eftervårdsbesök på barnmorskemottagningen. De flesta mottagningar erbjuder även eftervård i grupp som komplement till de individuella besöken.
Alla barnmorskemottagningar ska ha en checklista på när och var de ska hänvisa kvinnor med kvarstående besvär efter förlossningen.

___________________________________________________________

Vill du veta mer om projektet, kontakta:
Malin Vikström
Samordningsbarnmorska Mödrahälsovårdsenheten Stockholm
E-post: malin.vikstrom@sll.se

___________________________________________________________

Gyllene äpplet region Stockholm sll.se
Första pris: En grupp fysioterapeuter verksamma inom gynekologi och obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset
___________________________________________________________

Text: Cathhrina Zätterström, barnmorska Stockholm.
___________________________________________________________

Socialstyrelsen Vård efter förlossning. En nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning (2017)

___________________________________________________________